Informace o projektu
Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů (DryDivers)

Kód projektu
TITSMZP703
Období řešení
6/2018 - 11/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

Cílem projektu je vyhodnotit vliv vysychání vodních toků a souvisejících jevů na biodiverzitu modelové skupiny vodních organismů. Konkrétně bude provedeno: - v modelových povodích vyhodnotit reálný dopad vyschnutí vodního toku na biodiverzitu vybraných skupin vodních organismů. Povodí budou zvolena tak, aby bylo možno vyhodnotit vliv vyschnutí a současně vliv dalších faktorů, které by mohly mít vliv na možné změny a ohrožení, popř. snížení biodiverzity. Důraz bude kladen zejména na zachycení vlivu doprovodných liniových prvků (např. břehové porosty, změny v hydromorfologii toku), bodových struktur (překážky v toku, stupně, nádrže) i změny plošných charakteristik povodí (využití krajiny, cíleně prováděné plošné zásahy) - v modelových povodích vyhodnotit vliv vyschnutí vodního toku na kvalitu vody dle fyzikálně-chemických parametrů prostředí majících vliv na biotu vodních toků jak ve fázi vysychání tak po znovuzaplavení vodního toku. Opět bude brán zřetel na doprovodný vliv dalších výše vyjmenovaných charakteristik povodí. - v modelových povodích zjištěný stav bioty porovnat s cílovými (referenčními) stavy v daném typu toku a odvodit tak charakter změn způsobených vysycháním - na základě analýzy druhových vlastností („species traits“) vytvořit ze ZCHD a ČS druhů seznam vysycháním nejvíce ohrožených druhů či skupin vodních organismů - na základě zjištěných skutečností zhodnotit největší rizika (přírodní a antropogenní) pro populace druhů ze seznamu vysycháním ohrožených druhů - vypracovat metodiku, ve které budou shrnuty seznam ohrožených taxonů a faktorů, které představují riziko pro jejich ochranu. Uvedena budou doporučení pro management biotopů cílových druhů a společenstev a hodnocení možných opatření v povodí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.