MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2010
Malé Karpaty: Jahodník u Smolenic 7.–10. října, Kuchyňa 15.–18. října, Plavecké Podhradie 23.–26. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
Biotopem, jehož mykobiota je demonstrována v rámci exkurzí roku 2010, jsou lesy na vápencovém podloží v teplé klimatické oblasti. Zatímco v České republice lze taková místa najít obtížně (Moravský kras má chladnější podmínky, Pálava představuje izolovaný ostrov s převahou bezlesí), vhodným cílem pro uskutečnění exkurze jsou vápencové oblasti v jihozápadní části Slovenska. Z pohledu vzdálenostní i cenové dosažitelnosti jsou optimálním cílem lokality v Malých Karpatech (Smolenický kras, oblasti kolem vrchů Vápenná a Vysoká).
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  8. 10. 2010:   Smolenice, exkurze na trase Jahodník–SZ svah vrchu Driny (demonstrace mykobioty bučin a smíšených listnatých lesů)–Hlboča (na dně a suťových svazích zaříznutého údolí porosty s převahou jasanů a javorů)
  9. 10. 2010:   Smolenice, exkurze na vrchol a JV svah vrchu Driny (výslunný smíšený les s jasany, habry, javory, duby aj., na vrcholu křovinné porosty) [záznam 9] a do oblasti Molpír–Vlčiareň (na svahu a hřebeni s borovicí černou a podrostem listnáčů ukázka odlišného typu biotopu se zastoupením jiných druhů hub) [záznam 9*; výskyt v obou oblastech označen 9+]
10. 10. 2010:   Smolenice, exkurze k obci Lošonec, na lokality Majdan a Lošonský háj (nížinná dubohabřina s vtroušeným bukem, demonstrace teplomilných druhů hub)

16. 10. 2010:   Kuchyňa, exkurze na svahy kopců Bartalová, Ostrý vrch a Ražňová (demonstrace mykobioty bučin a smíšených lesů)
17. 10. 2010:   Kuchyňa, exkurze na trase Modranská dolina–Snežný vrch–Prístodolok–Vývrať (typická ukázka rozsáhlého komplexu karpatských bučin, na některých místech střídaných i jinými porosty)
18. 10. 2010:   Kuchyňa, exkurze na lokalitu severně od železniční stanice Kuchyňa (demonstrace hub v odlišném biotopu nížinného kulturního boru s podrostem listnatých dřevin na písčitém podkladu)

23. 10. 2010:   Plavecké Podhradie, exkurze kolem vrchu Pohanská (pestré spektrum hub v mozaice smíšených lesů s jasany, habry, buky, javory, místy bučina, místy porost borovice černé)
24. 10. 2010:   Plavecké Podhradie, exkurze na trase Plavecké Podhradie (louky východně od obce)–Suchá dolina (zaříznuté údolí se suťovými svahy, buky, jasany, lípami, javory aj. listnáči)–Uhliska–Vápenná (vrcholové bučiny)
25. 10. 2010:   Plavecké Podhradie, exkurze kolem říčky Rudava (demonstrace hub písčitého boru a pobřežního listnatého porostu)
<
 
Agaricus arvensis - pečárka (žampion) ovčí 8 9 10 16 18
Agaricus augustus - pečárka (žampion) vzácná 9
Agaricus impudicus - pečárka (žampion) necudná 18 cf.
Agaricus squamulifer - pečárka (žampion) šupinkatá 10
Agaricus sylvaticus - pečárka (žampion) lesní 8 cf.
Albatrellus cristatus - krásnopórka hřebenitá 16 17
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 8 10
Aleurodiscus disciformis - škrobnatec terčovitý 25
Alnicola sp. indet. - olšovička 17
Amanita gemmata - muchomůrka slámožlutá 17 18 25
Amanita mappa (= A. citrina) - muchomůrka citrónová 10 16
Amanita muscaria - muchomůrka červená 17
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 18
Amanita phalloides - muchomůrka zelená (též m. hlízovitá) 10 25
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 9 17 18
Amanita subgen. Amanitopsis - pošvatka 25
Amanita ceciliae (= A. inaurata) - pošvatka (muchomůrka) stroupkatá 10 17
Amanita fulva (= Amanitopsis f.) - pošvatka (muchomůrka) plavá 10
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - pošvatka (muchomůrka) blanitá 24
Anthina flammea (anamorfa bez známé teleomorfy, možná Cordyceps militaris) 24
Antrodiella hoehnelii - outkovka Hoehnelova 16 cf.
Armillaria cf. gallica - václavka hlíznatá 16 17 23 24 25
Armillaria mellea - václavka obecná 8 9 10 16 17 18
Armillaria sp. indet. - václavka 23
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 8 10 17 18 23 24
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne sarcoides) - čihovitka masová 8 10 25
Ascotremella faginea - mozkovka rosolovitá 17
Auricularia mesenterica - boltcovitka mozkovitá 8 16 17 23 24
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 25
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 18
Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková 16 17 23 24
Biscogniauxia simplicior - káčovka ploská 9 24
Bisporella citrina - voskovička citrónová 8 9 10 16 17 23 24
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 8 9 16 23 24
Boletus calopus - hřib kříšť 17
Bulgaria inquinans - klihatka černá 8 10
Byssomerulius corium (= Meruliopsis c.) - dřevokaz papírovitý 10 24
Callistosporium luteoolivaceum - penízovka olivová 9* cf.
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 9
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 16
Camarophyllopsis foetens - voskovečka zápašná 24
Cantharellus cinereus - liška šedá 9 10
Cantharellus friesii - liška Friesova 17
Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá 17
Cerrena unicolor - outkovka jednobarvá 9*
Chalciporus piperatus - hřib peprný 18 23 25
Chlorociboria aeruginascens (= Chlorosplenium a.) - zelenitka měděnková 17 24
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 9*
Cinereomyces lindbladii - pórnatka Lindbladova 9*
Clavariadelphus ligula - kyj jazýčkovitý 8
Clavariadelphus pistillaris - kyj Herkulův 8
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 8 9 10 17
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 8 16 17 23 25
Clavulinopsis corniculata - kyjovečka svazčitá 10
Clavulinopsis sp. indet. - kyjovečka 24
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá 18 25
Clitocybe geotropa - strmělka veliká 8 10 16 23 25
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 17 18
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 8 9 10 16 17 18 23 24 25
Clitocybe nebularis var. alba (= C. robusta) - strmělka mlženka 16 23
Clitocybe odora - strmělka anýzka 8 9 17
Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná 8 9
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 8 23 cf. 25
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá 25 cf.
Clitocybe spp. indet. - strmělky 16 23
Coniophora arida - popraška (koniofora) tenká 23
Conocybe sp. indet. - kuželenka (čepičatka) 10
Coprinellus disseminatus - hnojník nasetý 8
Coprinellus domesticus - hnojník domácí 9 23
Coprinellus impatiens - hnojník nedůtklivý 9 10 16 cf. 17 24
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 8 9 16 17 23
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 24
Coprinopsis insignis - hnojník význačný 9* 10
Coprinopsis lagopus - hnojník zaječí 8 cf. 18
Coprinopsis picacea - hnojník strakatý 8 9 10 16 23 24
Coprinus comatus - hnojník obecný 8 9
Coriolopsis gallica - outkovka francouzská 8 16 23
Cortinarius balteatocumatilis - pavučinec hnědofialový 9
Cortinarius bulliardii - pavučinec Bulliardův 9* 10
Cortinarius elatior - pavučinec veliký 9*
Cortinarius glaucopus - pavučinec sivonohý 25
Cortinarius cf. hemitrichus - pavučinec plstnatý 25
Cortinarius infractus - pavučinec olivový 17
Cortinarius largus - pavučinec masitý 9*
Cortinarius orellanus - pavučinec plyšový 10
Cortinarius praestans - pavučinec náramkovcový 16
Cortinarius trivialis - pavučinec osikový 10
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 9 25
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 8 9 10 16 18
Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý 8 16
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 9 10 23 24
Crinipellis scabellus - vlasokožka (špička) drsná 25
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 8 17 24
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 25
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 24
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 9 10
Daedalea quercina - síťkovec dubový 9 10 16
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 16 17 24
Daedaleopsis tricolor - síťkovec trojbarevný 10 16 17
Datronia mollis - outkovka měkká 24
Dendrothele acerina - kornatec javorový 23
Dermocybe cinnabarina - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) rumělková 24
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) skořicová 18
Dermocybe sanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) krvavá 23
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá 8 17
Entoloma incanum - závojenka plavozelená (též z. zelenonohá) 24
Entoloma rhodopolium var. nidorosum - závojenka vmáčklá páchnoucí 10 24
Eutypa maura - bradavkatka javorová 24
Exidia plana - černorosol bukový 8 9 10 17 24
Fistulina hepatica - pstřeň dubový 9 10
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 16 17 23 24
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 24
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 8 10 16 17 23 24
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 9+ 16 18 23 25
Galerina sp. indet. - čepičatka 9* 16 17 25
Ganoderma lipsiense (= G. applanatum) - lesklokorka ploská 9 24
Ganoderma lucidum - lesklokorka lesklá 8 9 10 23
Ganoderma pfeifferi - lesklokorka Pfeifferova 24
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 9*
Geastrum melanocephalum - hvězdovka vlasohlavá 16
Geastrum minimum - hvězdovka maličká 23
Geastrum rufescens - hvězdovka červenavá 9*
Geastrum striatum - hvězdovka límečková 9*
Geastrum triplex - hvězdovka trojitá 8 23
Gloeoporus dichrous - slizopórka dvoubarvá 24
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka pařezová 9* 18 24 25
Gymnopus brassicolens (= Collybia b.) - penízovka smrdutá 9* 23
Gymnopus erythropus (= Collybia e.) - penízovka červenonohá 8 10 17
Gymnopus peronatus (= Collybia p.) - penízovka hřebílkatá 9 23 24
Hebeloma mesophaeum (agg.) - slzivka opásaná 18 cf. 25
Hebeloma sp. indet. - slzivka 8 16 18 23
Helminthosphaeria clavariarum - cizopaska kyjanková 8 16 23 25
Helvella crispa - chřapáč kadeřavý 8 10
Helvella ephippium - chřapáč sedlový 10
Helvella lacunosa - chřapáč jamkatý 24
Hericium coralloides - korálovec bukový 8 16 17 23 24
Heterobasidion annosum s. l. - kořenovník vrstevnatý 18 25
Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo 8 9* 10 16 23
Humaria hemisphaerica - bělokosmatka polokulovitá 10
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 16 17
Hydnum rufescens (agg.) - lišák ryšavý 8 10 17
Hygrocybe psittacina - voskovka papouščí 10 23
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 10 18 24
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 10
Hygrophorus arbustivus - šťavnatka žíhaná 8 9
Hygrophorus cossus - šťavnatka drvopleňová 9
Hygrophorus discoxanthus - štavnatka nažloutlá 23
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová 8 9 16 17
Hygrophorus leucophaeus - šťavnatka narudlá 9 10 16 24
Hygrophorus lucorum - šťavnatka modřínová 8 16
Hygrophorus penarioides - šťavnatka dubová 10
Hygrophorus penarius (nebo H. fagi ?) - šťavnatka buková 10 16
Hygrophorus persoonii - šťavnatka dvojbarvá 8 10
Hygrophorus russula - šťavnatka holubinková 10
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá 8 10 25
Hymenoscyphus sp. indet. - voskovička 16 24
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 18
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 8 16 17 18 23 24
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 8 9 16 17 24
Hypocrea sp. (anamorfa Trichoderma sp.) - masenka 8 cf.
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 18
Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený 8 16 17 cf. 23 cf.
Hypoxylon sp. indet. - dřevomor 24
Hypsizygus ulmarius - líha jilmová 8 25
Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá 8 9 10
Inocybe bongardii - vláknice Bongardova 8 16
Inocybe geophylla - vláknice zemní 10 18
Inocybe geophylla var. lilacina - vláknice zemní fialová 8 9 10 17 23
Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná 9
Inocybe sp. indet. - vláknice 8 23
Inonotus cuticularis - rezavec pokožkový 9* 10
Inonotus hispidus - rezavec štětinatý 9 23
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 16 17
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 17 24
Kretzschmaria deusta (= Ustulina d.) - spálenka skořepatá 8 16 18 23 24
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 8 16
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 8 9 10 16 17 23 24
Laccaria cf. laccata - lakovka laková 8 10 16 17 23 24 25
Laccaria cf. proxima - lakovka statná 8 18
Lachnum pudibundum - chlupáček stydlivý 24
Lacrymaria lacrymabunda (= Psathyrella velutina) - křehutka (pláčivka) sametová 10
Lactarius blennius - ryzec zelený 8 9 10 16 17
Lactarius chrysorrheus - ryzec zlatomléčný 9
Lactarius circellatus - ryzec kroužkatý (= r. habrový) 9* 10
Lactarius decipiens - ryzec klamný 9 16 17
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 9*
Lactarius fulvissimus - ryzec žlutohnědý 8 9 10
Lactarius mairei - ryzec Maireův 9
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 16
Lactarius pallidus - ryzec bledý 10
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 9
Lactarius quietus - ryzec dubový 8 9 10 16 18
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 9* 18
Lactarius sanguifluus - ryzec krvomléčný 9*
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 8 cf. 9 17 23 24
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 23
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 25
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 9 17
Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový 10 17
Leccinum pseudoscabrum (= L. carpini) - kozák habrový 9
Lentinellus ursinus - houžovec medvědí 23
Lenzites gibbosa (= Trametes g.) - outkovka hrbatá 8 9 10 16 17 23 24
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 8 9 16 17 24
Lepiota aspera - bedla ostrošupinná 8 16
Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá 8 10 16 17
Lepiota magnispora (= L. ventriosospora) - bedla nažloutlá 10
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 8 9* 10 16 17 18 23 24 25
Lepista flaccida f. gilva - strmělka plavá 8 10 17
Lepista irina - čirůvka kosatcová 9
Lepista nuda - čirůvka fialová 8 9 10 16 17 18
Lepista saeva - čirůvka dvoubarvá 23
Lepista sordida - čirůvka špinavá 23
Leucopaxillus rhodoleucus - běločechratka červenobílá 9*
Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá 24
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 8 9 10 16 17 18 25
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 8 9 10 16 23 24
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 8
Lycoperdon utriforme (= Handkea u., Calvatia u.) - plešivka (pýchavka) dlabaná 24
Lyophyllum connatum - líha srostlá 9*
Lyophyllum sp. indet. - líha 24 25
Macrolepiota mastoidea s. l. - bedla vyniklá 10 cf.
Macrolepiota procera - bedla vysoká 8 9 16 18
Macrolepiota rachodes - bedla červenající 8 9* 17 24
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 9 17 18 23 24
Macrotyphula juncea - kyj niťovitý 8 9
Marasmiellus sp. indet. - špička 10
Marasmius alliaceus - špička cibulová 8 9 10 16 17 24
Marasmius bulliardii - špička Bulliardova 23
Marasmius cohaerens - špička rohonohá 8 9
Marasmius rotula - špička kolovitá 16
Marasmius setosus - špička listožijná 23
Marasmius torquescens - špička kroutivá 23
Marasmius wynneae - špička Wynneové 9 23 24
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 8 10
Melanoleuca sp. indet. - tmavobělka 9 24
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 8 17 18
Micromphale foetidum (= Marasmiellus f.) - špička páchnoucí 9
Mycena abramsi - helmovka Abramsova 24
Mycena aetites - helmovka šedolupenná (též h. ovocná) 23
Mycena amicta - helmovka modravá 25
Mycena arcangeliana - helmovka Oortova 8 24
Mycena crocata - helmovka šafránová 8 9 10 16 17 23 24
Mycena diosma - helmovka dvojvonná 8 16 cf. 17 24
Mycena epipterygia - helmovka slizká 10
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 8 9 17 18 24
Mycena galopus - helmovka mléčná 25
Mycena haematopus - helmovka krvonohá 9 24
Mycena inclinata - helmovka leponohá (též h. nakloněná) 9 10 16 25
Mycena pelianthina - helmovka zoubkatá 9
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá 8 9 10 16 23 25
Mycena pseudopicta - helmovka malovaná 24
Mycena pura - helmovka ředkvičková 8 9 16 17 18 23 24 25
Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová 9*
Mycena rosea - helmovka růžová 8 9 16 23 24 25
Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá 9* 25
Mycena vitilis - helmovka měnlivá 9 24 25
Mycena zephirus - helmovka zefírová 9* 18 25
Mycena sp. indet. - helmovka 16 17
Mycenella sp. indet. - helmovečka 23
Nectria cinnabarina - rážovka rumělková 8 9 16 23 24
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 8 9 16 17 23 24
Omphalotus olearius - hlíva olivová 9
Ossicaulis lignatilis - strmělka dřevní 8 9 16 23 24
Otidea onotica - ouško kornoutovité 10
Oudemansiella mucida - slizečka porcelánová 17
Pachykytospora tuberculosa - dubovnice střevovitá 8
Panellus stipticus - pařezník obecný 8 9 10 16 24
Paxillus involutus s. l. - čechratka podvinutá 8 10 25
Peziza succosa - řasnatka (kustřebka) síromléčná 16
Peziza vesiculosa - řasnatka (kustřebka) vosková 18
Peziza sp. indet. - řasnatka (kustřebka) 8 10 16 17
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 8 9 17
Phellinus ferruginosus - ohňovec rezavý 16 cf. 23
Phellinus igniarius - ohňovec obecný 18
Phellinus pini - ohňovec borový 9*
Phellinus punctatus - ohňovec tečkovaný 25
Phellinus robustus - ohňovec statný 10 16
Phellodon connatus (= P. melaleucus) - lošáček tmavý 10
Phlebia merismoides (= P. radiata) - žilnatka oranžová 8 16
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 8 10 16 17 23 24
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 25
Pholiota jahnii - šupinovka tmavošupinná 17
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 9 17 23
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 10 24
Pholiota squarrosoides - šupinovka ježatá 16
Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá 24
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 8 9 16 17 24
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 23
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní 8
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 8 24
Pluteus cervinus - štítovka jelení 8 9 10 16 17 18 23 24
Pluteus romellii - štítovka Romellova 23
Pluteus umbrosus - štítovka stinná 24
Polyporus alveolarius - choroš voštinový 16 17 23
Polyporus badius - choroš smolonohý 9 16 17 24
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 16 24
Polyporus varius - choroš měnlivý 9 17 23 24
Postia alni (= Oligoporus a., Tyromyces a.) - bělochoroš drobný 10 17 23 24 25
Postia caesia (= Oligoporus c., Tyromyces c.) - bělochoroš modravý 25
Postia fragilis (= Oligoporus f., Tyromyces f.) - bělochoroš křehký 25
Postia sp. indet. - bělochoroš 18 23
Psathyrella conopilus - křehutka kuželovitá 8 16 17 23
Psathyrella narcotica - křehutka 24
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 8 9 10 16 17 24
Psathyrella sp. indet. - křehutka 17 23
Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý (liška kadeřavá) 9* 10
Psilocybe bohemica - lysohlávka česká 10 cf.
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 24
Ramaria botrytis - kuřátka květáková 16
Ramaria eumorpha (= R. invalii) - kuřátka Invalova 9* 10 25
Ramaria stricta - kuřátka přímá 9 18
Ramariopsis pulchella - kuřinec lilákový 24
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 9* 10 24 25
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 25
Rhodotus palmatus - hlívovec ostnovýtrusý 24
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 24
Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková 17 24
Russula caerulea (= R. amara) - holubinka hořká 9* 18 25
Russula cyanoxantha f. peltereaui - holubinka namodralá zelená 10 17
Russula erythropoda (= R. xerampelina) s. l. - holubinka révová 25
Russula erythropoda (= R. xerampelina) s. str. - holubinka révová 9* 18 25
Russula fellea - holubinka žlučová 24
Russula fragilis - holubinka křehká 9 10 16
Russula graveolens - holubinka slanečková 9* 10
Russula grisea s. l. - holubinka doupňáková 9
Russula mairei - holubinka nádherná 9 10 16 17
Russula nigricans - holubinka černající 9 17
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 8 10 16 17 24 25
Russula pectinatoides - holubinka hřebínkatá 9* 18
Russula pseudointegra - holubinka ruměnná 10
Russula queletii - holubinka Quéletova 9*
Russula risigallina (= R. chameleontina) - holubinka měnlivá 9 16
Russula romellii - holubinka Romellova 9*
Russula sanguinea - holubinka krvavá 9*
Russula sardonia - holubinka jízlivá 25
Russula solaris - holubinka sluneční 10
Russula sororia - holubinka sesterská 9
Russula undulata (= R. atropurpurea) - holubinka černonachová 8 9 10
Russula velenovskyi - holubinka Velenovského 25
Russula viscida - holubinka lepkavá 10
Sarcoscypha cf. austriaca - ohnivec rakouský 16 17
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 8 9 10 16 24 25
Schizopora flavipora - pórnovitka drobnopórá 8 9 10 16 18 23 24
Schizopora radula - pórnovitka obecná 17
Scleroderma citrinum - pestřec obecný 9* 10 17 18 24
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 8 9 18 25
Scutellinia sp. indet. - kosmatka 10 16
Scytinostroma portentosum - tlustěnka kafrová 16
Setulipes androsaceus (= Marasmius a.) - špička žíněná 25
Spinellus sp. - houbáš (též ježohubka) 9 16
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 8 9 10 16 17 23 24
Stereum rameale - pevník větevný 25
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 8 16 18
Strobilomyces strobilaceus (= S. floccopus) - šiškovec černý 17
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 9* 16 17 25
Stropharia caerulea - límcovka modrá 8 9* 10 16 17
Stropharia squamosa - límcovka šupinatá 8 16
Suillus granulatus - klouzek zrnitý 9*
Suillus grevillei - klouzek sličný (též k. modřínový) 9*
Tarzetta catinus - zvonkovka žlutavá 9
Tephrocybe rancida (= Lyophyllum rancidum) - líha páchnoucí 8 9 17
Thelephora palmata - plesňák zápašný 25
Trametes cervina - outkovka jelení 8 9 16 24
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 8 16 23 24
Trametes versicolor - outkovka pestrá 8 16 17 23 24
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 9
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 18 25
Trichaptum biforme - bránovitec dvoutvarý 10 16 17 23 24 25
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 9* 18 23
Tricholoma acerbum - čirůvka hořká 10
Tricholoma album - čirůvka bílá 8 9 10 16 25
Tricholoma batschii (= T. fracticum) - čirůvka prstencová 9*
Tricholoma imbricatum - čirůvka střechovitá 25
Tricholoma orirubens - čirůvka růžovolupenná 9 23
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 9* 10 16 17 24
Tricholoma scalpturatum - čirůvka šedožemlová 8 24
Tricholoma sciodes - čirůvka buková 16
Tricholoma sejunctum - čirůvka odlišná 9 10
Tricholoma sulphureum - čirůvka sírožlutá 8 9 10 25
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 9*
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 8 16 17
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 9
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 9* 18 23
Tubaria furfuracea s. l. (incl. T. hiemalis) - kržatka zimní 9 16 23 24 25
Volvariella caesiotincta - kukmák dřevní 9 10 18
Volvariella gloiocephala - kukmák okázalý 9 18
Volvariella surrecta - kukmák příživný 23
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 18 24 25
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 8 10 16 17 18 24
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 23 24
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 9 cf. 17 24
Xerula pudens (= X. longipes) - penízovka dlouhonohá 9*
Xerula radicata - penízovka kořenující (též slizečka ocasatá) 8 9 10 16 17 23 24
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 8 9 10 16 17 23 24
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 8 16 23 24
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 8 9 10 17 24
 

Poslední změna na této stránce: 31. 10. 2010
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie