Cancellation of contact teaching is extended until 15 May

The Rector of MU has extended the cancellation of all contact teaching until 15 May 2020.
- State of Emergency is declared in the Czech Republic for 30 days until April 13. The government banned all foreigners to enter the Czech Republic (apart from foreigners with permanent or temporary residence over 90 days) and restricted free movement of peopleAll foreigners are allowed to leave the country, but some of them cannot come back during the emergency state.

 

News

články na PřF MU aktuality pro studenty Aktuality ke koronaviru na MUNI

Pokyny pro studenty

Informace o opatřeních MU a PřF v souvislosti s probíhající epidemií

Vážení studenti,

čtěte pozorně následující informace o opatřeních MU a PřF v souvislosti s probíhající epidemií.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je "zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole." Platí pro všechny studenty, tedy i DSP. Zákaz neplatí, pokud je student současně zaměstnancem fakulty, tj. má dohodu o provedení práce/pracovní činnosti.

Do 13.4.2020 je zrušena veškerá kontaktní výuka pro všechny formy studia, včetně individuálních konzultací a práce v laboratoři. Tento termín není nutně definitivní, jeho případné prodloužení závisí na vývoji situace.

Jsou zrušeny všechny kontaktní formy zkoušek, včetně státních zkoušek a obhajob závěrečných prací. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu a kdy nelze účinku dosáhnout jinak, lze povolit konání kontaktních individuálních zkoušek a individuálních konzultací. O povolení v těchto případech rozhoduje proděkan pro studium v případě studentů Bc. a Mgr. studijních programů a proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium v případě studentů doktorských studijních programů.

Zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí, stáží, brigád apod. probíhajících u třetích osob. Netýká se ani situací, kdy je kredity hodnocena komunitní služba (dobrovolnictví), a to ani v případě, pokud probíhá na MU. Tyto případy se nepovažují za kontaktní výuku na MU a nevztahuje se na ně ani usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Tyto praxe, stáže, brigády, komunitní služba apod. tedy mohou probíhat, jsou-li dodrženy ostatní zákonné podmínky a podmínky omezení volného pohybu.

Konzultace a další komunikace mezi studenty, akademickými pracovníky a všemi dalšími zaměstnanci bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.

Knihovny jsou pro studenty uzavřeny. Využívejte elektronické informační zdroje.

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou zrušeny. V případě potřeby kontaktujte prosím referentky e-mailem.

Jsou zakázány všechny zahraniční výjezdy (Erasmus apod.). Při návratu ze zahraniční cesty je nutné respektovat opatření Vlády ČR. (https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prehledne-co-vlada-zakazala-a-povolila-spolu-s-omezenim-volneho-pohybu-osob-40316774 a http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html).

Všechny informace o aktuálním provozu univerzity, opatřeních a další důležité informace a kontakty jsou průběžně aktualizovány zde https://www.muni.cz/koronavirus

Poté, co bude znám termín ukončení platnosti mimořádných opatření, vedení fakulty rozhodne o dalším průběhu výuky v JS 2020. Je pravděpodobné, že dojde ke změně harmonogramu – prodloužení termínu odevzdávání ZP, semestrální výuky, zkouškového období. Předběžné informace lze nalézt na https://www.sci.muni.cz/clanky/terminy-prodlouzeni-odevzdavani-zaverecnych-praci.

Vedení fakulty, ředitelé ústavů, garanti programů a vyučující se budou v rámci možností a se vstřícností snažit, aby JS 2020 mohl být řádně ukončen i v těchto ztížených podmínkách.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty MU

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Dean, Faculty of Science


E‑mail:

Pokyny pro zaměstnance

Opatření děkana v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2020
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací


Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření.
(s účinností od 15. března 2020)

Článek 1
Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

(1) Ruším veškeré formy kontaktní výuky. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích, všech typů zkoušek (včetně státních zkoušek) a obhajob závěrečných prací.
(2) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.
(3) Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu a kdy nelze účinku dosáhnout jinak, lze povolit konání kontaktních individuálních zkoušek a individuálních konzultací. O povolení v těchto případech rozhoduje proděkan pro studium v případě studentů Bc. a Mgr. studijních programů a proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium v případě studentů doktorských studijních programů.
(4) S okamžitou platností ruším úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium. Návštěva těchto pracovišť je možná ve výjimečných případech po předchozím objednání.

Článek 2
Opatření ve vztahu k zahraničním pobytům studentů a zaměstnanců

(1) Ruším veškeré zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty.
(2) Ruším příjezdy všech zahraničních hostů po dobu platnosti tohoto opatření.
(3) Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení.

Článek 3

(1) Toto opatření je platné až do odvolání.
(2) Výkladem tohoto opatření pověřuji tajemníka fakulty.
(3) Výjimky z tohoto opatření povoluje děkan.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti vydáním.

dokument k nahlédnutí zde

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Dean, Faculty of Science


E‑mail:

Rektor vydal mimořádné opatření. Kontaktní výuka se ruší do 13. dubna

11.    3.     2020 15.00: V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR související s šířením nemoci COVID-19 rozhodl rektor Martin Bareš s platností od 11. března 2020 do 13. dubna 2020 o následujících mimořádných opatřeních:

- Ruším všechny formy kontaktní výuky a dalších kontaktních studijních aktivit (přednášky, semináře, cvičení, skupinové konzultace apod.). Toto omezení se netýká distanční výuky, e-learningu, termínů odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění.
- Zakazuji pořádání hromadných akcí MU a akademických obřadů bez ohledu na počet účastníků.
- Zakazuji vysílat zaměstnance MU na pracovní cesty do zahraničí.
- Zakazuji vysílat studenty na zahraniční pobyty.
- Zakazuji přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Výkladem tohoto rozhodnutí pověřil rektor Krizový štáb MU, který dnes zasedal. Příští zasedání se uskuteční 16. března v 10 hodin, nebo dříve, pokud to bude potřeba.

Pokyny pro zaměstnance

Opatření děkana v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2020
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací


Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření.
(s účinností od 15. března 2020)

Článek 1
Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

(1) Ruším veškeré formy kontaktní výuky. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích, všech typů zkoušek (včetně státních zkoušek) a obhajob závěrečných prací.
(2) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.
(3) Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu a kdy nelze účinku dosáhnout jinak, lze povolit konání kontaktních individuálních zkoušek a individuálních konzultací. O povolení v těchto případech rozhoduje proděkan pro studium v případě studentů Bc. a Mgr. studijních programů a proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium v případě studentů doktorských studijních programů.
(4) S okamžitou platností ruším úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium. Návštěva těchto pracovišť je možná ve výjimečných případech po předchozím objednání.

Článek 2
Opatření ve vztahu k zahraničním pobytům studentů a zaměstnanců

(1) Ruším veškeré zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty.
(2) Ruším příjezdy všech zahraničních hostů po dobu platnosti tohoto opatření.
(3) Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení.

Článek 3

(1) Toto opatření je platné až do odvolání.
(2) Výkladem tohoto opatření pověřuji tajemníka fakulty.
(3) Výjimky z tohoto opatření povoluje děkan.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti vydáním.

dokument k nahlédnutí zde

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Dean, Faculty of Science


E‑mail:

Rektor vydal mimořádné opatření. Kontaktní výuka se ruší do 13. dubna

11. 3. 2020 15.00: V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR související s šířením nemoci COVID-19 rozhodl rektor Martin Bareš s platností od 11. března 2020 do 13. dubna 2020 o následujících mimořádných opatřeních:

- Ruším všechny formy kontaktní výuky a dalších kontaktních studijních aktivit (přednášky, semináře, cvičení, skupinové konzultace apod.). Toto omezení se netýká distanční výuky, e-learningu, termínů odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění.
- Zakazuji pořádání hromadných akcí MU a akademických obřadů bez ohledu na počet účastníků.
- Zakazuji vysílat zaměstnance MU na pracovní cesty do zahraničí.
- Zakazuji vysílat studenty na zahraniční pobyty.
- Zakazuji přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Výkladem tohoto rozhodnutí pověřil rektor Krizový štáb MU, který dnes zasedal. Příští zasedání se uskuteční 16. března v 10 hodin, nebo dříve, pokud to bude potřeba.

Důležité informace

Otázky a odpovědi k aktuální situaci

Jak je to s termíny odevzdání diplomových prací apod.?

Termíny jsou na většině ústavů prodlouženy, bližší informace týkající se případného prodloužení odevzdávání závěrečných prací budou postupně doplňovány.

Více infromací ZDE.

Chci pomáhat, kde se mám nahlásit?

Dobrovolníci najdou veškeré info a formuláře k přihlášení zde: https://munipomaha.cz/chci-pomahat

Už jsem v databázi dobrovolníků, co mám dělat dál?

Nebojte se, ve chvíli kdy přijmeme požadavek na pomoc, který vyhovuje vašemu profilu, budeme vás kontaktovat.

Nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, vaše pomoc bude potřeba dlouho. Je tedy pravděpodobné, že pokud jsme se na vás zatím neobrátili, v příštích týdnech se to může změnit.

Pomáhat můžete už nyní šířením informací o naší pomoci k nejvíce potřebným skupinám. Vytiskněte si přiložený leták nebo plakát. V obchodech, výdejnách jídel, na autobusových zastávkách máme šanci upoutat pozornost lidí, kteří potřebují pomoc, ale neví, že o ni mohou požádat.

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

 • jsou zrušeny veškeré zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty
 • jsou zrušeny příjezdy všech zahraničních hostů
 • všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení
 • studentům MU v zahraničí je doporučen návrat do Česka

Je zrušená opravdu veškerá výuka?

Existuje psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance?

Ano, pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Do kdy bude kontaktní výuka zrušená?

 • aktuální rozhodnutí je do 13. 4. 2020

Bude zavřená budova fakulty?

Budovy MU budou nepřístupné veřejnosti a studentům. Přístup do budov veřejnosti a studentům bude umožněn v roli dobrovolníků, při vykonávání praxe nebo jako účastníků řízení nebo členů statutárních a jiných orgánů MU a jejích součástí.

Přístup zaměstnanců do budov MU není omezen.

Není možné konat individuální osobní konzultace a zkoušení, které nespadají pod výjimky omezení volného pohybu vydaného vládou.

Opatření se netýká výzkumu, vývoje, plnění grantů apod. Doktorandi a jiní studenti se mohou těchto aktivit v nezbytných případech dále účastnit pouze za předpokladu, že jsou v pracovněprávním vztahu k MU (pouze stipendium samo o sobě nezakládá pracovněprávní vztah). Ostatním studentům a veřejnosti jsou laboratoře znepřístupněné.

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Bude zavřené studijní oddělení?

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou zrušeny. V případě potřeby kontaktujte prosím referentky e-mailem.

Bude zavřená knihovna?

Z rozhodnutí rektora a usnesení vlády jsou knihovny pro všechny uživatele uzavřeny. Omezení je aktuálně plánované do 13. dubna.

Více aktualit: Knihovna univerzitního kampusu a Ústřední knihovna

V případě potřeby přístupu k účtu na univerzitním počítači (typicky v CPS, knihovně) lze využít vzdálený přístup k terminálovému serveru:

 • Tuto možnost přivítají uživatelé, kteří potřebují přístup k lokálně uloženým souborům (zároveň doporučujeme zvážit přechod na cloud).
 • Využít můžete i některé aplikace nainstalované na univerzitních počítačích (Matlab, Statistica, QGIS, ArcGIS...).

Tipy a triky ke studiu

 • Využívejte elektronické informační zdroje ezdroje.muni.czBude otevřeno nové okno
  • Nastavení vzdáleného přístupu zdeBude otevřeno nové okno
  • Návody k některým EIZ zdeBude otevřeno nové okno
  • Doporučujeme především návod k DiscoveryBude otevřeno nové okno obsahující i postup zjištění dostupných časopisů.

Dostupnost e-knih

  • Zjistíte snadno pomocí DiscoveryBude otevřeno nové okno, stručný návod zdeBude otevřeno nové okno.
  • V návodu se také dozvíte, jak e-knihy nebo jejich části stáhnout do PDF.
  • Bohužel i e-zdroje mají své limity. U některých knih je omezený počet současných přístupů. Např. Gray's Anatomy for Students můžou studovat jen 3 uživatelé současně. Doporučujeme najít si v e-knize požadovanou část a tu si stáhnout do PDF. A následně e-knihu zavřít, ať se dostane i na vaše kolegy.
 • e-Prezenčka
  • Od 19. března je po dobu konání nouzového stavu dostupná i služba e-Prezenčka.
  • E-Prezenčka obsahuje na 13.000 titulů naskenované literatury z knihoven MU. Přístup je možný pouze online, není možné obsah stahovat nebo tisknout.
  • Pečlivě si prostudujte návod na it.muni.czBude otevřeno nové okno. Pokud se připojujete z počítače mimo univerzitní síť, musíte se nejdřív připojit k VPN a následně k terminálovému serveru přes vzdálenou plochu.
  • Zpřístupnění e-Prezenčky nebyl jednoduchý krok. Proto prosím respektujte pravidla e-Prezenčky. Je přísně zakázáno obsah služby reprodukovat, ukládat, tisknout, fotit nebo jiným způsobem pořizovat a šířit jeho kopie.
 • Bookport
  • Knihovny MU sjednaly pro své uživatele čtrnáctidenní zkušební přístup do online knihovny BookportBude otevřeno nové okno.
  • K dispozici jsou knihy od významných nakladatelů jako Grada, Portál, Galén, Karolinum a další.
  • Knihovna FSS vypracovala přehledný návodBude otevřeno nové okno popisující přihlášení na webu i v mobilní aplikaci.
 • Kramerius
  • Přes 200.000 naskenovaných knih a časopisů je dočasně zpřístupněno pro vysokoškolské studenty a pracovníky.
  • Přístup je umožněn dočasně po trvání nouzového stavu přes aplikaci KrameriusBude otevřeno nové okno.
  • Umožněno je pouze čtení online, stahování ani tisk nejsou povolené.
  • Informace o zdroji na ezdroje.muni.czBude otevřeno nové okno
  • Knihovníci KUK prověřili v aplikaci Kramerius a Bookport dostupnost 760 nejpůjčovanějších titulů. 332 titulů se v aplikacích nachází. Podívejte se, o které se jedná zdeBude otevřeno nové okno.
  • Kliknutí na název knihy vás přesměruje na příslušnou stránku jedné ze služeb.
 • Záznamy webinářů
  • Úvod do vyhledávání literatury v online zdrojích MU zdeBude otevřeno nové okno
  • Citační metriky zde

Jsou možné osobní konzultace?

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Kde najdu aktuální informace?

Jak to bude s výukou?

 • vyučující kontaktují své studenty a domluví se s nimi na náhradní formě výuky (e-learning, zadání úkolů studentům, nahrání přednášek na audio/video, přednášky po skype apod. podle charakteru výuky) a také přizpůsobí podmínky pro ukončení předmětů aktuální situaci

Psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance

Pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Studijní oddělení


E‑mail:

Mgr. Viera Vozárová

IS technička PřF


E‑mail:

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci


E‑mail:

Ke stažení

Informace o provozu knihoven a dalších institucí v Brně

Aktualizováno 20. 3. 2020 9:10

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU

Z rozhodnutí vedení fakulty v oblasti prevence před koronavirem (COVID-19) je knihovna do 13. 4. 2020 v omezeném režimu. Otevírací doba: Knihovna je pro uživatele uzavřena. Zaměstnanci a akademičtí pracovníci mají možnost si objednat knihy telefonicky (+420) 549 492 478, (+420) 549 496 668 nebo přes e-mail: knihovna@sci.muni.cz. Připravené knihy bude možné vyzvednout v době od 9:00-14:00 v přízemí knihovny po předešlé domluvě. Výpůjční lhůta: Všem uživatelům, kterým skončila výpůjční lhůta k 12. 2. 2020, byla prodloužena do 14. 4. 2020 a výpůjčky původně nastavené do 11. 4. 2020 byly nově prodlouženy do 21. 5. 2020. Zkontrolovat lhůtu výpůjček můžete po přihlášení do svého čtenářského konta v knihovním katalogu.

Knihovna univerzitního kampusu MU

Na základě mimořádného opatření rektora funguje knihovna od 11. března v omezeném provozu. Omezení je aktuálně plánované do 13. dubna.
Otevírací doba:Z rozhodnutí rektora a usnesení vlády je knihovna pro všechny uživatele uzavřena. Od 16. března je knihovna uzavřená i pro zaměstnance MU. Pouze zaměstnanci MU si mohou knihy objednat přes e-mail knihovna@ukb.muni.cz. Pracovník knihovny pro vás knihu připraví u vchodu do knihovny a informuje o času vyzvednutí (mezi 9.00 - 14.00). Vstup do knihovny bude povolený pouze pro vyzvednutí objednané knihy a podepsání přiložené stvrzenky.


Ústřední knihovna Pedagogické fakulty MU

Vzhledem k vyhlášení rektorského volna na dobu od 12. 3. 2020 do 13. 4. 2020 bude knihovna uzavřena. Dotazy na zprostředkování studijní literatury směřujte na e-mail vypujcky@ped.muni.cz. Aktuální výpůjčky jsou prodlouženy minimálně do 14. 4. 2020. Rezervace, které jste si měli vyzvednout v knihovně, na Vás počkají až do 20. 4. 2020 včetně. Pro studium doporučujeme primárně využívat e-zdroje https://ezdroje.muni.cz/. Návod najdete na adrese: http://bit.ly/pdfezdorje. V případě dotazů k e-zdrojům využívejte e-mail infozdroje@ped.muni.cz.

Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

Prostory knihovny jsou uzavřeny, ale stále jsme tu pro vás. Na telefonu 549 495 379 nás zastihnete ve všední dny, 912. Nebereme telefon? Prosíme, napište e-mail. Pokud nevíte komu: knihovna@phil.muni.cz. Co s výpůjčkami? Vše, co máte půjčeno, máte prodlouženo; prodlouženy jsou také lhůty pro vyzvednutí rezervací. Stav můžete zkontrolovat po přihlášení v katalogu: katalog.muni.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Ve vazbě na vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU V ČR ukládá zřizovatel KJM - Statutární město Brno - okamžité uzavření všech provozů KJM a služeb pro veřejnost. Z hygienických a bezpečnostních důvodů jsou mimo provoz všechny návratové boxy. K dispozici budou, jako informační linka, e-maily: vypujcky@kjm.cz, aktualizace2@kjm.cz

Moravská zemská knihovna v Brně

Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s šířením onemocnění novým typem coronaviru COVID-19 bude od 11. 3. až do odvolání Moravská zemská knihovna uzavřena pro veřejnost. Současně se ruší všechny kulturní a vzdělávací akce, které jsou v budově naplánované. Rozhodnutí bylo přijato v návaznosti na dnešní opatření přijatá bezpečnostní radou státu, po konzultaci s hygieniky, vedením dalších knihoven i po jednání se zřizovatelem, jímž je Ministerstvo kultury.

Moravská galerie v Brně

V souladu s doporučením Ministerstva kultury ČR uzavřela Moravská galerie všechny své objekty. Uzavřeny jsou expozice, výstavy a knihovna v Pražákově a Místodržitelském paláci, Jurkovičově vile i Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Moravská galerie rovněž ruší doprovodné a edukační programy, a to až do odvolání. Podle situace budeme muset zvážit také odložení zahájení nových výstav, které byly naplánovány na duben 2020.

Info na e-mail: zmeškané volání na pevné lince

Pracujete z domu nebo jste mimo pracoviště? Máte pevnou linku a nevíte, jestli se Vám někdo snaží dovolat z univerzitní klapky, pevné linky nebo mobilního telefonu? Chcete být e-mailem informováni o zmeškaném volání?

 • V aplikaci Zmeškané hovory je možné aktivovat/deaktivovat zasílání e-mailového upozornění s informacemi o zmeškaném volání. Nastavení je možné provést u jednotlivých telefonních klapek uživatele různě.
 • E-mail obsahuje číslo klapky/mobilní číslo, jméno volajícího/popis klapky (je-li znám) a datum s časem volání.
 • Aplikace dále zobrazuje přehled všech zmeškaných volání za posledních 14 dnů.

 

Typy pro rodiče na domácí výuku a zabavení dětí

Školy jsou a budou zavřené minimálně do konce května. Pokud už nevíte, kde hledat inspiraci k učení a procvičování, můžete využít některý z níže uvedených odkazů.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Včelka – zábavné procvičování čtení – nyní na 6 týdnů zdarma – návod naleznete zde 
https://www.vcelka.cz/

9) Typy na knihy pro děti ke stažení zdarma zde