Sledujte aktuální opatření související s nákazou COVID-19

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov fakulty
 • Je povinné nosit roušky ve všech společných prostorách i ve výuce.
 • V podzimním semestru budou přednášky a semináře probíhat distančně (on-line) dle zveřejněného rozvrhu a budou v maximální možné míře nahrávány a ukládány do IS. Laboratorní a experimentální práce budou probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 15 osob. Ostatní praktická výuka (včetně cvičení) může probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 50 osob. Individuální konzultace mohou probíhat po domluvě s vyučujícím. Zkoušení může probíhat prezenčně za přítomnosti max. 10 osob.
 • Individuální návštěvy knihoven a studoven jsou povoleny.
 • Zákaz vstupu osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) do budov fakulty.
 • Studenti mají povinnost hlásit přes aplikaci v Informačním systému pozitivní test na covid-19 a karanténu.
 • Zaměstnanci sdělují výsledek testu i karanténu příslušnému personálnímu oddělení na pracovišti.
 • Pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty je nutné její zvážit důvod, následky jejího zrušení a celkový dopad na fakultu/MU. Cesty do míst s nejvyšším stupněm nákazy (červená barva) jsou zakázány.

Aktuální informace

Univerzitní semafor: od 21. 9. ŽLUTÁ barva

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov.

Od 21. září 2020 platí zákaz vstupu do budov veřejnosti. Současně platí povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách.

Zdůvodněná účast veřejnosti ve fakultních prostorách (např. řešení projektů, nutné servisní úkony apod.) je povolena – výjimku uděluje tajemník fakulty.  

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty je povolen pouze s rouškou. Při vstupu si vydezinfikujte ruce a dodržujte minimálně 2m rozestupy.

Provozní doba knihovny a pravidla vstupu do knihovny jsou zveřejněna na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice

 

Vyňato z Pokynu děkana č. 2 / 2020:

V době od 18. 5. 2020 do 30. 9. 2020 probíhá zkouškové období.

Při prezenční formě je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat Mimořádná preventivní opatření uvedená na webu Přírodovědecké fakulty MU.


Vyňato z dokumentu Mimořádná preventivní opatření:

Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby bez projevů infekčního onemocnění zejména dýchacích cest. V případě pochybností nebo i jako součást registrace studentů před začátkem zkoušky je možné použít bezdotykového měření teploty.

Studenti budou mít možnost odhlásit se z termínu zkoušky ze zdravotních důvodů i v den konání zkoušky bez lékařského potvrzení, aniž by jim termín byl započítán jako neúspěšný.

Student si po vstupu do „zkušební místnosti" řádně umyje a vydezinfikuje ruce.

K psaní poznámek během přípravy studenti použijí vlastní psací potřeby, papír s poznámkami student po použití před odchodem z místnosti odhodí do odpadkového koše.

 

Výuka

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit roušky.

Přednášky a semináře budou probíhat distančně (on-line) dle zveřejněného rozvrhu a budou v maximální možné míře nahrávány a ukládány do IS.

Laboratorní a experimentální práce budou probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 15 osob.

Ostatní praktická výuka (včetně cvičení) může probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 50 osob.

Individuální konzultace mohou probíhat po domluvě s vyučujícím.

Zkoušení může probíhat prezenčně za přítomnosti max. 10 osob.

Individuální návštěvy knihoven a studoven jsou povoleny – pro detailní informace ohledně provozu sledujte stránky knihoven knihovna.sci.muni.cz pro kampus Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro kampus Bohunice.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

 

 

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Testování na covid-19

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19


Kontakty na odběrová místa v Brně

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/03398a47-f8f1-491b-9443-ad1cfadcaafb/


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace: https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace: https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky: +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky: +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí

Občané rizikových zemí

Občané rizikových (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ) zemí mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku 1. testu. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení roušky. To platí po dobu nejméně 10 dní.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Občané ČR a občané EU

Občané ČR a občané EU (tj. zemí, které jsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ), případně občané jiných zemí s platným pobytovým oprávnění ve členském státě EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech  na území rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem Covid viz. zde ) mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Pokud je výsledek prvního testu negativní, mohou vstoupit na univerzitu/ pracoviště.

Pro tyto osoby platí omezení volného pohybu a povinnost nošení roušky do negativního výsledku PCR testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Seznam odběrových míst

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Kontakty na oběrová místa v Brně:

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace/online reservations: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/03398a47-f8f1-491b-9443-ad1cfadcaafb/

Testování pro studenty MU ve speciálních termínech dohodnutých s FN 

 • Čtvrtek 24.9.
 • Pátek 25.9.
 • Neděle 27.9.
 • Úterý 29. 9.
 • Středa 30. 9.

Kapacita 60 odběrů, vždy v době od 8.00 – 11.00

Objednávání a platba přes Obchodní centrum, webové aplikaci MU – bude doplněno z CZS, ještě není funkční

Výsledek testu pak bude automaticky zaznamenán do IS.


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Další důležité odkazy

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od od 21. 9. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU https://www.em.muni.cz/udalosti/13206-muni-bude-fungovat-podle-univerzitniho-koronaviroveho-semaforu

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Všichni přijíždějící student se mohou ubytovat na kolejích, na kterých mají potvrzenou rezervaci.

Všichni studenti přijíždějící z rizikové země musí před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/). Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů po příjezdu do České republiky musí absolvovat test a doložit negativní výsledek testu skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

Volný pohyb na území je omezen na 10 dní po příjezdu.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce

S politováním oznamujeme, že v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací rozhodlo vedení Přírodovědecké fakulty na kolegiu děkana dne 21. 9. 2020 o zrušení konání promočních obřadů ve dnech 23. 9., 10., 11, 22. a 23. 10. 2020.

Diplom si prosím vyzvedněte na studijním oddělení v úředních hodinách, po telefonické domluvě je možný i jiný termín. Daný dokument lze převzít osobně, případně můžete zplnomocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele.

Děkujeme za pochopení.

Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020

V jarním semestru 2020 budou vypsány dva termíny pro odevzdání závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Tabulka konkrétních termínů resp. období pro jednotlivé ústavy je uvedena zde.

Ze dvou nabízených termínů si můžete vybrat libovolně. Svoji volbu vyjádříte přihlášením na konkrétní termín zkoušky v předmětu Státní závěrečná zkouška, který máte v tomto semestru zapsaný. Přihlásit se musíte nejméně sedm kalendářních dnů před termínem odevzdání závěrečné práce.

O formě zkoušky prezenční/distanční, resp. písemná/ústní rozhoduje předseda komise. Nejméně tři týdny před konáním SZZ budou studenti o její formě prokazatelně informováni, například e-mailem prostřednictvím IS. Současně bude tato informace sdělena i studijnímu oddělení. Obojí zajistí předseda komise nebo zástupce ředitele ústavu pro pedagogické záležitosti.

Při realizaci prezenční formy SZZ je nutno respektovat platná hygienická doporučení a mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity na adrese www.muni.cz/koronavirus a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat mimořádná preventivní opatření uvedena zde.

Závěrečná práce se odevzdává pouze elektronicky.

Věnujte prosím pozornost dokumentům Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020 a Opatření děkana č. 4/2020

Pokyny pro zaměstnance

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov.

Od 21. září 2020 platí zákaz vstupu do budov veřejnosti. Současně platí povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách.

Zdůvodněná účast veřejnosti ve fakultních prostorách (např. řešení projektů, nutné servisní úkony apod.) je povolena – výjimku uděluje tajemník fakulty.  

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty je povolen pouze s rouškou. Při vstupu si vydezinfikujte ruce a dodržujte minimálně 2m rozestupy.

Provozní doba knihovny a pravidla vstupu do knihovny jsou zveřejněna na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice

Pozitivní výsledek testu a karanténa

Zaměstnanec, kterému byla prostřednictvím testu potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19

Zaměstnanec, kterému byla prostřednictvím testu potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19, je povinen:

 • řídit se pokyny lékaře a Krajské hygienické stanice,
 • informovat o této skutečnosti přímého nadřízeného a personální oddělení,
 • v případě, že se u ní/něho objevily klinické příznaky onemocnění COVID-19, zůstat v pracovní neschopnosti na dobu do negativního testu. V případě neexistence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze po konzultaci s ošetřujícím lékařem dohodnout s přímým nadřízeným na dobu do negativního testu homeoffice.

Zaměstnanec, kterému byla Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa

Zaměstnanec, kterému byla Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa, je povinen:

 • řídit se pokyny lékaře a Krajské hygienické stanice,
 • informovat o této skutečnosti přímého nadřízeného a personální oddělení,
 • zůstat v pracovní neschopnosti nebo s ním může být dohodnut na dobu do negativního testu homeoffice.

Zaměstnanec, který přišel do blízkého kontaktu s osobou, jíž byla nařízená karanténa nebo jí byla testem potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19

Zaměstnanec, který přišel do blízkého kontaktu s osobou, jíž byla nařízená karanténa nebo jí byla testem potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19, a kterému karanténa nebyla prostřednictvím Krajské hygienické stanice karanténa nařízená

 • Pokud byl v blízkém kontaktu (podle definice Státního zdravotního ústavu) s osobou v karanténě nebo s pozitivním testem a má příznaky onemocnění COVID-19, potom:
  • kontaktuje svého registrujícího lékaře, který určí další postup,
  • informuje o této skutečnosti svého přímého nadřízeného,
  • zůstává v pracovní neschopnosti nebo s ním může být dohodnut na dobu 14 dní nebo do negativního testu homeoffice.
 • Pokud byl v blízkém kontaktu (podle definice Státního zdravotního ústavu) s osobou v karanténě nebo s pozitivním testem a nemá příznaky onemocnění COVID-19, potom:
  • informuje o této skutečnosti svého přímého nadřízeného,
  • je možné s ním dohodnut na dobu 14 dní nebo do negativního testu homeoffice.

Definice blízkého kontaktu: http://www.szu.cz/tema/prevence/opatreni-u-osob-vcetne-zdravotnickych-pracovniku-ktere-byly

Výuka

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit roušky.

Přednášky a semináře budou probíhat distančně (on-line) dle zveřejněného rozvrhu a budou v maximální možné míře nahrávány a ukládány do IS.

Laboratorní a experimentální práce budou probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 15 osob.

Ostatní praktická výuka (včetně cvičení) může probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 50 osob.

Individuální konzultace mohou probíhat po domluvě s vyučujícím.

Zkoušení může probíhat prezenčně za přítomnosti max. 10 osob.

Individuální návštěvy knihoven a studoven jsou povoleny – pro detailní informace ohledně provozu sledujte stránky knihoven knihovna.sci.muni.cz pro kampus Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro kampus Bohunice.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

 

 

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty je nutné zvážit důvod pracovní cesty, následky jejího zrušení a celkový dopad na fakultu/MU. Po návratu ze služební cesty do místa se zvýšeným stupněm rizika, může přímý nadřízený nařídit karanténu/test. Cesty do míst s nejvyšším stupněm nákazy (červená barva) jsou zakázaný.

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu

Občané rizikových zemí

Občané rizikových (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ) zemí mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku 1. testu. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení roušky. To platí po dobu nejméně 10 dní.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Občané ČR a občané EU

Občané ČR a občané EU (tj. zemí, které jsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ), případně občané jiných zemí s platným pobytovým oprávnění ve členském státě EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech  na území rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem Covid viz. zde ) mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Pokud je výsledek prvního testu negativní, mohou vstoupit na univerzitu/ pracoviště.

Pro tyto osoby platí omezení volného pohybu a povinnost nošení roušky do negativního výsledku PCR testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Seznam odběrových míst

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Kontakty na oběrová místa v Brně:

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace/online reservations: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/03398a47-f8f1-491b-9443-ad1cfadcaafb/

Testování pro studenty MU ve speciálních termínech dohodnutých s FN 

 • Čtvrtek 24.9.
 • Pátek 25.9.
 • Neděle 27.9.
 • Úterý 29. 9.
 • Středa 30. 9.

Kapacita 60 odběrů, vždy v době od 8.00 – 11.00

Objednávání a platba přes Obchodní centrum, webové aplikaci MU – bude doplněno z CZS, ještě není funkční

Výsledek testu pak bude automaticky zaznamenán do IS.


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Další důležité odkazy

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od od 21. 9. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU https://www.em.muni.cz/udalosti/13206-muni-bude-fungovat-podle-univerzitniho-koronaviroveho-semaforu

Aktuální platné předpisy

Věnujte prosím pozornost Pokynu děkana č. 2/2020 (Realizace výuky, ukončení studia a ukončení předmětů v jarním semestru roku 2020) a Opatření děkana č. 4/2020 (Konání státních závěrečných zkoušek v jarním semestru roku 2020).

Vyšla metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů pro učitele

Pro všechny pedagogy Masarykovy univerzity byl vydán metodický list č. 1/2020 Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů. Jeho cílem je pomoci v orientaci ohledně forem distančního zkoušení a ukončování předmětů.

Metodický list je k dispozici zde: Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů (ve znění účinném od 01. 06. 2020) .

Aktuálně je důležité náležitě a prokazatelně informovat studenty o změnách požadavků na ukončení předmětu (metody a způsob hodnocení), způsobu a průběhu online zkoušení, a to nejméně tři týdny před prvním vypsaným termínem zkoušky.

K dispozici je pomoc techniků a uživatelské podpory (uživatelská podpora IS MU, pracovníci ÚVT MU, IT podpora na fakultách) k probrání technických možností, které jsou k dispozici.

Kontaktní informace jsou na těchto webových stránkách:

https://it.muni.cz/distancni-zkouseni-na-muni
https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/pages/zkouseni.html