Genderový audit na Přírodovědecké fakultě

Jako součást fakultního revidovaného akčního plánu HRS4R / HR Award SCI MUNI proběhl na Přírodovědecké fakultě MU v květnu a červnu 2021 Genderový audit. Jeho výstupy se stanou podkladem fakulty pro Plán genderové rovnosti MU, který je od roku 2022 povinným prvkem programu Horizont Evropa. Audit byl proveden organizací Otevřená společnost o. p. s.

8. 7. 2021 Zuzana Hrabovská

Genderový audit Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity proběhl dle Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR v průběhu května a června 2021. Audit sestával z analýzy veřejných i neveřejných institucionálních dokumentů, zejména dokumentů upravujících vztah zaměstnavatel - zaměstnanec/kyně, dále z analýzy dostupných dat (kvantitativní výzkum) kvantifikujících opět zejména různé roviny vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec/kyně (např. odměňování, kariérní postup, flexibilní formy práce, atd.) a dotazníkového šetření provedeného fakultou v roce 2020. Důležité vstupy pro audit byly získány díky dvěma fokusním skupinám (kvalitativní výzkum). Fokusní skupiny měly heterogenní charakter, byli v nich zastoupení muži, ženy, rodiče, bezdětní, lidé z vedení fakulty, vyučující, akademičtí i neakademičtí zaměstnanci/kyně, doktorandi/tky jako zástupci studujících. Fokusní skupiny byly doplněny dvěma polostrukturovanými rozhovory s děkanem a tajemníkem fakulty.

Všem účastníkům fokusních skupin velmi děkujeme za účast!

Auditem bylo zjištěno, že PřF MUNI přistupuje k personální politice transparentně, což dokládají veřejně přístupné dokumenty, a také systematicky, což mimo jiné dokládá získání evropské certifikace kvality personálních procesů HR Award a implementuje strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) od 3. 12. 2018.

 Na základě provedených analýz tým auditorů doporučil Přírodovědecké fakultě 3 hlavní opatření v následujících oblastech:

  • Hodnocení a odměňování zaměstnanců/kyň:
    Bylo doporučeno dokončit implementaci hodnocení zaměstnanců/kyň s využitím univerzitní aplikace (EVAK) na všech ústavech, následně zpracovat zkušenosti z pilotního hodnocení, které na fakultě proběhlo v r. 2021, a pracovat také se zpětnou vazbou od zaměstnanců/kyň. Auditoři doporučují hodnocení provázat explicitněji s odměňováním a díky tomu odměňování dále objektivizovat. Auditoři také fakultě doporučili provést v budoucnosti analýzu odměňování žen a mužů za pomoci švýcarského nástroje LOGIB.
  • Zařízení péče o děti
    Bylo doporučeno opětovně prověřit aktuální potřeby zaměstnanců – rodičů prostřednictvím dotazníkového šetření. Rovněž bylo auditory doporučeno řešit situaci ve spolupráci s dalšími fakultami MUNI a RMU pro zajištění finančně dostupného zařízení pro děti v obou fakultních kampusech.
  • Prevence nevhodného chování, sexismu a sexuálního obtěžování
    Bylo doporučeno zavést funkci ombudsmana (ombudsperson), kam se bude moci případná oběť sexistického či sexuálního obtěžování obrátit. Rovněž bylo doporučeno využít existující metodiky a příručky jak pro vedení vysokých škol a vyučující, tak pro studující, které obsahují návody formálních postupů i přímo návrhy formulářů, které může oběť vyplnit.

 Veškeré doporučené kroky a doporučená opatření, bude Přírodovědecká fakulta MU pečlivě vyhodnocovat a hledat řešení odpovídající organizačním možnostem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.