Informace o projektu
Podpora výzkumu studentů v oblasti ekotoxikologie v roce 2014 (Ekotox2014)

Kód projektu
MUNI/A/0885/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Znečištění různých složek prostředí a jejich dopady na zdraví člověka (environmentální toxikologie) a živé složky ekosystémů (ekotoxikologie) jsou významným vědeckým problém s řadou aplikačních přesahů. Předkládaný projekt usiluje o maximální podporu a přímé zapojení studentů do aktivního výzkumu v oblastech environmentální toxikologie a ekotoxikologie. Projekt podpoří především studenty doktorského oboru Ekotoxikologie, programu Biologie na PřF MU, ale je plánováno využití menší části prostředků i pro nejlepší studenty Mgr. studia, zejm. formou stipendií pro nejaktivnější a vynikající studenty. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: (1) výzkum mechanismů účinků látek a jejich směsí, (2) vývoj a využití biodetekčních systémů pro hodnocení specifických kontaminantů (endokrinní disruptory), (3) laboratorní ekotoxikologie vodního prostředí, (4) půdní a terestrická ekotoxikologie a bioindikace, (5) výzkum biodostupnosti a osudu chemikálií v pevných matricích prostředí. Projekt studenty zapojené do ekotoxikologického výzkumu podpoří zejména formou stipendií a dílčích pracovních úvazků ale také podporou aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí; menší díl prostředků je určen na mzdy mentorů a školitelů, kteří budou garantovat kvalitu výzkumu a koordinovat mezioborové činnosti. Hlavními výstupy projektu budou studentské publikace v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.