Ceny děkana 2023

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem devíti laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a jedenácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocenil kolektiv sedmi vynikajících studentů doktorského a magisterských studijních programů. Všem oceněným blahopřejeme!

7. 6. 2023 Vnější vztahy, komunikace a marketingPřírodovědecká fakulta

Foto: Radek Miča

„Na poli vědy platí snad ještě víc než kdekoliv jinde, že dobré příklady táhnou. A právě vy, dnes ocenění, jste skvělou motivací pro své mladší kolegy a také důkazem toho, že už v době studia lze uspět v mezinárodní konkurenci, aktivně se zapojit do publikační činnosti, prosadit se v prestižních impaktovaných časopisech nebo zaujmout svými vystoupeními na mezinárodních konferencích,“ uvedl ve svém projevu Tomáš Kašparovský.

Na základě rozhodnutí kolegia děkana byli Cenou děkana Přírodovědecké fakulty MU v roce 2023 oceněni následující studenti:

V kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu

V kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu

V roce 2023 byl oceněn i kolektiv vynikajících studentů:

Bc. Lenka Baranovičová

studentka magisterského studijního programu programu Zoologie

Lenka Baranovičová byla excelentní studentkou bakalářského programu Ekologická a evoluční biologie. Nyní pokračuje ve studiu magisterského programu Zoologie. Ve své bakalářské práci, kterou odevzdala v angličtině, se věnovala fenoménu batesovských mimikry. Její výsledky jsou zcela jedinečné a jsou zásadní pro přípravu jejího prvoautorského článku, který bude s velikou pravděpodobností přijat do mezinárodním impaktovaného časopisu. Nedávno se také zapojila se do mezinárodního projektu vedeného dr. Cardosem z University of Helsinki, zaměřeného na vývoj umělé inteligence pro extrakci literárních údajů.

Bc. Jan Haluza

student magisterského studijního programu Aplikovaná matematika

Jan Haluza loni obhájil vynikající bakalářskou práci Sčítání nekonečných řad a Basilejský problém. Ze své práce rovněž čerpal pro svůj publikovaný odborný článek Basilejský problém devětkrát jinak. Jedná se o velmi kvalitní práci i popularizační publikační aktivitu a s tím spojenou úspěšnou reprezentaci fakulty.

Bc. Anna Ireinová

studentka magisterského studijního programu Životní prostředí a zdraví 

Anna Ireinová patří k nejaktivnějším studujícím. Zapojila do řešení výzkumných projektů, mj. SPRINT H2020 a OP PIK OKTAGON i přípravy dvou vědeckých publikací. Kromě svědomitého plnění studijních povinností se proaktivně zapojuje do aktivit centra RECETOX, které se týkají propagace výuky, zastupování studentů v radě programu, péče o studenty středních škol navštěvující RECETOX v rámci dnů otevřených dveří a exkurzí. Aktivně se podílí na motivaci uchazečů a popularizaci fakulty, studia i programů formou natáčení videí, sdílení na sociálních sítích i osobní účastí na akcích fakulty.

Bc. Tereza Mosočiová

studentka magisterského studijního programu Geologie

Tereza Mosočiová je velmi aktivní a samostatná. Absolvovala několik zahraničních studijních pobytů financovaných v rámci projektu Erasmus především na ostrově Svalbard. Výsledky magisterské práce, na kterých pracovala jak v rámci naší fakulty, tak UNIS Svalbard, jsou v současnosti připravovány pro publikaci v zahraničním odborném impaktovaném časopise. Studentka získala velké zkušenosti a znalosti v problematice laboratorní i terénní výzkumné práce, studium a terénní práce na Svalbardu realizovala díky prestižním mezinárodním grantům. V letech 2020–2022 spolupracovala na řadě dalších výzkumných projektů.

Bc. Alexandra Náplavová

studentka magisterského studijního programu Biochemie

Alexandra Náplavová se díky svému talentu i extrémní pracovitosti rychle zorientovala v problematice studia strukturních a interakčních vlastností mozkových proteinů a optimalizovala jejich spektroskopii. S pomocí této metody získala velmi hodnotné výsledky, které v současnosti připravuje k publikování. Významně spolupracovala také na publikaci v prestižním vědeckém impaktovaném časopise Frontiers in Chemistry a aktivně přispívá k úspěšným vědeckým výstupům celé skupiny. Loni získala Cenu Emila Palečka za nejlepší prezentaci na Setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků. Aktivně zapojuje i do Středoškolské odborné činnosti, kde vede samostatně jeden projekt. Je úspěšnou řešitelkou projektu GAMU – podpora vynikajících diplomových prací.

Bc. Tomáš Perutka

student magisterského studijního programu Matematika

Tomáš Perutka je výjimečný student, který se věnuje mezinárodně významnému výzkumu. Ve své diplomové práci vyvíjí teorii lokálně okruhových lokálů a zabývá se velice aktuálním tématem kondenzovaných množin. Ty zavedl nositel Fieldsovy medaile, Peter Scholz z Institutu Maxe Plancka v Bonnu, u kterého Tomáš Perutka absolvoval stáž. Výsledky jeho výzkumu již nyní, během magisterského studia, směřují k publikaci v prestižních časopisech. Je velmi komunikativní, čímž mimo jiné přispívá k odborné i společenské úrovni studentské komunity na Ústavu matematiky a statistiky. Díky svému působení na brněnském gymnáziu již také přivedl ke studiu matematiky řadu nadprůměrných studentek a studentů.

Bc. Petra Pikulová

studentka magisterského studijního programu Chemie

Petra Pikulová se již od svého bakalářského studia velmi iniciativně podílí na řešení výzkumné problematiky v oblasti NMR spektroskopie a výpočetní kvantové chemie. Úroveň odborných znalostí studentky již teď překračuje znalosti očekávané od absolventů magisterské úrovně. Na podporu své vynikající diplomové práce, kterou v současné době dokončuje, získala projekt GAMU. V oblasti výzkumu spolupracuje s domácími i zahraničními experty na projektech podpořených významnými granty. Výsledkem jejího bádání je prvoautorská práce publikovaná v časopise Journal of Chemical Theory and Computation, podílela se i na řadě dalších článcích v prestižních vědeckých časopisech. Zapojuje se také do popularizace chemie mezi středoškolskými studenty, podílí se na přípravě korespondenčních seminářů, organizuje letní školy, spolupracuje v rámci programu MU pro talentované SŠ studenty.

Bc. Dorota Sklenárová

studentka magisterského studijního programu Biochemie

Dorota Sklenárová již od začátku působení na univerzitě projevovala velký zájem o studium i vědecké bádání a její výsledky jsou nadprůměrné. Data získaná během diplomové práce jí pomohla při přípravě publikace v impaktovaném časopise ‚Analytical Chemistry‘, kde byla druhou autorkou. V současné době studentka připravuje také další prvoautorskou publikaci. Je držitelkou Ceny Karla Štulíka za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie a čestného uznání v rámci Ceny Tasila Prnky za nejlepší přednášku na konferenci Nanocon 2022. Kromě vědecké práce se podílí na popularizaci vědy například v rámci Noci vědců nebo akce Biochemik Junior pro středoškoláky. Je autorkou článku a podcastu „Vášnivý včelař Mendel“ psaného k oslavám 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Zapojuje se do pedagogické praxe jako konzultantka bakalářských prací.

Bc. Kristína Tomanková

absolventka magisterského studijního programu Fyzika

Kristína Tomanková dosahuje již od bakalářského studia nadprůměrných výsledků. Prokazuje hluboké znalosti teorie plazmatu a fundamentálních procesů, ale také znalosti konkrétních materiálů, inženýrských řešení i chemické kinetiky. V rámci své diplomové práce vytvořila a validovala plazmově-kinetické schéma pro prekurzor TMDSO (tetrametyldisiloxan), které do té doby ve vědecké literatuře neexistovalo, ačkoliv se tento prekurzor využívá pro řadu praktických aplikací. Rozsah práce by odpovídal spíše doktorskému výzkumu. Výsledky studentky jsou se zájmem přijímány akademickou komunitou i partnery v mezinárodním konsorciu, ve kterém svůj magisterský výzkum provádí. Studentka přednášela o své práci na dvou mezinárodních konferencích a připravuje svou první publikaci do impaktovaného periodika.

Mgr. Radovan Coufal

student doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie

Radovan Coufal je prvním autorem dvou publikací, které vyšly v prestižních impaktovaných časopisech. První práce vyšla v časopise Science of the Total Environment a umožnila pochopit odpověď ohrožené bioty rašelinišť sycených podzemní vodou. Studie nabízí možný přístup k ochraně těchto společenstev. Druhá studie publikovaná v časopise Plant and Soil zkoumá vliv teploty podzemní vody na variabilitu společenstev rostlin a suchozemských plžů na bazických prameništích. Výsledky poskytují důležité informace k budoucímu vývoji těchto ohrožených ekosystémů v době globálního oteplování.

Mgr. Jan Jekl, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Matematika a statistika

Jan Jekl obhájil vynikající disertační práci, která vycházela z jeho článků z oblasti kvalitativní teorie diferenčních rovnic publikovaných v odborných časopisech. Je také spoluautorem článku spadajícího do Environmental studies a čtyř příspěvků ve sbornících z International Conference of Education, Research and Innovation. Naši fakultu reprezentoval mimo jiné přednáškami na mezinárodních konferencích ICDEA 2021 a Equadiff 2022. Nyní působí a také publikuje na Katedře matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany.

Mgr. Mária Krchniaková, Ph.D.

absolventka doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mária Krchniaková se věnovala tématu molekulárních mechanismů kombinované léčby u solidních nádorů dětského věku. Se svým projektem uspěla v soutěži Brno Ph.D. Talent 2017. V roce 2022 úspěšně obhájila svou disertační práci. Při jejím řešení získala zcela nové poznatky, které publikovala formou prvoautorského článku v časopise Frontiers in Pharmacology. V rámci zahraniční stáže na University of Sydney navázala spolupráci s týmem dr. Janssona. Je autorkou a spoluautorkou řady dalších významných publikací. Své výsledky prezentovala v průběhu studia na několika mezinárodních konferencích. Na akci Biomania Student Scientific Meeting 2022 získala cenu za nejlepší posterové sdělení. Podílela se na řešení projektu GAČR zaměřeného na problematiku mitochondriální dynamiky a autofagie. Aktivně se podílela i na výchově pregraduálních studentů.

Mgr. Michael Kroker, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Fyzika

Michael Kroker se v rámci své doktorské práce věnoval depozici a charakterizaci ternárních Ta-B-C a W-B-C vrstev. Velmi dobře zvládl všechny aspekty průmyslové přípravy povlaků a jejich laboratorní charakterizaci. Výsledný produkt byl testován a průmyslový partner ho nasadil do výroby. K práci student vždy přistupoval s velkou kreativitou a motivací, výsledky měl vždy velmi dobře podložené a závěry rozmyšlené. Dokázal je velmi dobře komunikovat jak svým kolegům na MUNI, tak i kolegům z akademické sféry a také průmyslovým partnerům. Výsledky publikoval v sedmi kvalitních mezinárodních časopisech, z toho čtyři práce jako prvoautor, a práci prezentoval formou tří přednášek a dvou posterů na mezinárodních konferencích.

Mgr. Martin Kubeš, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Geologie

Martin Kubeš dokončil svoji disertační práci, která je souborem čtyř článků publikovaných v nejlepších geologických časopisech. Práce vznikla za podpory projektu OP VVV Geobarr. Byl spoluřešitelem řady projektů aplikovaného výzkumu týkajících se úložiště vyhořelého jaderného paliva i projektů GAČR. Absolvoval několik zahraničních stáží. Je autorem šesti publikací na Web of Science. Publikoval mj. vývoj metodiky pro zobrazování migrace prvků v alterovaných minerálech. Je řešitelem nebo spoluřešitelem dvou projektů aplikovaného výzkumu SURAO a Hluboké Horizonty Surao. Podílí se na řešení vědeckého projektu OPVVV Geobarr a dvou projektů GAČR. Absolvoval zahraniční stáže na University of Oslo v Norsku, University of Nancy ve Francii a na Polish Geological Research Institute. Aktivně se podílel na výuce studentů pregraduálního studia.

Mgr. Petr Lapčík, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Biochemie

Petr Lapčík se v průběhu doktorského studia věnoval molekulárním interakcím podporujícím metastazování nádorů, které by bylo potenciálně možné terapeuticky ovlivnit. Prokázal schopnost samostatné vědecké práce při řešení závažných biologických a klinických otázek, která vedla k nadstandardním publikovaným výstupům. Výsledky shrnul v sérii velmi kvalitních původních vědeckých prací. Je prvním autorem prací publikovaných v impaktovaných časopisech Cancers i Proteomics a spoluautorem řady dalších článků v prestižních odborných médiích. Práci prezentoval na domácích i zahraničních odborných konferencích. Byl členem řešitelského projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a Grantové agentury ČR a několika projektů specifického výzkumu.

Mgr. Martin Lyčka

student doktorského studijního programu Genomika a proteomika

Martin Lyčka se věnuje výzkumu směřujícímu úžeji k problematice životního prostředí, konkrétně studiu mechanismů odpovědi rostlin na přítomnost těžkých kovů v půdě. Plánovaná studie je velice komplexní a zahrnuje i analýzy, které nejsou v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky standardně zavedené, proto navázal úspěšnou spolupráci s kolegy z domácích i zahraničních týmů. Na stáži ve skupině prof. Kopřivy na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem získal sadu důležitých dat pro svou práci. Díky zcela zásadnímu přínosu k návrhu pokusů a experimentální části práce je prvním autorem článku publikovaného v prestižním impaktovaném časopise Journal of Hazardous Materials. Je zapojen do dalších projektů a je rovněž prvním autorem nebo spoluautorem několika prací věnovaných stabilitě telomer či analýze délek telomer.

 

Chander Kant Negi

student doktorského studijního programu Environmental Health Sciences

Chander Kant Negi svůj výzkum realizuje v rámci mezinárodního projektu H2020 MSCA ITN PRORISK, do kterého byl přijat na základě náročného mezinárodního výběrového řízení. Od začátku studia je vynikajícím a samostatným mladým vědeckým pracovníkem, který výborně organizuje a vede nejen vlastní výzkum, ale proaktivně buduje také mezinárodní spolupráci s dalšími pracovišti ve světě. Během studia se zúčastnil stáže v Holandsku a krátkodobých tréninkových pobytů v USA či Dánsku. V sérii svých vědeckých výstupů popsal molekulární a biochemické mechanismy toxického působení prioritních organických polutantů, tzv. zhášečů hoření. Výsledky jsou využívány v praxi a byly publikovány v nejlepších časopisech oboru. Chander Negi je hlavním autorem čtyř vědeckých prací s velkým citačním ohlasem. Článek vydaný v Endocrinology & Metabolism je hodnocen jako “Highly Cited Paper” – patří tedy mezi 1 % nejvíce citovaných článků v oboru Biology & Biochemistry.

Mgr. Martin Piecka, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Fyzika

Martin Piecka patří k nejúspěšnějším doktorským studentům astrofyziky současnosti. Věnuje se fyzice mezihvězdného prostředí a otevřeným hvězdokupám. Ve svém prvním článku v impaktovaném časopise završil výzkum studia čar mezihvězdného prostředí ve spektrech hvězd, je autorem či spoluautorem řady dalších odborných a citovaných publikací, na kterých pracoval se svým vedoucím doc. Paunzenem. Pro svou práci využívá jako jeden z mála českých astrofyziků zejména údaje z družice Gaia, která je nejvýznamnější družicí Evropské kosmické agentury posledních let. Navíc předkládá základní postupy pro analýzu těchto dat. Aktuálně působí na postdoktorské pozici v přední světové skupině zabývající se mezihvězdným prostředím, kterou vede prof. Alves z Univerzity Vídeň.

Mgr. Jan Řehoř

student doktorského studijního programu Fyzická geografie

Jan Řehoř se výrazně zapojil do vědecké činnosti. Podílí se na řešení projektu SustES (Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách) na Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR v Brně. Spolupracuje s prof. Eitzingerem na BOKU ve Vídni, kde absolvoval v roce 2021 osmitýdenní stáž a s dr. van der Schrier z nizozemského KNMI, kde byl v roce 2022 na stáži. V době podání nominace byl prvoautorem čtyř publikací, například v odborném impaktovaném časopise Theoretical and Applied Climatology, a spoluautorem osmi dalších prací, v nichž se zaměřuje na studium půdního sucha, cirkulaci a variabilitu klimatu i na oběti způsobené hydrometeorologickými extrémy. Nad rámec studijních povinností vede ve 4. ročníku cvičení předmětů Meteorologie a klimatologie i Změny a kolísání podnebí, působí také jako školitel.

Mgr. Marek Stiborek, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Chemie

absolventovi Marek Stiborek se zásadně podílel na vývoji zcela nové techniky pro digitální zobrazení biologických tkání používající kovových nanočástic jako specifických značek biologických markerů. Tato práce je vyvrcholením téměř desetiletého pracovního úsilí skupiny podpořeného několika navazujícími projekty GAČR, byla publikována v předním odborném časopise Analytical Chemistry. Díky dotažení vývoje do finálního stavu mohla být podána také patentová přihláška. Výsledky práce byly prezentovány na nejvýznamnější konferenci oboru European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2019 a získaly rovněž ocenění nejlepší poster. Marek Stiborek se podílel i na dalším souvisejícím výzkumu, který prezentoval publikacemi i postery. Jedná se o spolehlivého a zodpovědného kolegu, jak v rámci ústavu, tak v komunikaci s externími partnery.

Mgr. Bc. Klára Klinkovská, Bc. Anna Kučerová, Bc. Štěpánka Pustková, Jaroslav Rohel, Bc. Karolína Slachová, Bc. Vojtěch Sobotka, Mgr. Daniel Szokala

ze studijních programů Botanika i Ekologická a evoluční biologie

Tým studentek a studentů naší fakulty je velmi aktivní ve výzkumu v oboru botaniky a rostlinné ekologie. Hlavním důvodem k ocenění je výzkum tohoto studentského kolektivu publikovaný v prestižním impaktovaném časopise Applied Vegetation Science. Všichni uvedení studující sdílí první autorství publikovaného výzkumu. Velmi aktivně se zapojili do výzkumu, sami navrhovali další vylepšení výzkumu a věnovali práci na projektu mnoho svého volného času, jak v terénu, tak při následném zpracování materiálu, získaných dat a sepisování publikace. Část týmu se rovněž podílela na rozsáhlé monografické studii uveřejněné rovněž ve významném odborném časopise Preslia. Kromě výzkumné a publikační aktivity mají uvedení studující dobré výsledky i v dalších oblastech, jako jsou vystoupení na konferencích, ocenění a zahraniční stáže.

Bez popisku

Foto: Radek Miča

Poznámka: V textech je uveden vztah oceněných k danému stupni studia, za který jim byla udělena Cena děkana 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.