Project Support Office

Submission of projects at MU in a nutshell

 • When submitting projects, it is necessary to follow the MU Directive No. 6/2016 - Project Management.
 • Each submitted project must be registered into the Project management information system (ISEP).
 • Before submitting a project, it is necessary to deliver the dispatch note for signing to the Dean's Office. The dispatch note will be obtained from ISEP after registration of the project.
 • The obligation to register a project in ISEP and deliver the dispatch note for signing to the Dean's Office also applies to co-research projects where MU is in the role of a “partner”.
 • The project budget and project proposal should be checked by the Project Support Office in advance of the call deadline.
 • Information on submitting a project proposal in a given call is published in the offer of individual providers.

Specific issues

Some projects require consideration of specific issues that may affect the submission of a project application.

Ethics Committee for Research

Some projects, mainly of biological and biochemical nature, require approval by the Ethics Committee for Research. Visit the Committee website to find out when approval is needed and what will be required.

WEBSITE OF COMMITTEE

Intelectual property

Some projects already deal with outputs such as patents, utility models or commitment to set up spin-offs in the project application. We recommend to consult the Technology Transfer Office on these issues.

TTO WEBSITE

Oddělení pro projektovou podporu

Podávání projektů na MU v kostce

 • Při podávání projektů je potřeba se řídit Směrnicí rektora 6/2016 - Řízení projektů na MU.
 • Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP).
 • Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu Průvodku návrhu projektu, kterou získá z ISEPu po založení projektu.
 • Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli „partnera“, současně bude dodána na děkanát podepsaná Průvodka návrhu projektu.
 • Zároveň je třeba v dostatečném předstihu před uzávěrkou soutěže nechat zkontrolovat rozpočet projektu a případné smlouvy, které tvoří přílohy návrhu projektu.
 • Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v nabídce jednotlivých poskytovatelů.

Specifická problematika

Některé projekty vyžadují zohlednění specifických otázek, které mohou mít vliv na podávání projektové žádosti.

Etická komise pro výzkum

Některé projekty zejména biologického a biochemického charakteru požadují schválení Etickou komisí pro výzkum. Kdy je schválení třeba a co vše bude třeba pro jeho získání doložit, naleznete na webu komise.

WEB KOMISE

Duševní vlastnictví

Některé projekty ošetřují už v projektové žádosti výstupy jako patenty, užitné vzory, závazek založit spin-off apod. Tyto otázky je vhodné předem konzultovat s Centrem pro transfer technologií.

WEB CTT

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.