Pracujeme na udržení HR AWARD / The HR Award sustainability progress

27. 6. 2019

Bez popisku

/ENG version below/

V rámci implementace nové personální strategie fakulty, HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award), za sebou máme první polovinu roku 2019 a shrnujeme pro vás hlavní realizované kroky.

V pilotní fázi projektu HR Award byly ve spolupráci s pracovní skupinou na úrovni rozšířeného kolegia děkana a také ve spolupráci se skupinou vědeckých a výzkumných pracovníků fakulty (Researcher Focus Group – Opinion Makers) vytvořeny úvodní verze směrnic PřF MU, které vstoupí v platnost 1.1.2020: Systém pracovních pozic PřF a Kariérní řád PřF pro akademické pracovníky a pracovníky ve výzkumu, a dále Směrnice PřF MU o výběrovém řízení. Tyto dokumenty budou během července 2019 zveřejněny na dokumentovém serveru Fakulty. Do konce letošního roku budou tato pravidla dopracována i pro další zaměstnance.

Dovolte nám zde využít příležitosti a upřímně poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili našich pracovních setkání – za váš cenný čas, podněty a spolupráci.

V oblasti rozvojových aktivit byla realizována školení MS Excel pro podpůrný personál a vytvořena Příručka pro PhD studenty. Nabízíme také možnost zapůjčení literatury v oblasti osobního rozvoje, a to jak v českém tak anglickém jazyce. Postupně budeme nabídku rozvojových aktivit rozšiřovat, se zaměřením na začínající/mladé vědkyně a vědce.

Určitě jste si už také všimli, že od začátku roku postupně zavádíme dvoujazyčnou komunikaci fakulty tak, aby sdělení určená všem zaměstnancům byla kromě češtiny i v angličtině.

Do konce letošního roku ještě připravíme fakultní strategii hodnocení zaměstnanců a také workshop pro postdoktorské pracovníky. Dále do konce roku 2019 plánujeme přípravu Praktické příručky k procesu výběrového řízení, nový proces pro školení a dokumentaci BOZP a průběžně budeme přispívat k nové podobě webu fakulty.

Ačkoliv jsou naše první implementační měsíce spíše analytické a koncepční, věříme, že změny, které přinášíme, budou prospěšné pro nastavení užitečných personálních procesů a příjemného pracovního prostředí. Klíčové jsou vaše podněty, které i v budoucnu velmi vítáme.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme krásné letní dny.  

Váš HR Award tým PřF MU

P.S.
Pokud by Vás zajímalo, jak si se získáním certifikace HR Excellence in Research stojí další instituce v ČR, podívejte se na seznam Euraxess, nebo na web Horizon 2020.

Bez popisku

/ENG version/

We have gone through the first six months of the HRS4R implementation (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award) and we are summarizing our main achievements for you.

Updated/new versions of the Faculty directives have been in cooperation with our faculty Work Group and Steering Committee and also with our researchers participating in the Researcher Focus Group – Opinion Makers, created for the pilot phase of the HR Award project. These include: System of Positions and Job Titles and Career Code for academic employees and researchers and Directive on a Recruitment Procedures at the Faculty of Science. These documents will be published at the beginning of July 2019 on the Faculty document server and shall be effective from January 1st, 2020. By the end of this year, the above-mentioned directives will also be created for non-academic and other employees.

At this point, let us express our gratitude to all colleagues involved in our workshops and sessions for their precious time, valuable suggestions, and cooperation.

In the area of development activities, MS Excel training has been made available to support staff, and we have created a Guide to Ph.D. studies. We also offer an option to borrow books on personal development in both Czech and English languages. Educational concepts are planned to be gradually extended with a special focus on early stage researchers.

You may have noticed our gradual implementation of bilingual internal communication at the Faculty so that announcements to all employees are distributed in English additionally to the Czech version.

Furthermore, the faculty framework for employees´ evaluation will be prepared, and a workshop for postdoctoral employees will be organized by the end of this year. We will also prepare practical guidelines for the recruitment process and a new process for Occupational Health and Safety training and documentation.  We will also be contributing to the faculty website.

Even though our first implementation months have been rather analytical and conceptual, we believe that the changes we bring will be beneficial to the improvement of personal processes and better working environment. Your suggestions and feedback have been essential and are welcome in the future as well.

We are looking forward to further cooperation, and we wish all of you beautiful summer days.

Yours,
SCI MUNI HR Award team

P.S.
If you are interested in how other Czech institutions are successful in gaining the HR Excellence in Research, please visit Euraxess for a compete listing or see the article at the Horizon 2020 website (available in Czech only).

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.