Informace o projektu
Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelů

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
NU21-08-00521
Období řešení
5/2021 - 5/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Skolióza je komplexním zakřivením páteře s trojdimenzionálním vyjádřením. Ovlivňuje nejen pohybový aparát, rozvoj orgánů hrudní a břišní dutiny, ale také kvalitu života a následné sociální začlenění pacientů v dospělém věku. Ačkoliv se jedná o jednu z nejčastějších páteřních deformit, její přesná příčina je stále neznámá. Z hlediska terapeutického postupu je klíčové stanovení rizika progrese zakřivení páteře, které je v současnosti založeno především na klinickém a radiologickém zhodnocení, nicméně exaktní predikce progrese křivky u pacientů s idiopatickou skoliózou je stále složitá a u každého pacienta individuální.
Nekódující RNA (ncRNA) byly v posledních letech prokázány jako cenné a slibné biomarkery v široké škále lidských nemocí. Krátké nekódující sncRNA jsou zdaleka jedny z nejvíce zkoumaných molekul, zvláště specifická podskupina RNA transkriptů tvořených 18-25 nukleotidy zvaných microRNA (miRNA). miRNA byly také prokázány, jako důležitý faktor v souvislosti s kostní morfogenezí a osteoklastogenezí. To z nich udělalo zajímavé biomolekuly k pozorování a studiu molekulárních příčin idiopatické skoliózy. Předkládaný projekt se zaměřuje na globální profilování miRNA cirkulujících v séru a na stanovení biochemických markerů, které jsou v současnosti používány k sledování kostního metabolismu u pacientů s idiopatickou skoliózou. Cílem je srovnání nejen s profilem zdravých jedinců bez degenerativních změn páteře, ale také sledování dynamiky hladin kandidátních molekul a korelaci s klinickým průběhem onemocnění, které umožní nalezení takových biomarkerů, pomocí kterých by bolo možné včas určit riziko progrese onemocnění a adekvátně upravit léčebný postup.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.