Akademický senát vyjádřil podporu novému vedení fakulty

Aktualizováno. Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský, kterého v listopadu pro příští funkční období znovu jmenoval rektor univerzity Martin Bareš, dnes představil návrh nového složení vedení fakulty pro období 2022−2026. Akademický senát Přírodovědecké fakulty vyslovil s personálním obsazení nových proděkanů souhlas.

21. 12. 2021 Barbora Kameníková


Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský. Foto: Helena Brunnerová

Ve vedení fakulty budou od února 2022 působit dvě proděkanky a pět proděkanů, jenž podle Statutu Přírodovědecké fakulty MU zastupují děkana ve svěřených oblastech. Pojďme se podívat, na které klíčové záležitosti se chtějí v rámci svých agend zaměřit.

Luděk Bláha − proděkan pro doktorské studium a zahraniční vztahy

Za klíčové považuje to, aby fungování doktorských studijní programů na fakultě dosahovalo standardů západoevropských univerzit. Tedy aby bylo doktorské studium všeobecně chápáno jako důležitý krok připravující mladé vědkyně a vědce na jejich další kariérní postup, například pozice postdoců v zahraničí, a zároveň došlo k zohlednění určitých specifických skupin, např. žen vědkyň.  S tím by měla jít ruku v ruce také změna ve financování, jejímž cílem je zajistit dostatečný a stabilní příjem pro doktorandy tak, aby se mohli plně věnovat svému výzkumu.


Foto: Helena Brunnerová

Zdeněk Bochníček – proděkan pro učitelské programy

Chce i nadále pokračovat ve snaze o akreditaci pětiletých učitelských programů. Za důležitou považuje také koordinaci společného pedagogicko-psychologického základu učitelských programů a inovaci státní závěrečné zkoušky z tohoto pedagogicko-psychologického základu. V neposlední řadě vidí prioritu i v širší propagaci učitelského studia včetně kontaktní kampaně a posilování spolupráce se středními školami.


Foto: Ondřej Slabý

Jaromír Leichmann – proděkan pro výzkum, rozvoj a kvalitu

V oblasti rozvoje považuje za klíčové připravení podmínek pro úspěšné podání projektů do výzev NPO a OP JAK, a to včetně nastavení maximálního podpory děkanátu pro předkladatele projektů. V oblasti vědy plánuje ve spolupráci s rektorátem Masarykovy univerzity realizovat plánované hodnocení vědy tak, aby přineslo fakultě zpětnou vazbu a nebylo jenom formálním administrativním cvičením. V oblasti kvality je pro něj prioritou vyhodnocení výsledků kvality studijních oborů z roku 2020. V součinnosti s dalšími proděkany by rád připravil mechanismy komunikace s uchazeči o studium tak, aby se na fakultu hlásili plně informovaní a motivovaní studenti, a navrhl takový systém přijímacího řízení, který by těmto studentům umožnil přijetí ke studiu.


Foto: Lenka Jaskowiecová

Pavel Lízal – proděkan pro pregraduální studium

Vedle vcelku široké standardní agendy, která souvisí s koordinací a metodickým vedením studijních záležitostí, pokládá za klíčové posílení komunikace ve směru ke studentům fakulty a zejména k pedagogickým zástupcům ředitelů ústavů fakulty. Usilovat bude také o zvýšení efektivity procesu zápisu uchazečů o studium, např. brzkými termíny zápisu či motivací garantů k osobnějšímu přístupu k uchazečům apod. Rád by prosadil zavedení Ceny děkana pro nejlepší pedagogy jakožto ocenění pro vyučující inovátory i motivační prvek pro další zkvalitňování výuky na fakultě.


Foto: Lenka Jaskowiecová

Markéta Munzarová – proděkanka pro záležitosti studentů a uchazečů

Za stěžejní oblast své agendy pokládá maximální podporu pro všechny kolegy a studenty, kteří obětavě a nezištně mnoha způsoby spolupracují s potenciálními studenty fakulty a s učiteli středních i základních škol. Je přesvědčena, že fakulta by neměla být orientovaná pouze na výzkum, ale že je to právě širší pohled zahrnující i péči o budoucí studenty, který následně vede k originálním výzkumným výsledkům.

Hana Svatoňová – proděkanka pro vnější vztahy

Zaměří se na budování značky Přírodovědecké fakulty MU jakožto nejlepší přírodovědecké fakulty v České republice a prestižní instituce v evropském prostoru. S tím souvisí rozvoj aktivit v oblasti popularizace vědy a komunikace činnosti fakulty a jejích úspěchů směrem k uchazečům o studium i k veřejnosti. Za důležité považuje také prohlubování vztahu sounáležitosti studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou a navazování nové spolupráce mezi fakultou a externími subjekty.

Roman Šimon Hilscher – proděkan pro ekonomiku

Za stěžejní pokládá nastavení pravidel tvorby rozpočtů s ohledem na výkonové parametry. Pravidla by měla být zásluhová a současně motivační. Za důležité považuje posílení kvalitativních parametrů v oblasti výuky i vědy s ohledem na vnější hodnocení (např. hodnocení metodikou M17+) a při zachování určité míry fixace z předchozích let. Součástí jeho agendy je aktivní zapojení do diskuzí o rozpočtu mezi fakultou a MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.