doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/01005b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5123
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Kotková, nar. v Praze, Česká republika
Pracoviště
 • Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecká a pedagogická pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: docentura v oboru Geologické vědy se zaměřením, Přírodovědecká fakulta Masarykovy universita, Brno
 • 1992: CSc. v oboru Geologie a geografie, Český geologický ústav, Praha
 • 1987: RNDr. v oboru Geochemie, základní a ložisková geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Přehled zaměstnání
 • od 2008: Česká geologická služba, Praha a Ústav geologických věd, Brno, vědecká a pedagogická pracovnice
 • 2004-2007: omezená pracovní činnost vzhledem k mateřské dovolené
 • od 2001: katedra mineralogie, petrologie a geochemie (od r. 2003 název Ústav geologických věd) Masarykovy university, Brno, odborná asistentka, od r. 2004 docentka
 • 1992-2001: Český geologický ústav, Praha, oddělení krystalinika, vědecká pracovnice
 • 1989-1992: Český geologický ústav, Praha, interní aspirantura
 • 1987-1989: Český geologický ústav, Praha, studijní pobyt
Pedagická činnost
 • Metamorfní PTt-dráhy, Metamorfní petrologie, Petrologie magmatických a metamorfních hornin, Petrologie II, Petrologie I, Instrumentální metody v petrologii
 • Vedení magisterských a diplomových prací, školení doktorandů (od r. 2005, MU Brno).
 • Oponentka a členka zkušebních komisí u obhajob diplomových a doktorských prací (PřF MU Brno, PřF UK Praha).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Petrologie, termobarometrie, geochemie a geochronologie (ultra)vysokotlakých hornin kůry a pláště, studium mikrodiamantů mikro-nanoanalytickými metodami, distribuce hlavních a stopových prvků v minerálech, geotermobarometrie, Ramanova spektroskopie v mineralogii, stabilní izotopy C a O, Ag-Hg-Sb mineralizace.
 • 2017: členka Scientific Committee mezinárodní eklogitové konference IEC12 (Are, Švédsko)
 • 2015: spolupořadatelka sekce 16h, Probing the record of mantle processes and crust-mantle interactions in minerals, rocks, and their geochemical properties, Goldschmidtova konference, Praha
 • 2003: pořadatelka mezinárodní konference „Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides (Blansko)
 • 1998: convener sekce Crustal melting in nature and experiment (EGS Nice)
 • Vyzvané přednášky na seminářích na univerzitách, vědeckých ústavech, v odborných společnostech doma a v zahraničí, a na mezinárodních konferencích: UGV MU Brno (1995), UK Praha (1996, 1999, 2008), ČGS Praha (1997, 1999, 2000, 2008, 2011, 2016), UK Bratislava (1996, 2002), MAEGS Praha (1997), Universität Salzburg (1997), Universität Frankfurt (1997), Česká geologická společnost (2000), Ruhr-Universität Bochum (2001, 2003), Université de Genève (2002) , Otevřený kongres České a slovenské geologické společnosti (2005, 2015), Universität Potsdam (2011), University of Uppsala (2011), Slovenská mineralogická společnost (Inaugurační zasedání, 2012), Universität Wien (2013), Ćeský Humboldt klub (2013), AGU (2014), IGCP649 workshop (2016), Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland meeting (2016).
 • Hlavní řesitelka projektu Přenos prvků v prostředí hluboké subdukce: doklady z ultravysokotlakých metamorfovaných terénů (GAČR, 18-27454S, 2018 – 2020).
 • Účast na projektu IGCP 649 Diamonds and Mantle.
 • Hlavní řešitelka projektu GAČR Severočeské granulity obsahující diamant a coesit: studium médií vzniku diamantu v hluboké subdukční zóně a důsledky pro geodynamické modely (GAČR, 13-21450S, 2013-2015).
 • Hlavní řešitelka projektu GAČR č. 205/03/0040 Parciální tavení hornin v kořenové zóně variského orogénu (2003-2005).
 • Spoluřešitelka projektu GAČR č. 404/03/1457 Funkce zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru ve světle vybraných nálezových souborů (nositel Egyptologický ústav UK; 2003-2005).
 • Hlavní řešitelka projektu GAČR 205/99/0567 Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení viséeských siliciklastik (východní okraj Českého masivu) (1999-2001).
 • Spoluřešitelka projektu GAČR 205/99/0907 Recent geodynamics of West Bohemia in relation to the crustal structure - 1999-2001 (nositel Geofyzikální ústav AV ČR).
 • Hlavní řešitelka projektu GAČR 205/94/1459 Procesy tavení v granulitové facii, 1994-1996.
 • Spoluřešitelka projektu GAČR 205/94/1556 Komplexní geovědní výzkum seismoaktivní oblasti západních Čech, 1994-1996 (nositel Geofyzikální ústav AV ČR)..
 • Národní koordinátorka projektu IGCP 304 Project Lower Crustal Processes (1991-1995).
Stipendia a výzkumné pobyty
 • 2011 (2 měsíce) – Universität Potsdam, Německo, práce na mikroramanu (stipendium DAAD)
 • 2010 (3 měsíce) - Universität Potsdam, Německo, práce na mikroramanu (Humboldtovo stipendium)
 • 2003-2004, 2006 (1 rok) - Ruhr-Universität Bochum, Německo, experimentální petrologie a difuzní modelování (Humboldtovo stipendium)
 • 2000, 2001 (2 týdny) - Universita Bristol, Velká Británie, práce na elektronové mikrosondě (přijatý projekt na využití EU Large-Scale Geochemical Facility)
 • 1999 (2 měsíce) - NIGL při BGS, Keyworth, Velká Británie, geochronologické datování metodou U-Pb (Europrobe Travel Grant)
 • 1997-1998 (6 měsíců) - universita Salzburg, Rakousko, studium gföhlských rul (Lisa Meitner stipendium)
 • 1995 (2 měsíce) - Universita Edinburgh, Skotsko, studium granulitů s použitím iontové sondy (grant British Council)
 • 1989, 1990, 1991 (2+1+0,5 měsíce) - École Normale Supérieure Lyon a BRGM Orléans, Francie (studijní pobyt)
Univerzitní aktivity
 • členka zkušebních komisí pro státní bakalářské a magisterské zkoušky členka komisí pro doktorské zkoušky a obhajoby
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2017: členka SAG (Science Advisory Group) při ICDP
 • od 2016: členka komise IMA (Medal Committee)
 • od 2004: členka Českého Humboldt klubu
 • 2007-2017: členka redakční rady časopisu Journal of Geosciences (dříve Journal of the Czech Geol. Society)
 • 2001-2003: předsedkyně České geologické společnosti Členka České geologické společnosti.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: excelentní publikace (Panel EP01, Pilíř II A, pro MU Brno
 • 2015: excelentní publikace (Panel EP01, Pilíř II A, pro CGS Praha
 • 1998: 3. cena v soutěži o nejlepší publikaci mladého vědeckého pracovníka (Česká tektonická skupina) 1997: 1. cena v soutěži o nejlepší publikaci mladého vědeckého pracovníka (Česká geologická služba)
Vybrané publikace
 • HAIFLER, Jakub a Jana KOTKOVÁ. UHP-UHT peak conditions and near-adiabatic exhumation path of diamond-bearing garnet-clinopyroxene rocks from the Eger Crystalline Complex, North Bohemian Massif. Lithos. Elsevier, 2016, roč. 248, April, s. 366-381. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2016.02.001. URL info
 • HAIFLER, Jakub a Jana KOTKOVÁ. P-T evolution of diamond-bearing intermediate granulites from North Bohemia: first results. In 4th Central European Mineralogical Conference. 2014. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Radek ŠKODA a Vladimír MACHOVIČ. Kumdykolite from the ultrahigh-pressure granulite of the Bohemian Massif. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2014, roč. 99, 8-9, s. 1798-1801. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2014.4889. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Patrick J. O´BRIEN a Martin A. ZIEMANN. Diamond and coesite discovered in Saxony-type granulite: Solution to the Variscan garnet peridotite enigma. Geology. Boulder (USA), 2011. ISSN 0091-7613. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Urs SCHALTEGGER a Jaromír LEICHMANN. Two types of ultrapotassic plutonic rocks in the Bohemian Massif: coeval intrusions at different crustal levels. Lithos. 2010, roč. 115, March, s. 163-176. ISSN 0024-4937. info
 • KOTKOVÁ, Jana a Simon L. HARLEY. Anatexis during high-pressure crustal metamorphism: evidence from garnet-whole rock REE relationships and zircon-rutile Ti-Zr thermometry in leucogranulites from the Bohemian Massif. Journal of Petrology. Oxford University Press, 2010, roč. 51, č. 10, s. 1967-2001, 34 s. ISSN 0022-3530. info
 • KOTKOVÁ, Jana a S.L. HARLEY. Evidence for high-pressure melting producing leucogranulites of the Bohemian Massif. In Granulites and Granulites. 2009. ISBN 978-80-254-4825-0. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Natural materials used for the amulets. In Bareš L., Smoláriková K. (eds), The shaft tomb of Iufaa, Vol.I - Archaeology. Praha: Český egyptologický ústav, 2008. s. 146-147. Abusir XVII. ISBN 978-80-7308-238-3. info
 • CALLENDER, V.G. a Jana KOTKOVÁ. The Amulets from Nekau's burial. In Bareš L., Smoláriková K. (eds), The shaft tomb of Iufaa, Vol.I - Archaeology. Praha: Český egyptologický ústav, 2008. s. 139-145. Abusir XVII. ISBN 978-80-7308-238-3. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, R.R. PARRISH a Milan NOVÁK. Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Visean conglomerates - a missing link in the late Variscan evolution of Central Europe: constraints from U-Pb chronology. Journal of metamorphic Geology. 2007, roč. 25, č. 8, s. 781-801. ISSN 0263-4929. info
 • KOTKOVÁ, Jana. High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2007, roč. 52, 1/2, s. 45-71, 26 s. ISSN 1802-6222. URL info
 • KOTKOVÁ, Jana, Igor PETRÍK a Urs SCHALTEGGER. Magmatic and metamorphic evolution of the Variscan orogenic crust. Holandsko: Elsevier, 2005. 248 s. Lithos, vol. 82, č.1-2. ISBN 0024-4937. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Geology without Frontiers:Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides. Episodes. China: INT UNION GEOLOGICAL SCIENCES, 2004, roč. 27, č. 1, s. 49-50. ISSN 0705-3797. info
 • LEICHMANN, Jaromír, Jana HRUBÁ, Jana KOTKOVÁ a Petra VLČKOVÁ. Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru. In Pražské egyptologické studie. III. Praha: UK Praha, 2004. s. 121 - 135, 14 s. ISBN 80-86277-26-7. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Rostislav MELICHAR a Jitka POKORNÁ. The Story of Bory Granulites: Early Thoughts. Geolines. Praha: Česká akademie věd, 2003, roč. 16, č. 1, s. 57. ISSN 1210-9606. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. 77 s. mimo edice. ISBN 80-7075-603-9. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Granulites. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 11-13, 4 s. ISBN 80-7075-603-9. info
 • KOTKOVÁ, Jana a Rostislav MELICHAR. Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum). In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 34-41. ISBN 80-7075-603-9. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES a Randall R. PARRISH. Rapid exhumation and cooling of the thickened crust: evidence from the granulite clasts within the Upper Visean Conglomerates (Rhenohercynikum). In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 67-72, 7 s. ISBN 80-7075-603-9. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Urs SCHALTEGGER a Jaromír LEICHMANN. 338 to 335 Ma old intrusions in the Bohemian Massif: a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 2003, roč. 48, 1/2, s. 80-81. ISSN 1210-8197. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. 2003. info
 • MELICHAR, Rostislav a Jana KOTKOVÁ. Introduction to regional geology of the eastern margin of the Bohemian Massif. In Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. Excursion Guide. Praha: Česká geologická společnost, 2003. s. 5-10. ISBN 80-7075-603-9. info
 • KOTKOVÁ, Jana. Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides. 2003. info
 • ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA, Jana KOTKOVÁ, Henri MALUSKI a Pablo VALVERDE-VAQUERO. Evidence for high-temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic). Terra Nova. Oxford: Blackwell Science Ltd., 2002, roč. 14, č. 5, s. 343-353. ISSN 0954-4879. info
 • PROS, Zdeněk, Tomáš LOKAJÍČEK, Marta MARTÍNKOVÁ, Karel KLÍMA a Jana KOTKOVÁ. Elastic anisotropy of volcanic rocks: two examples from neovolcanics of the Bohemian Massif. Studia geofyzica et geodetica. Praha: StudiaGeo, 2000, roč. 44, č. 1, s. 581-588. ISSN 0039-3169. info
 • KOTKOVÁ, Jana a Simon HARLEY. Formation and evolution of HP leucogranulites: experimental constraints and unresolved issues. Physics and Chemistry of the Earth. Oxford: Pergamon, 1999, roč. 24, A, s. 299-303. ISSN 1464-1895. info
 • ZULAUF, Gernold, Wolfgang DORR, Jiří FIALA a Jana KOTKOVÁ. Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root. Acta Univers Carolinae, Geologica. Praha, 1998, roč. 42, s. 363. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Simon HARLEY a Milan FIŠERA. A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Německo, 1997, roč. 9, s. 1017-1032. ISSN 0935-1221. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Alfred KRONER, Wolfgang TODT a Jiří FIALA. Lower Carboniferous high-pressure event in the Bohemian Massif: evidence from North Bohemian granulites. Geologische Rundschau. Německo, 1996, roč. 85, s. 154-160. ISSN 1437-3254. info

10. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.