Informace o projektu
Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie (New LIFE for Salt Marshes)

Kód projektu
MZP/2022/320/1076
Období řešení
5/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Česká společnost ornitologická -
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
World from Space

Mokřady a vlhké louky jsou důležitými biotopy zemědělské krajiny. V ní plní hned několik nezastupitelných funkcí: zadržují vodu, zásadně se podílí na koloběhu živin, mají významnou estetickou a produkční hodnotu a jsou ohnisky biodiverzity. V zemědělsky intenzivně využívané jihomoravské krajině však většina původních mokřadů zanikla, což má za následek dlouhodobé snižování retenčních schopností krajiny i ztrátu druhové rozmanitosti. U stávajících mokřadních stanovišť je problémem jejich postupující degradace vlivem eutrofizace a ponechání samovolnému vývoji, což vede k zarůstání těles i jejich širokého okolí expanzními a invazními druhy rostlin. S tímto problémem se potýká také velké množství chráněných lokalit zařazených v systému NATURA 2000, mezi jejichž nejohroženější části patří vnitrozemská slaniska. Ta lze v dnešní době vzácně najít i na mokřadních lokalitách bez statusu ochrany. Právě tyto lokality však mají skrze vytvoření nových stanovišť značný potenciál posílit síť stávajících chráněných území. Současně mohou významně podpořit populace prioritních mokřadních druhů rostlin i živočichů, které se následně mohou v ideálním případě dále šířit, osídlovat další lokality a zpětně posilovat zdrojové populace. Cílem projektu je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd) na mokřadních lokalitách zařazených pod ochranu soustavy NATURA 2000, i na lokalitách mimo ochranu, které však mají potenciál posílit síť stávajících chráněných území. Zvláštní pozornost bude věnována lokalitám zahrnujícím na svém území slaniska, která jsou prioritními stanovišti na celoevropské úrovni a nacházejí se v nepříznivém stavu. K jejich obnově budou využívány tradiční způsoby obhospodařování, kterými jsou pastva a seč, experimentální přístupy zahrnující výsevy původních poloparazitických druhů rostlin za účelem potlačení invazních druhů a výsevy regionálních směsí osiva. V kombinaci s těmito opatřeními budou realizována také inovativní opatření vedoucí ke zmírnění dopadů odvodnění a eutrofizace spočívající v instalaci regulačních systémů a biofiltrů na stávající odvodňovací systémy. Tím projekt významně přispěje k ekologické obnově degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie a stane se příkladem dobré praxe s mezinárodním přesahem.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.