Informace k probíhající volbě děkana

Aktualizováno 19. 10. 2021

Děkanem fakulty byl znovu zvolen Tomáš Kašparovský

 Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) dne 18. 10. 2021 zvolil děkana Přírodovědecké fakulty MU. Tím se stal Tomáš Kašparovský, který tak fakultu povede již ve druhém funkčním období, a to od února 2022 po dobu následujících čtyř let. Do úřadu jej bude jmenovat rektor MU Martin Bareš.

Kašparovský ve volbě porazil druhého kandidáta Karla Kubíčka, který působí na Ústavu fyziky kondenzovaných látek a na institutu CEITEC. „Tomáši Kašparovskému dalo svůj hlas 20 z 27 senátorů,“ uvedla Zuzana Došlá, předsedkyně Komise k projednání návrhu na jmenování děkana.

Seznam kandidátů na funkci děkana pro funkční období 2022─2026

Úkony k přijetí senátního návrhu na jmenování děkana PřF MU

(Vyňato z Přílohy č. 3 Statutu PřF MU)

(1) Děkana jmenuje na návrh Senátu rektor MU.

(2) O návrhu na jmenování děkana Fakulty se usnáší Senát.

(3) Termín zasedání Senátu, které projedná návrh na jmenování děkana, určí Senát tak, aby se konalo nejdříve čtyři měsíce a nejpozději dva měsíce před uplynutím funkčního období děkana.

(4) K přípravě projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty a řízení vlastního hlasování zvolí Senát komisi tvořenou členy akademické obce Fakulty (dále jen „komise“). Každý volební obvod (dle čl. 10 Statutu) je v komisi zastoupen jedním členem. Člen Senátu nemůže být členem komise. Předsedu komise zvolí Senát.

(5) Komise nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Senátu, které projedná návrh na jmenování děkana, vyzve na webových stránkách Fakulty akademickou obec Fakulty k předkládání návrhů kandidátů na funkci děkana. Návrhy na kandidáty přijímá komise nejméně po dobu 14 dnů, příjem návrhů je ukončen nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem projednání návrhu na jmenování děkana.

(6) Návrh na kandidáta do funkce děkana Fakulty může komisi podat každý člen akademické obce Fakulty. Nikdo nemůže navrhnout více než jednu osobu. Nikdo nemůže navrhnout sám sebe.

(7) Návrh na kandidáta se podává komisi elektronicky prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volba.dekana@sci.muni.cz. Komise navrhovateli potvrdí přijetí návrhu a bez zbytečného odkladu se dotáže navrhovaného, zda kandidaturu přijímá.

(8) Každý navržený kandidát, který s kandidaturou souhlasí, musí komisi do stanoveného termínu poskytnout všechny níže uvedené podklady:

  1. písemný souhlas s kandidaturou,
  2. odborný životopis,
  3. recentní fotografii,
  4. stručnou formulaci cílů, kterých by chtěl po případném jmenování děkanem Fakulty dosáhnout, včetně prostředků jejich realizace,
  5. stručný návrh aktualizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty, o niž by usiloval,
  6. čestné prohlášení o své příslušnosti k akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, členství ve statutárních orgánech právnických osob, vlastní podnikatelské činnosti a pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než k MU.

Při nedodání všech požadovaných podkladů ve stanoveném termínu komise příslušnou kandidaturu anuluje.

(9) Kompletní poskytnuté podklady všech kandidátů zveřejní komise současně nejpozději 7 dní před projednáním návrhu na jmenování děkana Fakulty Senátem na webových stránkách Fakulty.

(10) Projednání návrhu na jmenování děkanem Fakulty na zasedání Senátu předchází shromáždění akademické obce Fakulty, které svolává a řídí předseda Senátu (čl. 7 odst. 3 Statutu) a jehož cílem je poskytnout prostor členům akademické obce Fakulty k diskusi s kandidáty na funkci děkana. Na tomto shromáždění přednese každý kandidát své stručné vyjádření odpovídající bodům odst. 8 písm. d) a e) této přílohy a absolvuje rozpravu se členy akademické obce, kterou moderuje předseda komise, popř. jím pověřený jiný člen komise.

(11) O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínech shromáždění akademické obce Fakulty a zasedání akademického senátu Fakulty, jejichž předmětem je jednání a usnášení se o návrhu na jmenování děkana včetně představování kandidátů a jejich programových prohlášení, vyrozumí předseda Senátu v dostatečném předstihu rektora, který je oprávněn se tohoto jednání zúčastnit (dle příslušného ustanovení Statutu MU).

(12) Pokud rozprava s kandidáty pokračuje i v rámci zasedání Senátu, i tuto moderuje, stejně jako řídí vlastní hlasování o návrhu na jmenování děkana, předseda komise, popř. jím pověřený jiný člen komise.

(13) Po prezentaci kandidátů na funkci děkana Fakulty a následné rozpravě Senát tajně hlasuje o návrhu na jmenování děkana. Při hlasování je použito hlasovacích lístků s úplným, abecedně seřazeným a očíslovaným seznamem všech kandidátů. Každý člen Senátu vyjádří svoji volbu označením čísla jediného kandidáta. Jinak upravený volební lístek je neplatný. Návrh na jmenování děkana Fakulty je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů Senátu.

(14) Pokud žádný z kandidátů neobdrží v prvním kole potřebný počet hlasů podle předchozího odstavce, koná se bezprostředně druhé kolo tajného hlasování, v němž se hlasuje stejným způsobem, ale pouze o dvou kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva kandidáty na prvním místě nebo pro dva nebo více kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.

(15) Není-li ani ve druhém kole o návrhu na jmenování děkana Fakulty rozhodnuto, určí Senát na tomtéž zasedání termín nového projednání návrhu na jmenování děkana, které se koná nejdříve za jeden měsíc. Komise neprodleně vyzve na webových stránkách Fakulty akademickou obec Fakulty, aby nejpozději do dvou týdnů před stanoveným termínem nového projednání návrhu na jmenování děkana v Senátu předložila další návrhy kandidátů (dle odst. 6 a 7). Dále je pokračováno podle odst. 8 a dalších. Dosavadní kandidáti musí znovu vyslovit souhlas se svou kandidaturou a mohou modifikovat své podklady již dříve dodané dle odst. 8. V tomto případě se nepoužije ustanovení odst. 3 této přílohy.

(16) Pokud v novém projednání návrh na jmenování děkana Fakulty není Senátem přijat, jednání se opakuje podle odst. 14 této přílohy Statutu.

(17) O všech úkonech dle odst. 5 a dalších včetně výsledku hlasování o návrhu na jmenování děkana pořizuje komise zápis, jehož originál stvrzuje podpisem všech svých členů. Senát zápis zveřejní a archivuje stejným způsobem jako zápis z vlastního jednání.

(18) Návrh na jmenování děkana předkládá předseda Senátu rektorovi MU nejpozději do tří dnů od přijetí tohoto návrhu Senátem. Pokud Senát není schopen nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období děkana předložit návrh na jmenování děkana, informuje předseda Senátu o vzniklé situaci a dalším postupu rektora MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.