Informace o projektu
Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (GlobE)

Kód projektu
MUNI/A/0902/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Změny přírodních i antropogenních složek krajinné sféry ovlivňují kvalitu lidského života a prostorové uspořádání nejrůznějších typů lidských aktivit. Předkládaný projekt navazuje na projekt PROGLEZ realizovaný na Geografickém ústavu v minulých letech a jeho hlavním cílem je studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a v prostoru. Projekt akcentuje především studium dopadů zmíněných procesů v krajinné sféře. Předkládaný projekt je navrhován jako silně interdisciplinární se třemi základními směry výzkumu, které zastupují fyzickou geografii (FG) , sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatiku (KG). V analytické části projektu definují tři uvedené směry výzkumu vlastní dílčí cíle. V oblasti FG se jedná především o studium hydrometeorologických extrémů, hydrogeomorfologických procesů a biotické složky říčních ekosystémů na řekách, studím klimatických podmínek polárních oblastí a výzkum biokoridorů. Sjednocujícím prvkem témat řešených v rámci SG bude analýza změn prostorových vzorců nejrůznějších typů společenských aktivit a interpretace procesů a jevů ovlivňujících tyto změny (rozvoj venkova a transformace zemědělství, časoprostorová organizace současné společnosti a její změny, sociální a ekonomické dopady transformace ve střední Evropě a vznik marginalizovaných skupin obyvatel a současné problémy politické geografie). Nosným tématem v části KG bude optimalizace navigačních metod v zastavěných oblastech včetně optimalizace kartografické vizualizace geografických dat. Řešení projektu by mělo vyústit v syntézu a širší interpretaci dílčích výsledků geografického výzkumu. Vedle výše uvedených odborných témat je hlavním záměrem projektu těsnější spolupráce studentů doktorského studijního programu s výzkumnými skupinami na GÚ a zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publikace

Počet publikací: 53


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.