Project information
Molecules, complexes, macrocycles, and xerogels (MOKOMAX)

Project Identification
MUNI/A/1209/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplní výzkumných projektů studentů doktorského studia bude studium nových syntetických metod pro přípravu vybraných molekul, komplexů, makrocyklů a xerogelů. Předložený projekt spadá do velmi aktuální oblasti vývoje nových syntetických metod molekulárních, supramolekulárních a nanostrukturních systémů. Bude spočívat v přípravě nových molekul s magnetickými, fotochemickými a katalytickými vlastnostmi, molekulárních látek s vysokou biologickou aktivitou, makrocyklů, nanostruktur a porézních materiálů na bázi oxidů, silikátů a fosfátů kovů s řízenými adsorpčními a katalytickými vlastnostmi. Dále budou prováděny syntézy supramolekulárních komplexů bambusurilů, fotoaktivovatelných (fotoodštěpitelných) sloučenin a fluoroforů a sloučenin s cílenou biologickou aktivitou. Metody organické preparativní chemie budou použity k přípravě molekulárních látek s předem stanovenou strukturou, např. konjugovaných makrocyklů, dále sloučenin s cílenou biologickou aktivitou; zejména vysoce selektivních inhibitorů vybraných proteinových kináz. Budou rovněž syntetizovány isotopicky značené malé molekuly jako sondy pro biomedicínský výzkum. Ke studiu supramolekulárních vlastností budou použity NMR a UV-vis spektroskopie a izotermální titrační kalorimentrie. Budou optimalizovány reakční podmínky syntéz a hledány vhodné separační techniky tak, aby se podařilo připravit cílené sloučeniny v dostatečném množství a čistotě. Vlastnosti připravených molekul a materiálů budou studovány pomocí široké škály spektroskopických, difrakčních, mikroskopických a dalších analytických technik, jako jsou monokrystalová RTG difrakce, PXRD, NMR, LC a GC MS, HPLC a GPC chromatografie, SEM, TEM, TGA, UV-vis, IR a RA spektroskopie, DLS, SAXS, porosimetrie.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.