Zemřel prof. Jaroslav Jonas

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil prof. Jaroslav Jonas, emeritní profesor Masarykovy univerzity. Prof. Jaroslav Jonas dlouhá léta působil Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty MU, od roku 1991 byl proděkanem a v letech 1992 až 1997 děkanem Přírodovědecké fakulty MU.

10. 3. 2023 Pavla Foltynová


Foto: <a href="https://www.muni.cz/o-univerzite/vyznamenani/172">www.muni.cz</a>

Prof. Jaroslav Jonas se narodil 9. března 1937 v Ostravě. Po absolvování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně roku 1960 pracoval krátce v průmyslovém výzkumu a poté od roku 1960 na Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V letech 1965 až 1969 absolvoval dva studijní pobyty v Německu a jeden v Kanadě. V roce 1970 se habilitoval, v roce 1990 byl jmenován docentem a v roce 1992 profesorem organické chemie. Po roce 1989 zaměřil prof. Jaroslav Jonas své úsilí k budování fakulty coby instituce výzkumné, konkurenceschopné ve světovém měřítku. Od roku 1991 jako proděkan pro vědu a výzkum a později v letech 1992-1997 i jako děkan fakulty se výrazně přičinil o zavedení doktorského studia na PřF MU, jako prvního v tehdejší republice, o racionalizaci využívání lidských i materiálních zdrojů na fakultě a zvýšení její konkurenceschopnosti nejen v českém, ale také v evropském prostředí. V roce 1997 obdržel Zlatou medaili MU. V roce 1992 byl jedním z iniciátorů rozvoje nového pojetí studia při obnovení Fakulty chemické na Vysokém učení technickém v Brně, při příležitosti oslav 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně v roce 1999 obdržel Zlatou medaili za zásluhy o rozvoj Fakulty chemické VUT v Brně.

Ve své výzkumné práci na PřF MU nejprve spolupracoval s doc. Borkovcem na tematice syntézy biologicky aktivních derivátů pteridinu a thiazolu. Po příchodu doc. Kratochvíla navazuje spolupráci s ním a zabývá se sledováním podmínek i výsledků halogenací cyklických etherů a acetalů. Jako moderní metodiku pro sledování reakcí využívá ochoty spřáteleného pracoviště Laboratoře pro analýzu plynů AV ČR, které se zabývalo vývojem plynové chromatografie a přístrojů pro ni. Ve spolupráci s prof. Janákem rozpracovává tzv. Kovatsovy indexy pro GC. Během jeho pobytu Dalhousie Univerzity Halifax pod vedením prof. T.P. Forresta zpracovává problematiku hydrogenolýzy acetalů působením chloralanů a v této problematice pokračoval po návratu na Katedru. Později rozvinul společně s diplomanty výzkum na reaktivitě exomethylenlaktonů. Jeho významným diplomantem byl doc. Ctibor Mazal, současný ředitel Ústavu chemie PřF MU. Prof. Jonas je autorem nebo spoluautorem více než čtyřiceti původních prací, dvou desítek prací referátového charakteru, několika učebních textů, 16 patentů a autorských osvědčení, řady výzkumných zpráv a přednášek doma i v zahraničí.

Prof. Jaroslav Jonas také významně přispěl k zavedení a rozvoji jedné ze základních metod organické chemie – nukleární magnetické rezonance. Velmi se zasloužil o vybavení chemie na PřF spektrometry NMR (TESLA 100 MHZ a BRUKER 500), a to za spolupráce s kolegy Lubošem Mezníkem a Otakarem Humpou, v době, kdy přístroje tohoto druhu ještě nebyly běžnou výbavou pro chemický výzkum. To přispělo i k vybudování dnešního Národního NMR centra Josefa Dadoka ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC.

Po dlouhou dobu byl předsedou brněnské pobočky České společnosti chemické, jejíž se stal Čestným členem. Stál u zrodu úspěšné řady Symposií v chemii heterocyklických sloučenin a řadu z nich pomáhal organizovat, a to nejen v Brně, ale i jinde.


Zdroje:

  1. BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, Ročník 38, Číslo 2, 2007
  2. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.