Podpora výzkumu studentů v oblasti ekotoxikologie v roce 2016 (EKOTOX2016)

Project Identification
MUNI/A/1358/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem výzkumu předkládaného projektu je studium účinků chemických látek na zdraví bioty a člověka, které vyplývá ze znečištění různých složek prostředí. Předkládaný projekt přímo podpoří zapojení studentů do výzkumu v oblastech toxikologie ŽP a ekotoxikologie. Primární podpořenou skupinou budou především studenti doktorského oboru Ekotoxikologie, programu Biologie na PřF MU, ale plánována je účast a podpora také vybraných nejlepších studentů Mgr. studia. Hlavní směry projektu specifického výzkumu: (A) biodetekční systémy (nástroje pro efektem-řízený monitoring směsí v prostředí), (B) in vitro toxikologie (molekulární a buněčné mechanismy účinků toxických látek), (C) akvatická a půdní ekotoxikologie, (D) biodostupnost a bioindikace toxických látek. Projekt studenty podpoří především formou stipendií a dílčích pracovních úvazků. Podporovány budou dále aktivní účasti studentů na konferencích a kurzech v ČR a zahraničí. Hlavními výstupy projektu budou publikace studentů v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.