Sledujte aktuální opatření v souvislosti s koronavirem

Aktualizace 15. května: Pro všechny studenty platí, že mohou docházet na prezenční výuku, zkoušky či konzultace za přítomnosti nejvýše 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Je to stanoveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Studenti musejí nadále pro vstup do budov MUNI potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Pro konkrétní omezení pohybu po fakultách a knihovnách sledujte jejich webové stránky.

Od 18. května do 30. září potrvá zkouškové období. Platí doporučení Krizového štábu MU provádět zkoušení v maximálně možné míře distanční formou.

Na základě usnesení vlády je také možné, aby překročili pozemní hranice do ČR zahraniční studenti a zahraniční zaměstnanci (do 72 hodin a nad 72 hodin) při splnění stanovených podmínek.

Aktuality

články na PřF MU Aktuality ke koronaviru na MUNI

Pokyny pro studenty

Od pondělí 27. dubna možné, aby studenti všech ročníků měli přístup do budov Masarykovy univerzity

Na základě rozhodnutí vlády a nového rozhodnutí rektora je od pondělí 27. dubna možné, aby studenti všech ročníků měli přístup do budov Masarykovy univerzity na individuální zkoušky a jiné individuální formy plnění studijních povinností včetně laboratorní práce za přítomnosti nejvýše pěti osob. Musejí však potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Do budov MU mohou vstoupit jen studenti, kteří učinili čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Výjimku však mají na kolejích studenti, kteří přijedou ze zahraničí, nebudou moci před příjezdem absolvovat test na SARS-CoV-2 a budou mít tím pádem nařízenou karanténu - tyto studenty koleje ubytují. Nebudou však moci v době nařízené karantény chodit na výuku nebo zkoušky.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020, Pokyn děkana č. 2/2020 a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, příloha č. 3 usnesení vlády č. 537

Prosíme, věnujte pozornost těmto aktuálním předpisům:

Správa kolejí a menz MU informuje studenty na kolejích o změnách týkajících se slev a možnosti návratu na koleje

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 vydaná vládou ke dni 23. 4. 2020 umožňuje Správa kolejí a menz návrat studentů zpět na koleje a ukončujeme platnost 70% slevy na kolejném ke dni 19. 5. 2020 za podmínek uvedených v tomto dokumentu: http://www.skm.muni.cz/doc/kolej/info-o-moznosti-ubytovani-od-24-4-2020.cz.pdf

Pokyny pro zaměstnance

Opatření děkana v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 2/2020
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých   školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření s účinností od 20. dubna 2020.

 

Článek 1

Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

(1)   Ruším veškeré formy kontaktní výuky. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích apod.

(2)   Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.

(3)   Zrušení výuky se netýká státních zkoušek (bakalářské, magisterské, rigorózní, doktorské) ani obhajob disertačních prací za splnění podmínek mimořádného opatření upravujícího individuální zkoušky ani jiných individuálních forem plnění́ studijních povinností studentů posledních ročníků.

(4)   Zakazuji studentům, kteří neučinili písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, vstup do budov MU.

(5)   S okamžitou platností ruším úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium. Návštěva těchto pracovišť je možná ve výjimečných případech po předchozím objednání.

Článek 2

Opatření ve vztahu k zahraničním pobytům studentů a zaměstnanců

(1)   Ruším veškeré zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty.

(2)   Ruším příjezdy všech zahraničních hostů po dobu platnosti tohoto opatření.

(3)   Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení.

(4)   Zakazuji přijímat na PřF zahraniční návštěvy.

Článek 3

(1)   Toto opatření je platné do 15. května 2020.

(2)   Výkladem tohoto opatření pověřuji tajemníka fakulty.

(3)   Výjimky z tohoto opatření povoluje děkan.

(4)   Toto opatření nabývá účinnosti vydáním.

dokument k nahlédnutí zde

Vyšla metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů pro učitele

Pro všechny pedagogy Masarykovy univerzity byl vydán metodický list č. 1/2020 Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů. Jeho cílem je pomoci v orientaci ohledně forem distančního zkoušení a ukončování předmětů.

Metodický list je k dispozici zde: Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů.

Aktuálně je důležité náležitě a prokazatelně informovat studenty o změnách požadavků na ukončení předmětu (metody a způsob hodnocení), způsobu a průběhu online zkoušení, a to nejméně tři týdny před prvním vypsaným termínem zkoušky.

K dispozici je pomoc techniků a uživatelské podpory (uživatelská podpora IS MU, pracovníci ÚVT MU, IT podpora na fakultách) k probrání technických možností, které jsou k dispozici.

Kontaktní informace jsou na těchto webových stránkách:

https://it.muni.cz/distancni-zkouseni-na-muni
https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/pages/zkouseni.html

Důležité informace

Otázky a odpovědi k aktuální situaci

Jak je to s termíny odevzdání diplomových prací apod.?

Termíny jsou na většině ústavů prodlouženy, bližší informace týkající se případného prodloužení odevzdávání závěrečných prací budou postupně doplňovány.

Více infromací ZDE.

Bude prodloužena semestrální výuka?

Vedení fakulty rozhodlo o dalším průběhu výuky v jarním semestru 2020: došlo ke změně harmonogramu – již jsou prodlouženy termíny odevzdávání závěrečných prací

Je zrušená opravdu veškerá výuka?

Nadále platí zrušení kontaktní výuky do 15. května, po kterém následuje zkouškové období, jež potrvá až do 30. září. 

Do kdy bude kontaktní výuka zrušená?

 • aktuální rozhodnutí je do 15. 5. 2020

Chci pomáhat, kde se mám nahlásit?

Dobrovolníci najdou veškeré info a formuláře k přihlášení zde: https://munipomaha.cz/chci-pomahat

Už jsem v databázi dobrovolníků, co mám dělat dál?

Nebojte se, ve chvíli kdy přijmeme požadavek na pomoc, který vyhovuje vašemu profilu, budeme vás kontaktovat.

Nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, vaše pomoc bude potřeba dlouho. Je tedy pravděpodobné, že pokud jsme se na vás zatím neobrátili, v příštích týdnech se to může změnit.

Pomáhat můžete už nyní šířením informací o naší pomoci k nejvíce potřebným skupinám. Vytiskněte si přiložený leták nebo plakát. V obchodech, výdejnách jídel, na autobusových zastávkách máme šanci upoutat pozornost lidí, kteří potřebují pomoc, ale neví, že o ni mohou požádat.

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

Byl vydán zákaz vysílat zaměstnance na zahraniční pracovní cesty. Už schválená či plánovaná vyslání do zahraničí je potřeba zrušit. Zaměstnancům, kteří jsou na zahraniční pracovní cestě, je potřeba umožnit její dřívější ukončení a návrat. Zároveň je potřeba maximálně omezit tuzemské pracovní cesty.

Náklady související s opatřeními týkajícími se rizika nákazy koronavirem jdou za hospodářským střediskem. Vzniknou-li náklady na základě příkazu zaměstnavatele, nebudou předmětem škodního řízení. Pokud v souvislosti se zrušením pracovní cesty vzniknou náklady na straně zaměstnance, tyto uhradí MU.

Zakazuje se vysílat studenty na zahraniční pobyty.

Zakazuje se přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Existuje psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance?

Ano, pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Bude zavřená budova fakulty?

Budovy MU budou nepřístupné veřejnosti a studentům. Přístup do budov veřejnosti a studentům bude umožněn v roli dobrovolníků, při vykonávání praxe nebo jako účastníků řízení nebo členů statutárních a jiných orgánů MU a jejích součástí.

Přístup zaměstnanců do budov MU není omezen.

Není možné konat individuální osobní konzultace a zkoušení, které nespadají pod výjimky omezení volného pohybu vydaného vládou.

Opatření se netýká výzkumu, vývoje, plnění grantů apod. Doktorandi a jiní studenti se mohou těchto aktivit v nezbytných případech dále účastnit pouze za předpokladu, že jsou v pracovněprávním vztahu k MU (pouze stipendium samo o sobě nezakládá pracovněprávní vztah). Ostatním studentům a veřejnosti jsou laboratoře znepřístupněné.

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Bude zavřené studijní oddělení?

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou zrušeny. V případě potřeby kontaktujte prosím referentky e-mailem.

Bude zavřená knihovna?

Z rozhodnutí rektora a usnesení vlády jsou knihovny pro všechny uživatele uzavřeny. Omezení je aktuálně plánované do 15. dubna.

Více aktualit: Knihovna univerzitního kampusu a Ústřední knihovna

V případě potřeby přístupu k účtu na univerzitním počítači (typicky v CPS, knihovně) lze využít vzdálený přístup k terminálovému serveru:

 • Tuto možnost přivítají uživatelé, kteří potřebují přístup k lokálně uloženým souborům (zároveň doporučujeme zvážit přechod na cloud).
 • Využít můžete i některé aplikace nainstalované na univerzitních počítačích (Matlab, Statistica, QGIS, ArcGIS...).

 

Tipy a triky ke studiu

 • Využívejte elektronické informační zdroje ezdroje.muni.czBude otevřeno nové okno
  • Nastavení vzdáleného přístupu zdeBude otevřeno nové okno
  • Návody k některým EIZ zdeBude otevřeno nové okno
  • Doporučujeme především návod k DiscoveryBude otevřeno nové okno obsahující i postup zjištění dostupných časopisů.

Dostupnost e-knih

  • Zjistíte snadno pomocí DiscoveryBude otevřeno nové okno, stručný návod zdeBude otevřeno nové okno.
  • V návodu se také dozvíte, jak e-knihy nebo jejich části stáhnout do PDF.
  • Bohužel i e-zdroje mají své limity. U některých knih je omezený počet současných přístupů. Např. Gray's Anatomy for Students můžou studovat jen 3 uživatelé současně. Doporučujeme najít si v e-knize požadovanou část a tu si stáhnout do PDF. A následně e-knihu zavřít, ať se dostane i na vaše kolegy.
 • e-Prezenčka
  • Od 19. března je po dobu konání nouzového stavu dostupná i služba e-Prezenčka.
  • E-Prezenčka obsahuje na 13.000 titulů naskenované literatury z knihoven MU. Přístup je možný pouze online, není možné obsah stahovat nebo tisknout.
  • Pečlivě si prostudujte návod na it.muni.czBude otevřeno nové okno. Pokud se připojujete z počítače mimo univerzitní síť, musíte se nejdřív připojit k VPN a následně k terminálovému serveru přes vzdálenou plochu.
  • Zpřístupnění e-Prezenčky nebyl jednoduchý krok. Proto prosím respektujte pravidla e-Prezenčky. Je přísně zakázáno obsah služby reprodukovat, ukládat, tisknout, fotit nebo jiným způsobem pořizovat a šířit jeho kopie.
 • Bookport
  • Knihovny MU sjednaly pro své uživatele čtrnáctidenní zkušební přístup do online knihovny BookportBude otevřeno nové okno.
  • K dispozici jsou knihy od významných nakladatelů jako Grada, Portál, Galén, Karolinum a další.
  • Knihovna FSS vypracovala přehledný návodBude otevřeno nové okno popisující přihlášení na webu i v mobilní aplikaci.
 • Kramerius
  • Přes 200.000 naskenovaných knih a časopisů je dočasně zpřístupněno pro vysokoškolské studenty a pracovníky.
  • Přístup je umožněn dočasně po trvání nouzového stavu přes aplikaci KrameriusBude otevřeno nové okno.
  • Umožněno je pouze čtení online, stahování ani tisk nejsou povolené.
  • Informace o zdroji na ezdroje.muni.czBude otevřeno nové okno
  • Knihovníci KUK prověřili v aplikaci Kramerius a Bookport dostupnost 760 nejpůjčovanějších titulů. 332 titulů se v aplikacích nachází. Podívejte se, o které se jedná zdeBude otevřeno nové okno.
  • Kliknutí na název knihy vás přesměruje na příslušnou stránku jedné ze služeb.
 • Záznamy webinářů
  • Úvod do vyhledávání literatury v online zdrojích MU zdeBude otevřeno nové okno
  • Citační metriky zde

Jsou možné osobní konzultace?

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty bude uskutečňována a maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Kde najdu aktuální informace?

Jak to bude s výukou?

 • vyučující kontaktují své studenty a domluví se s nimi na náhradní formě výuky (e-learning, zadání úkolů studentům, nahrání přednášek na audio/video, přednášky po skype apod. podle charakteru výuky) a také přizpůsobí podmínky pro ukončení předmětů aktuální situaci

Psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance

Pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Knihy a časopisy online

E-prezenčka v květnu skončí. Znovu se plně otevřou knihovny: 

Po skončení nouzového stavu, tedy od 18. května, už nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka, která zpřístupňovala nejpoužívanější publikace z knihoven MUNI.

Informace o provozu knihoven

Po skončení nouzového stavu, tedy od 18. května, už nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka, která zpřístupňovala nejpoužívanější publikace z knihoven MUNI. Tam, kde jsou knihovny pro studenty ještě stále uzavřeny, bude připraveno obnovení jejich provozu minimálně v omezeném režimu už od 18. května. K 1. červnu pak bude plně obnoven provoz knihoven a také studoven. Prozatím zůstanou uzavřené počítačové studovny včetně CPS. Podrobnosti sledujte na jednotlivých webových stránkách.

Článek v EM o provozu knihoven na MU ZDE.

Odkazy na stránky knihoven:

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU

Knihovna univerzitního kampusu MU

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

 • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
 • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Studijní oddělení


e‑mail:

Mgr. Viera Vozárová

IS technička PřF


e‑mail:

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci


e‑mail:

Ke stažení

Info na e-mail: zmeškané volání na pevné lince

Pracujete z domu nebo jste mimo pracoviště? Máte pevnou linku a nevíte, jestli se Vám někdo snaží dovolat z univerzitní klapky, pevné linky nebo mobilního telefonu? Chcete být e-mailem informováni o zmeškaném volání?

 • V aplikaci Zmeškané hovory je možné aktivovat/deaktivovat zasílání e-mailového upozornění s informacemi o zmeškaném volání. Nastavení je možné provést u jednotlivých telefonních klapek uživatele různě.
 • E-mail obsahuje číslo klapky/mobilní číslo, jméno volajícího/popis klapky (je-li znám) a datum s časem volání.
 • Aplikace dále zobrazuje přehled všech zmeškaných volání za posledních 14 dnů.

 

Typy pro rodiče na domácí výuku a zabavení dětí

Školy jsou a budou zavřené minimálně do konce května. Pokud už nevíte, kde hledat inspiraci k učení a procvičování, můžete využít některý z níže uvedených odkazů.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Včelka – zábavné procvičování čtení – nyní na 6 týdnů zdarma – návod naleznete zde 
https://www.vcelka.cz/

9) Typy na knihy pro děti ke stažení zdarma zde

 

Změna konfigurace VPN pro vzdálený přístup do sítě MUNI

Dne 15. 4. 2020 končí platnost konfiguračního certifikátu ke vzdálenému připojení VPN. Pro opětovné fungování VPN je potřeba si stáhnout nové konfigurační soubory nebo instalovat aktualizovanou aplikaci.

Změna se děje z důvodu, že certifikační autorita vystavila nový certifikát se změněným jménem subjektu. Je tudíž potřeba (pře)instalovat aktualizovanou aplikaci, popřípadě aktualizovat konfigurační soubor. Pak bude vzdálené připojení VPN opět správně fungovat.

V případě problémů či dotazů kontaktujte it@muni.cz.