prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., 1953, Praha
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie
Funkce na pracovišti
 • profesor, ředitel ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: profesor - antropologie, Masarykova univerzita, Brno
 • 2000: docent - antropologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno (Vznik mladého paleolitu a šíření Homo sapiens)
 • 1994: DrSc. - archeologie, Archeologický ústav AV ČR, Brno (Paleolit Moravy a Slezska)
 • 1985: CSc. - archeologie, Archeologický ústav ČSAV, Brno (Rohovce ze Stránské skály u Brna a jejich uplatnění v nejstarších technologických procesech)
 • 1979: PhDr - pravěká archeologie, Filozofická fakulta UK, Praha (Křemencová industrie z Ondratic)
 • 1978: DEA (diplome des études aproffondies) - géologie des formations sédimentaires, Université de Provence, Marseille (Industrie lithique de la Caunde de l´Arago)
Přehled zaměstnání
 • 2010 - : ředitel Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU
 • 2007 - : profesor antropologie, Přírodovědecká fakulta MU
 • 1981 - 2018: vědecký pracovník Archeologického ústavu AV, Brno; od r. 1995 - 2018 vedoucí Střediska pro paleolit a paleoantropologii
 • 1978 - 1981: asistent, Moravské zemské muzeum (Anthropos), Brno
Pedagogická činnost
 • Přírodovědecká fakulta MU, nyní: Paleoantropologie; Ekologie člověka v kvartéru; Paleoetnologie
 • 1992-93 Universität Wien, Inst. f. Ur- und Frühgeschichte, paleolit
 • 1992-2005 Filozofická fakulta MU, Ústav archeologie, různé aspekty paleolitu
 • 2012 University of the Philippines, Manila, Institute of Archaeology, metodika paleolitického výzkumu, počátky umění
 • Universita Palackého Olomouc, Univerzita Hradec Králové, paleolit
Vědeckovýzkumná činnost
 • Terénní výzkumy v ČR: Dolní Věstonice - Pavlov - Milovice; Předmostí u Přerova; Petřkovice; Stránská skála; jeskyně Moravského krasu; skalní převisy severních Čech, aj.
 • Terénní výzkumy v zahraničí: Egypt (s Egyptologickým ústavem UK); Libye (muzeologický projekt UNESCO);, Etiopie (paleoantropologický průzkum); Sibiř (etnoarcheologický projekt); Ohňová země (etnoarcheologický projekt); Slovensko (Dzeravá skala, Trenčínská kotlina), aj.
 • Hlavní granty:
 • Leakey Foundation: Dolní Věstonice and Pavlov (1992-1994); Dzeravá skala (2002)
 • National Geographic Foundation: Last Foragers of Northern Bohemia (1997-2001)
 • Wenner-Gren Foundation: Early Modern Humans in Moravia (1998 - )
 • Mellon Foundation: Patterns of interaction between Anatolia and Southeast Central Europe, Turecko (1998); L´art paléolithique,Francie-Španělsko (2001; 2008)
 • OPVK - MŠMT: projekt FITEAMP (Formování mezinárodního týmu evoluční antropologie moravských populací, 2012-2015);
 • GAČR: Gravettien jižní Moravy (1993-1995);Paleolit Čech, Moravy a Slezska (2003-2005); Předmostí (2004-2006); Petřkovice (2006-2008); Paleolitické umění (2008-2010); Před neolitem (2013-2017)
 • GA AV ČR: Mladopaleolitické sídliště Pavlov (1991-1993); Paleolitické a mezolitické osídlení krasu (1998-2000)
Univerzitní aktivity
 • 2010 - 2018: člen Vědecké rady PřF
 • 2010 - : člen Rozšířeného kolegia děkana
Mimouniverzitní aktivity
 • Univerzita Hradec Králové - člen oborové rady DSP archeologie
 • Jihočeská univerzita - člen oborové rady DSP archeologie
 • Max-Planck-Gesellschaft, Ústav evoluční antropologie - člen hodnotitelské komise
 • AV ČR - člen Akademického sněmu (2010-2018); místopředseda Dozorčí rady ARUB (2007-2017)
 • člen edičních rad mezinárodních časopisů (Anthropologie; Origini; Eurasian Prehistory; Archaeologia Austriaca; Pražské egyptologické studie, atd.)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Chorvatská antropologická společnost, Cena Gorjanoviče-Krambergera
 • Polska Akademia Umietnosci - člen Antropologické komise

13. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.