Akademický senát vyjádřil podporu novému vedení fakulty

Aktualizováno. Akademický senát Přírodovědecké fakulty vyslovil souhlas se záměrem děkana jmenovat Ctirada Hofra proděkanem pro internacionalizaci.

23. 3. 2022 Barbora Kameníková

Ve vedení fakulty působí dvě proděkanky a šest proděkanů, kteří podle Statutu Přírodovědecké fakulty MU zastupují děkana ve svěřených oblastech. Pojďme se podívat, na které klíčové záležitosti se chtějí v rámci svých agend zaměřit.

Luděk Bláha − proděkan pro doktorské studium

Za klíčové považuje to, aby fungování doktorských studijní programů na fakultě dosahovalo standardů západoevropských univerzit. Tedy aby bylo doktorské studium všeobecně chápáno jako důležitý krok připravující mladé vědkyně a vědce na jejich další kariérní postup, například pozice postdoců v zahraničí, a zároveň došlo k zohlednění určitých specifických skupin, např. žen vědkyň.  S tím by měla jít ruku v ruce také změna ve financování, jejímž cílem je zajistit dostatečný a stabilní příjem pro doktorandy tak, aby se mohli plně věnovat svému výzkumu.


Foto: Helena Brunnerová

Zdeněk Bochníček – proděkan pro učitelské programy

Chce i nadále pokračovat ve snaze o akreditaci pětiletých učitelských programů. Za důležitou považuje také koordinaci společného pedagogicko-psychologického základu učitelských programů a inovaci státní závěrečné zkoušky z tohoto pedagogicko-psychologického základu. V neposlední řadě vidí prioritu i v širší propagaci učitelského studia včetně kontaktní kampaně a posilování spolupráce se středními školami.


Foto: Ondřej Slabý

Ctirad Hofr – proděkan pro internacionalizaci

V rámci rozvoje internacionalizace a zahraniční spolupráce na naší fakultě chce iniciovat vznik nových studijních programů a předmětů v angličtině a zatraktivnit tak výuku pro zahraniční studenty. Jeho dalším cílem je podporovat zvané přednášky zahraničních odborníků – INNOLEC a tím zefektivnit přístup k nejnovějším znalostem. Zaměří se také na častější realizaci zahraničních pobytů a stáží studentů a akademických pracovníků, protože osobní zkušenosti ze zahraničních institucí zvýší konkurenceschopnost fakulty.


Foto: Tomáš Janovič

Jaromír Leichmann – proděkan pro výzkum, rozvoj a kvalitu

V oblasti rozvoje považuje za klíčové připravení podmínek pro úspěšné podání projektů do výzev NPO a OP JAK, a to včetně nastavení maximálního podpory děkanátu pro předkladatele projektů. V oblasti vědy plánuje ve spolupráci s rektorátem Masarykovy univerzity realizovat plánované hodnocení vědy tak, aby přineslo fakultě zpětnou vazbu a nebylo jenom formálním administrativním cvičením. V oblasti kvality je pro něj prioritou vyhodnocení výsledků kvality studijních oborů z roku 2020. V součinnosti s dalšími proděkany by rád připravil mechanismy komunikace s uchazeči o studium tak, aby se na fakultu hlásili plně informovaní a motivovaní studenti, a navrhl takový systém přijímacího řízení, který by těmto studentům umožnil přijetí ke studiu.


Foto: Lenka Jaskowiecová

Pavel Lízal – proděkan pro pregraduální studium

Vedle vcelku široké standardní agendy, která souvisí s koordinací a metodickým vedením studijních záležitostí, pokládá za klíčové posílení komunikace ve směru ke studentům fakulty a zejména k pedagogickým zástupcům ředitelů ústavů fakulty. Usilovat bude také o zvýšení efektivity procesu zápisu uchazečů o studium, např. brzkými termíny zápisu či motivací garantů k osobnějšímu přístupu k uchazečům apod. Rád by prosadil zavedení Ceny děkana pro nejlepší pedagogy jakožto ocenění pro vyučující inovátory i motivační prvek pro další zkvalitňování výuky na fakultě.


Foto: Lenka Jaskowiecová

Markéta Munzarová – proděkanka pro záležitosti studentů a uchazečů

Za stěžejní oblast své agendy pokládá maximální podporu pro všechny kolegy a studenty, kteří obětavě a nezištně mnoha způsoby spolupracují s potenciálními studenty fakulty a s učiteli středních i základních škol. Je přesvědčena, že fakulta by neměla být orientovaná pouze na výzkum, ale že je to právě širší pohled zahrnující i péči o budoucí studenty, který následně vede k originálním výzkumným výsledkům.

Hana Svatoňová – proděkanka pro vnější vztahy

Zaměří se na budování značky Přírodovědecké fakulty MU jakožto nejlepší přírodovědecké fakulty v České republice a prestižní instituce v evropském prostoru. S tím souvisí rozvoj aktivit v oblasti popularizace vědy a komunikace činnosti fakulty a jejích úspěchů směrem k uchazečům o studium i k veřejnosti. Za důležité považuje také prohlubování vztahu sounáležitosti studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou a navazování nové spolupráce mezi fakultou a externími subjekty.

Roman Šimon Hilscher – proděkan pro ekonomiku

Za stěžejní pokládá nastavení pravidel tvorby rozpočtů s ohledem na výkonové parametry. Pravidla by měla být zásluhová a současně motivační. Za důležité považuje posílení kvalitativních parametrů v oblasti výuky i vědy s ohledem na vnější hodnocení (např. hodnocení metodikou M17+) a při zachování určité míry fixace z předchozích let. Součástí jeho agendy je aktivní zapojení do diskuzí o rozpočtu mezi fakultou a MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.