Roky 2023 a 2024 s HR Award SCI MUNI: Priority a příprava na obnovu certifikace

V uplynulém roce 2023 jsme na Přírodovědecké fakultě MU z pohledu vylepšování personální strategie dokončili řadu plánovaných úkolů akčního plánu a začali se připravovat na obnovení certifikace HR Excelence in Research Award očekávané pro rok 2024.

14. 2. 2024 Barbora Wahlová

Bez popisku

V průběhu celého roku jsme pracovali na zavádění digitalizované adaptace na ústavech, zaškolovali jsme vedoucí i podpůrné pracovníky a pracovnice, abychom zajistili nově nastupujícím zaměstnancům snadnější a příjemnější orientaci při jejich nástupu do zaměstnání na fakultě.

V únoru 2023 odstartoval již třetí cyklus hodnocení zaměstnanců, které poprvé proběhlo na všech pracovištích fakulty, hodnoceno bylo bezmála 850 zaměstnanců. Naše hodnocení výkonu i pracovního chování zajímá další vědecko-výzkumné instituce, fakultní zkušenosti jsme představili například na mezinárodním sympoziu zaměřeném na vedení v akademickém prostředí, Resilience & Leadership in Academia.

Od dubna 2023 je informační bezpečnost na Přírodovědecké fakultě upravena novou směrnicí děkana č.1/2023 Zajištění informační bezpečnosti. Dokument například stanovuje a popisuje pravidla pro nakládání s daty zaměstnavatele, odkazuje na dostupná datová úložiště nebo se zabývá se správou dokumentů.

V květnu jsme pro pracovníky a PhD studenty fakulty i širší odbornou veřejnost zorganizovali workshop s užitečnými tipy a doporučeními k přípravě na obnovení HR Excellence in Research Award. Hlavním hostem a řečníkem byla Mary Kate O’Regan, která vede úspěšný projekt implementace personální strategie HRS4R pro University College Cork a je vedoucí hodnotitelkou Evropské komise v oblasti HRS4R. Zároveň je hlavní řešitelkou projektu CARDEA zaměřeného na roli manažerů ve výzkumu a financovaného z programu Horizont Evropa.

V září 2023 nabyla účinnosti směrnice děkana Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na PřF MU, která upravuje pravidla pro vzdělávání zaměstnanců, způsoby zjišťování vzdělávacích potřeb, typy školení, zodpovědnost za realizaci jednotlivých typů školení a jejich financování, dále také rámcovou nabídku pro jednotlivé skupiny pracovních pozic fakulty. V návaznosti na novou směrnici byla vytvořena nová fakultní sekce Portálu pro zaměstnance – Rozvoj a vzdělávání, která poskytuje souhrnné aktuální informace o možnostech vzdělávání a rozvoje jak na fakultě, tak napříč celou univerzitou. Zaměstnanci i PhD studenti fakulty se začali pravidelně účastnit školení pořádaných univerzitním vzdělávacím centrem Cerpek, které pro nás poprvé zorganizovalo i cyklus školení měkkých dovedností v angličtině. V lednu 2024 jsme připravili specifické školení krizového managementu pro Český antarktický výzkumný program, které bude součástí plánované koncepce komunikačních a psychologických aspektů dlouhodobého terénního výzkumu.

V září jsme také vypracovali žádost o projektovou podporu na téma „Zavedení flexibilní pracovní kultury a systému podpory rodičů na mateřské a rodičovské dovolené do pracovního prostředí Přírodovědecké fakulty MU“. Naše projektová žádost byla úspěšná a od května 2024 se budeme hlouběji věnovat tématu work-life balance rodičů a dalších osob pečujících o své blízké. V rámci tohoto projektu také v roce 2024 plánujeme provést druhý fakultní audit genderové rovnosti.

V říjnu 2023 jsme oslovili zaměstnance a PhD studenty fakulty s žádostí o vyplnění anonymního online dotazníku, abychom zjistili, nakolik jsou již zavedené postupy pro oblast péče o zaměstnance užitečné a získali další podněty do nového fakultního plánu personální strategie HRS4R/HR Award na období 2024 - 2027. Dotazník vyplnilo a průzkumu se účastnilo 422 respondentů, což představovalo celkovou návratnost 32%. Děkujeme velice všem kolegům a kolegyním za vyplnění dotazníku.

Dotazníkové šetření bylo součástí příprav na obnovení certifikace HR Excellence in Research Award. V roce 2024 nás čeká odevzdání právě dokončované sebehodnotící zprávy a akčního plánu na období 2024-27. Během roku bude následovat představení a obhájení fakultní personální strategie na další 3 roky v rámci tzv. Site Visit, tj. návštěvy zástupců Evropské komise, hodnotitelů HRS4R.

Jako součást přípravy jsme také obnovili a posílili fakultní Fokusní skupinu HR Award, jejíž zástupci budou během Site Visit fakultu reprezentovat.

Rádi byste sami ovlivnili směřování nové personální strategie na fakultě?

Vaše podněty v oblasti péče o zaměstnance jsou vítány, napište nám na adresu HRAward@sci.muni.cz.

S poděkováním za vaši podporu a spolupráci
Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.