Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Přibylová, nar. 7.12.1975,
  vdaná, 1 dítě
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  Brno
  E-mail: pribylova@math.muni.cz
  URL: http://www.math.muni.cz/~pribylova
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999-2004: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium, obor matematická analýza, získán titul Ph.D.
 • 2000: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, rigorózní řízení, získán titul RNDr.
 • 1995-2000: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, bakalářské studium, obor finanční podnikání, získán titul Bc.
 • 1994-1999: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, obor odborná matematika, získán titul Mgr.
 • 1990-1994: Gymnázium tř. kpt. Jaroše, Brno
Přehled zaměstnání
 • od r. 2006: odborná asistentka, Oddělení aplikované matematiky, ÚMS, PřF, Masarykova univerzita v Brně
 • 2002-2006: odborná matematika, Ústav matematiky LDF, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Pedagogická činnost
 • přednášející a cvičící M9BCF Teorie bifurkací, chaos a fraktály PřF, MU
 • přednášející, cvičící a garant předmětů BOMA0121 BOMA0222 Matematika I. a II. LF, MU
 • přednášející a cvičící předmětu M6201 Nelineární dynamika a její aplikace PřF, MU
 • přednášející, cvičící předmětu M6VM06 Deterministické modely PřF, MU
 • přednášející, cvičící předmětu M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty PřF, MU
 • přednášející a garant předmětu MZ201 Matematika pro kartografy PřF, MU
 • cvičící předmětu M8230 Diskrétní deterministické modely PřF, MU
 • cvičící předmětu M5858 Spojité deterministické modely I PřF, MU
 • cvičící předmětu Statistika II. FI, MU
 • přednášející, cvičící předmětu Matematika AF, MZLU
 • přednášející, cvičící a garant předmětu Matematika s podporou programu Maple LDF, MZLU
 • cvičící předmětu Matematika I. II. PEF, MZLU
 • cvičící předmětu Základy vyšší matematiky LDF, MZLU
 • cvičící předmětu Matematika I. LDF, MZLU
 • cvičící předmětů Matematika 1, 2, I. a II. AF, MZLU
 • cvičící předmětu Inženýrská matematika LDF, MZLU

  Recenzované učební texty na Elportálu MUNI:
 • Matematika I. a II. http://is.muni.cz/elportal/?id=939454
 • Užití matematiky ve fyzikální optice http://is.muni.cz/elportal/?id=932471
 • Nelineární dynamika a její aplikace http://is.muni.cz/elportal/?id=986888
 • Deterministické modely http://is.muni.cz/elportal/?id=1315620
  Spoluautorka učebního textu pro program Matematická biologie: Spojité deterministické modely I. https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=analyza-a-modelovani-dynamickych-biologickych-dat--spojite-deterministicke-modely-i

  Vedení studentů: 1 obhájená doktorská disertační práce - školitelka RNDr. Veroniky Hajnové, Ph.D., 1 obhájená doktorská disertační práce - konzultantka RNDr. Jitky Kuhnové, Ph.D., 10 obhájených diplomových prací, 27 obhájených bakalářských prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblast vědecké činnosti: teorie bifurkací a chaosu a aplikace nelineární dynamiky (viz zejm. publikační činnost, projekty a pedagogická činnost)

  Vedlejší oblast vědecké činnosti: vývoj predikčních dynamických modelů Je realizován projekt TAČR pro monitoring epidemie COVID-19 ve spolupráci s IBA a UZIS.

  Vedoucí stáže (19.03. 2017 - 25.03. 2017) zahraničního kolegy Volodymyr Rusyn v programu Erasmus+ Academic Staff.

  Účast na konferencích:
 • 2020 NZIS open, COVID-19 v dostupných datech, zvaná přednáška Lenka Přibylová, Veronika Hajnová: Významné parametry ovlivňující dynamiku epidemie - model ZSEIAR
 • 2019 17th International Conference on Computational Methods in Systems Biology, poster Lenka Pribylova, Barbora Losova: Symmetry Breaking for GATA-1/PU.1 Model
 • 2018 16th International Conference on Computational Methods in Systems Biology, poster Veronika Hajnová, Lenka Pribylová: Biological and physiological phenomena in view of applied bifurcation theory
 • 2018 Konference 11th CHAOS2018: Bifurcations of One-Dimensional One-Parametric Maps Revisited
 • 2012-2014 organizace a účast na workshopech Matemamatické modely a aplikace I. - III., Finanční matematika v praxi I. - III. v rámci projektu A-Math-Net
 • CDDE 2006, Brno: poster "An age-structured model of cannibalism" spoluautor R. Mařík
 • Užití počítačů ve výuce matematiky 2005, České Budějovice: communication "Využití mapletů ve výuce diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných."
 • CDDE 2002: poster "Asymptotic behaviour of a nonlinear 3-dimensional autonomous systém."
 • Equadiff 2001: communication "Asymptotic properties of a system of two differential equations with delay." spoluautor J. Kalas
 • CDDE2000: communication "Asymptotic behaviour and existence of a limit cycle of cubic autonomous systems.
Akademické stáže
 • 2002: tříměsíční stáž, Moskevská státní Lomonosova univerzita
Universitní aktivity
 • Člen programové rady: Společná programová rada Matematika (programy Aplikovaná matematika, Matematika a Matematika)
  Člen oborové komise: Školitelé PhD (obory Obecné otázky matematiky, Obecné otázky matematiky (angl.), Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování a Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.))
  Popularizační činnost:
  přednášky, projekty a akce - pro střední školy v rámci projektu EU (Matematika mezi námi), veřejné DOD, Noci vědců, Festival vědy, T-exkurze, Maskot apod.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen vědecké rady BISOP Centra pro modelování biologických a společenských procesů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998: Cena sekce matematiky za rok 1998
Vybrané publikace
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. SEIAR model with ascertainment rate estimate. In ECDC hub seminar. 2021. Evropská skupina pro modelování epidemie COVID-19 pod ECDC info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Model ZSEIAR. In UK-V4 Frontiers of Science. 2021. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Významné parametry ovlivňující dynamiku epidemie - model ZSEIAR. In NZIS open 2020, COVID -19 v dostupných datech. 2020. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. M9BCF Teorie bifurkací, chaos a fraktály. In BCF.pdf. 2020. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Model epidemie COVID-19. UZIS, 2020. 12 s. Dokumentace k modelu ZSEIAR (oficiální web MZČR) info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Bifurcations of one-dimensional one-parametric maps revisited. In Skiadas, Christos H., Lubashevsky, Ihor. 11th Chaotic Modeling and Simulation International Conference. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2019. s. 215-227. ISBN 978-3-030-15296-3. doi:10.1007/978-3-030-15297-0_20. URL info
 • FILIPČUKOVÁ, Alena a Lenka PŘIBYLOVÁ. Flow charts application in education. In Dagmar Szarková, Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019. Aplimat 2019. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2019. s. 345-352. ISBN 978-80-227-4884-1. info
 • HAJNOVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Bifurcation manifolds in predator–prey models computed by Gröbner basis method. Mathematical Biosciences. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 312, JUN 2019, s. 1-7. ISSN 0025-5564. doi:10.1016/j.mbs.2019.03.008. Full Text info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Barbora LOSOVÁ. Symmetry Breaking for GATA-1/PU.1 Model. In Bortolussi L., Sanguinetti G. Computational Methods in Systems Biology. CMSB 2019. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer, 2019. s. 360-363. ISBN 978-3-030-31303-6. doi:10.1007/978-3-030-31304-3_27. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Regime shifts caused by adaptive dynamics in prey–predator models and their relationship with intraspecific competition. Ecological Complexity. 2018, roč. 36, December 2018, s. 48-56. ISSN 1476-945X. doi:10.1016/j.ecocom.2018.06.003. URL URL info
 • HAJNOVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Biological and physiological phenomena in view of applied bifurcation theory. In 16th International Conference on Computational Methods in Systems Biology. 2018. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Anna PENIAŠKOVÁ. Foraging facilitation among predators and its impact on the stability of predator–prey dynamics. Ecological Complexity. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 29, March, s. 30-39. ISSN 1476-945X. doi:10.1016/j.ecocom.2016.11.006. URL info
 • HAJNOVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Two parametric bifurcations in LPA model. Journal of Mathematical Biology. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 75, č. 5, s. 1235-1251. ISSN 0303-6812. doi:10.1007/s00285-017-1115-8. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Luděk BEREC. Predator interference and stability of predator-prey dynamics. Journal of Mathematical Biology. Springer, 2015, roč. 71, č. 2, s. 301-323. ISSN 0303-6812. doi:10.1007/s00285-014-0820-9. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. PREDATOR-PREY MODEL WITH PREDATOR INTERFERENCE. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Mathematical Models and Financial Mathematics Book of short papers. 2014. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. s. 59-70. ISBN 978-80-210-6648-9. info
 • FILIPČUKOVÁ, Alena a Lenka PŘIBYLOVÁ. Mezioborové studium matematiky a fyziky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 86-90. ISBN 978-80-210-6724-0. info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Dynamic Consistency of Discretization. In Masaryk University, Brno. Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, Brno, 2012. s. 69-75, 6 s. ISBN 978-80-210-5778-4. info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika a její aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5969-6. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Dušan HEMZAL. Užití matematiky ve fyzikální optice. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Robert MAŘÍK. Matematika I. a II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. The Solow-Swan model generalization with non-constant labor growth rate. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha: Czech Econometric Society, 2011, roč. 18(2011), č. 28, s. 20-32. ISSN 1212-074X. URL info
 • KÜHNOVÁ, Jitka a Lenka PŘIBYLOVÁ. A PREDATOR-PREY MODEL WITH ALLEE EFFECT AND FAST STRATEGY EVOLUTION DYNAMICS OF PREDATORS USING HAWK AND DOVE TACTICS. APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS. Bratislava, Slovensko: Matematický ústav Slovenská akadémia vie, 2011, roč. 50, č. 2011, s. 13-24. ISSN 1210-3195. doi:10.2478/v10127-011-0033-1. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Petr VALENTA. The Solow-Swan growth model with bounded population. Aplimat- Journal of Applied Mathematics. Bratislava: STU Bratislava, 2010, roč. 3(2010), č. 2, s. 159-165. ISSN 1337-6365. info
 • KÜHNOVÁ, Jitka a Lenka PŘIBYLOVÁ. A PREDATOR-PREY MODEL WITH ALLEE EFFECT AND FAST STRATEGY EVOLUTION DYNAMICS OF PREDATORS USING HAWK AND DOVE TACTICS. 2010. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. BIFURCATION ROUTES TO CHAOS IN AN EXTENDED VAN DER POLS EQUATION APPLIED TO ECONOMIC MODELS. Electronic Journal of Differential Equations. Texas State University - San Marcos, 2009, roč. 2009, č. 53, s. 1–21. ISSN 1072-6691. URL info
 • MAŘÍK, Robert a Lenka PŘIBYLOVÁ. An age-structured model of cannibalism. Electron. J. Diff. Eqs. 2006, roč. 2006, č. 106, s. 1-11. ISSN 1072-6691. URL info
 • BARAKOVA, Lenka a Evgenii P. VOLOKITIN. Bifurcation diagram of a cubic three-parameter autonomous system. Electron. J. Diff. Eqs. 2005, roč. 2005, No. 83, s. 1-16. ISSN 1072-6691. URL info
 • KALAS, Josef a Lenka BARÁKOVÁ. Stability and asymptotic behaviour of a two-dimensional differential system with delay. Journal of Mathematical Analysis and Applications. USA: Acad.Press, 2002, roč. 269, č. 1, s. 278-300. ISSN 0022-247X. info
 • BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic behaviour and Hopf bifurcation of a three-dimensional nonlinear autonomous system. Georgian Mathematical Journal. Tbilisi: Heldermann Verlag, 2002, roč. 9, č. 2, s. 207-226. ISSN 1072-947X. info
 • BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic properties of a three-dimensional dynamical system governing an inflation model. Differential Equations. Plenum Publishing Corporation, 2002, Vol. 38, No. 11, s. 1667-1668. ISSN 0012-2661. info
 • BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic behaviour and existence of a limit cycle of cubic autonomous systems. Demonstratio Mathematica. 2001, roč. 34, č. 3, s. 560-576, 18 s. ISSN 0420-1213. info

12. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.