Monitoring kvality ovzduší v malých sídlech JMK s lokálními topeništi pomocí senzorů (AIRSENS)

Kód projektu
0068/2023
Období řešení
7/2023 - 4/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Magistrát města Brna
Jihomoravský kraj

Předmětem projektu je pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního
monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť)
doprovázené a ověřené referenčním měřením. Měření prachových částic bude probíhat po dobu
jednoho roku ve vybraných šesti obcích Jihomoravského kraje (JMK) a ve vybraných dvou
městských částech města Brna, které mají do jisté míry stále převažující venkovský charakter.
Důraz při výběru bude kladen na možnost porovnání obcí s různými poměry zdrojů vytápění. Toto
porovnání je jedním z významných předpokládaných přínosů projektu. Navíc senzory budou v každé hodnocené obci instalovány do celkem až 4 lokalit tak, aby monitoring pokryl celou obec,
její zastavěnost, reliéf krajiny a také všechny hlavní meteorologické podmínky. Nad rámec
senzorového měření bude v rámci projektových aktivit provedena i analýza prachových částic v akreditovaných laboratořích RECETOX (akreditovaný odběr a analýza 29 PAHs (polyckylických
aromatických uhlovodíků) u odebraných vzorků prachových částic (toxikologicky nejvýznamnější
polutanty z lokálních topenišť), aby bylo možné identifikovat potencionální zdravotní rizika,
kterým je obyvatelstvo v daných lokalitách vystaveno. Po vyhodnocení zdravotních rizik bude
proveden odhad ekonomických nákladů těchto zdravotních rizik a bude provedeno šetření mezi
obyvateli zaměřené na způsob vytápění v obci, dále na identifikaci povědomí obyvatel o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší, a především na zjištění ochoty ke změně způsobu
vytápění či ke změně zajištění vyššího energetického standardu jejich nemovitosti včetně určení
ochoty platit za dosažení takové změny a identifikace klíčových bariér, které jsou obyvateli
subjektivně pociťovány.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.