Zemřel prof. Vratislav Chromý

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil profesor Vratislav Chromý, který od roku 1999 pracoval na Katedře analytické chemie PřF MU, později Ústavu chemie PřF MU. Zemřel ve věku nedožitých 86 let.

19. 12. 2022 Viktor Kanický Miroslava Bittová Přemysl Lubal Kevin Francis Roche

Prof. Vratislav Chromý

(18. 2. 1937 – 11. 12. 2022)

Prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. vystudoval chemii se specializací na analytickou chemii na Chemické fakultě Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě v roce 1960. Externí vědeckou aspiranturu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně absolvoval v roce 1969 a získal titul kandidáta věd. V roce 1995 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a byl jmenován docentem analytické chemie. V roce 1997 získal atestaci Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru Vyšetřovací metody v instrumentální chemii a toxikologii. Profesorem analytické chemie byl jmenován na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v roce 2006.

Vratislav Chromý pracoval ve výzkumu diagnostik ve firmě Lachema Brno s výjimkou let 1977 -1981, kdy působil na Oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně v rámci resortního výzkumu. V letech 1990 – 1998 zastával vedoucí hospodářské funkce v akciové společnosti Lachema Brno. Nejdříve působil jako ředitel divize Diagnostika a posléze jako technický ředitel této akciové společnosti. Během svého působení ve společnosti Lachema zavedl průmyslovou výrobu několika desítek testovacích souprav pro stanovení analytů v tělních tekutinách, což bylo jeho celoživotní odborné téma, jemuž věnoval přes 90 odborných prací a několik desítek výzkumných zpráv. Praktickou realizaci výsledků jeho výzkumu představuje 56 československých patentů z oblasti analytických metod, činidel a analytických souprav pro laboratorní medicínu.

Od roku 1999 působil na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty MU, kde vytvořil a zavedl nový směr výuky a výzkumu – bioanalytiku. Kromě tohoto předmětu přednášel v magisterském studiu analytické chemie Management kvality v analytické laboratoři a dovedl několik studentů k úspěšné obhajobě diplomových prací zaměřených na bioanalytickou chemii. Je hlavním autorem učebnic Analytické metody v klinické chemii (MU 2000), Bioanalytika - analytická chemie v laboratorní medicíně (MU 2002) a ještě 2 další skripta – Management kvality v analytické a klinické chemii (MU 2009) a Bioanalytika – Analytické metody v klinické chemii a laboratorní medicíně (MU 2011) a spoluautorem učebnice Patobiochemie buňky (J. Masopust a kol., 2. LF UK Praha, 2003). Přednášel v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů v Národním centru ošetřovatelství v Brně a působil jako poradce pro vývoj diagnostických metod a souprav pro firmu Pliva-Lachema Brno a pro laboratorní medicínu při certifikaci zdravotnických laboratoří dle normy ISOI 9001:2000. Za svou vědeckopedagogickou a odbornou činnost obdržel v roce 2003 Cenu města Brna v oblasti přírodních věd. Za dlouholetou práci pro obor klinická biochemie a laboratorní medicína bylo Vratislavu Chromému uděleno výborem České společnosti klinické biochemie v roce 2004 čestné uznání „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“. V roce 2007 byl profesor Chromý oceněn čestným členstvím České společnosti klinické biochemie.

Profesor Vratislav Chromý patřil k výjimečným osobnostem klinické biochemie v rámci Československa i později České republiky. Jeho všestranné schopnosti se projevovaly úspěšným působením v základním i aplikovaném výzkumu, v realizaci výsledků výzkumu a vývoje ve výrobě a medicínské praxi, v manažerských funkcích a posléze v pedagogickém působení na univerzitě i při vzdělávání středoškolských pracovníků ve zdravotnictví. S jeho příchodem na katedru analytické chemie se výzkum obohatil o téma klinické biochemické analýzy a aktuální rozvoj „point-of-care“ diagnostiky potvrdil správnost jeho směřování.

Vratislav byl laskavý člověk a kolega se smyslem pro humor, který dokázal ve svém okolí šířit dobrou náladu a vytvářet příjemné prostředí pro práci i zábavu. Pro jeho originální vtipy a humorná vyprávění se ujalo označení „chromofóry“ a všichni jsme se na ně vždy těšili. Kolegové z bývalé Katedry analytické chemie i celého dnešního Ústavu chemie na něj rádi vzpomínají.

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.