Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (GlobE)

Project Identification
MUNI/A/0902/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Změny přírodních i antropogenních složek krajinné sféry ovlivňují kvalitu lidského života a prostorové uspořádání nejrůznějších typů lidských aktivit. Předkládaný projekt navazuje na projekt PROGLEZ realizovaný na Geografickém ústavu v minulých letech a jeho hlavním cílem je studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a v prostoru. Projekt akcentuje především studium dopadů zmíněných procesů v krajinné sféře. Předkládaný projekt je navrhován jako silně interdisciplinární se třemi základními směry výzkumu, které zastupují fyzickou geografii (FG) , sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatiku (KG). V analytické části projektu definují tři uvedené směry výzkumu vlastní dílčí cíle. V oblasti FG se jedná především o studium hydrometeorologických extrémů, hydrogeomorfologických procesů a biotické složky říčních ekosystémů na řekách, studím klimatických podmínek polárních oblastí a výzkum biokoridorů. Sjednocujícím prvkem témat řešených v rámci SG bude analýza změn prostorových vzorců nejrůznějších typů společenských aktivit a interpretace procesů a jevů ovlivňujících tyto změny (rozvoj venkova a transformace zemědělství, časoprostorová organizace současné společnosti a její změny, sociální a ekonomické dopady transformace ve střední Evropě a vznik marginalizovaných skupin obyvatel a současné problémy politické geografie). Nosným tématem v části KG bude optimalizace navigačních metod v zastavěných oblastech včetně optimalizace kartografické vizualizace geografických dat. Řešení projektu by mělo vyústit v syntézu a širší interpretaci dílčích výsledků geografického výzkumu. Vedle výše uvedených odborných témat je hlavním záměrem projektu těsnější spolupráce studentů doktorského studijního programu s výzkumnými skupinami na GÚ a zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publications

Total number of publications: 52


Previous 1 2 3 4 5 6 Next