Sledujte aktuální opatření v souvislosti s koronavirem

Aktualizace 15. května: Pro všechny studenty platí, že mohou docházet na prezenční výuku, zkoušky či konzultace za přítomnosti nejvýše 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Je to stanoveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Studenti musejí nadále pro vstup do budov MUNI potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Pro konkrétní omezení pohybu po fakultách a knihovnách sledujte jejich webové stránky.

Od 18. května do 30. září potrvá zkouškové období. Platí doporučení Krizového štábu MU provádět zkoušení v maximálně možné míře distanční formou.

Na základě usnesení vlády je také možné, aby překročili pozemní hranice do ČR zahraniční studenti a zahraniční zaměstnanci (do 72 hodin a nad 72 hodin) při splnění stanovených podmínek.

Aktuality

články na PřF MU Aktuality ke koronaviru na MUNI

Pokyny pro studenty

Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020

V jarním semestru 2020 budou vypsány dva termíny pro odevzdání závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky. Tabulka konkrétních termínů resp. období pro jednotlivé ústavy je uvedena zde.

Ze dvou nabízených termínů si můžete vybrat libovolně. Svoji volbu vyjádříte přihlášením na konkrétní termín zkoušky v předmětu Státní závěrečná zkouška, který máte v tomto semestru zapsaný. Přihlásit se musíte nejméně sedm kalendářních dnů před termínem odevzdání závěrečné práce.

O formě zkoušky prezenční/distanční, resp. písemná/ústní rozhoduje předseda komise. Nejméně tři týdny před konáním SZZ budou studenti o její formě prokazatelně informováni, například e-mailem prostřednictvím IS. Současně bude tato informace sdělena i studijnímu oddělení. Obojí zajistí předseda komise nebo zástupce ředitele ústavu pro pedagogické záležitosti.

Při realizaci prezenční formy SZZ je nutno respektovat platná hygienická doporučení a mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity na adrese www.muni.cz/koronavirus a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat mimořádná preventivní opatření uvedena zde.

Závěrečná práce se odevzdává pouze elektronicky.

Věnujte prosím pozornost dokumentům Informace o odevzdávání závěrečných prací a státních závěrečných zkouškách v JS 2020 a Opatření děkana č. 4/2020

Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

Vyjmuto z Opatření děkana č. 2/2020:

Od 25.5.2020 mohou na fakultě probíhat veškeré formy kontaktní výuky s podmínkou dodržení omezeni stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou.

Státních zkoušky (bakalářské, magisterské, rigorózní, doktorské) a obhajoby disertačních prací je možno konat s podmínkou dodržení omezeni stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Zakazuji studentům, kteří neučinili písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, přítomnost na výuce. Vstup do budov MU není tímto prohlášením podmíněn.

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou (do
30.6.2020): pondělí 12 – 14.30 a středa 12.30 – 14.30, ostatní dny po předchozí domluvě. Vstup je možný pouze v roušce a je nutné udržovat odstup (min 1,5 m) od ostatních.

Správa kolejí a menz MU informuje studenty na kolejích o změnách týkajících se slev a možnosti návratu na koleje

V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 vydaná vládou ke dni 23. 4. 2020 umožňuje Správa kolejí a menz návrat studentů zpět na koleje a ukončujeme platnost 70% slevy na kolejném ke dni 19. 5. 2020 za podmínek uvedených v tomto dokumentu: http://www.skm.muni.cz/doc/kolej/info-o-moznosti-ubytovani-od-24-4-2020.cz.pdf

Pokyny pro zaměstnance

Vyšla metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů pro učitele

Pro všechny pedagogy Masarykovy univerzity byl vydán metodický list č. 1/2020 Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů. Jeho cílem je pomoci v orientaci ohledně forem distančního zkoušení a ukončování předmětů.

Metodický list je k dispozici zde: Metodika distančního zkoušení a ukončení předmětů (ve znění účinném od 01. 06. 2020) .

Aktuálně je důležité náležitě a prokazatelně informovat studenty o změnách požadavků na ukončení předmětu (metody a způsob hodnocení), způsobu a průběhu online zkoušení, a to nejméně tři týdny před prvním vypsaným termínem zkoušky.

K dispozici je pomoc techniků a uživatelské podpory (uživatelská podpora IS MU, pracovníci ÚVT MU, IT podpora na fakultách) k probrání technických možností, které jsou k dispozici.

Kontaktní informace jsou na těchto webových stránkách:

https://it.muni.cz/distancni-zkouseni-na-muni
https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/pages/zkouseni.html

Důležité informace

Otázky a odpovědi k aktuální situaci

Jak je to s termíny odevzdání diplomových prací apod.?

Termíny jsou na většině ústavů prodlouženy, bližší informace týkající se případného prodloužení odevzdávání závěrečných prací budou postupně doplňovány.

Více infromací ZDE.

Bude prodloužena semestrální výuka?

Vedení fakulty rozhodlo o dalším průběhu výuky v jarním semestru 2020: došlo ke změně harmonogramu – již jsou prodlouženy termíny odevzdávání závěrečných prací

Je zrušená opravdu veškerá výuka?

Výuka ve formě přednášek, seminářů a teoretických cvičení byla ukončena 15. 5. 2020.

Od 18. 5. do 30. 6. 2020 probíhá náhradní výuka laboratorních a praktických cvičení. Ve zdůvodněných případech je možné realizovat prezenční praktickou výuku v termínu do 30. 9. 2020.

Zkouškové období bude probíhá v době od 18. 5. do 30. 9. 2020. Vyučující přiměřeně využijí celého vymezeného intervalu, aby studentům nabídli dostatečný počet zkušebních termínů. Termín ukončení předmětu vyučující zveřejní v IS MU nejméně 2 týdny před datem jeho konání.

Bližší informace viz Pokyn děkana č. 2/2020.

Chci pomáhat, kde se mám nahlásit?

Dobrovolníci najdou veškeré info a formuláře k přihlášení zde: https://munipomaha.cz/chci-pomahat

Už jsem v databázi dobrovolníků, co mám dělat dál?

Nebojte se, ve chvíli kdy přijmeme požadavek na pomoc, který vyhovuje vašemu profilu, budeme vás kontaktovat.

Nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, vaše pomoc bude potřeba dlouho. Je tedy pravděpodobné, že pokud jsme se na vás zatím neobrátili, v příštích týdnech se to může změnit.

Pomáhat můžete už nyní šířením informací o naší pomoci k nejvíce potřebným skupinám. Vytiskněte si přiložený leták nebo plakát. V obchodech, výdejnách jídel, na autobusových zastávkách máme šanci upoutat pozornost lidí, kteří potřebují pomoc, ale neví, že o ni mohou požádat.

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

Vyňato z Opatření děkana č. 2/2020:

Zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty je možné konat za předpokladu, že režim cílového státu je umožňuje.

Příjezdy zahraničních hostů, zaměstnanců a akademiků – Usnesení vlády č. 511 umožňuje překročení pozemní hranice do ČR našim zahraničním zaměstnancům nebo jiným osobám, které budou na MU pracovat nebo „vykonávat ekonomickou činnost“. Týká se pouze občanů EU.
U osob z třetích zemí zastupitelské úřady v zahraničí nepřijímají žádné žádosti o vstupní oprávnění. Tyto osoby mohou přijet na základě předložení negativního testu a formuláře potvrzení o výkonu ekonomické činnosti.
Podrobné informace ohledně povinností a režimu příjezdů zaměstnanců, kteří jsou občany EU, včetně odkazu na formulář jsou pro pobyt do 72 hodin zde.
Pro pobyt nad 72 hodin jsou informace zde.
Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení.

Existuje psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance?

Ano, pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Je možný vstup do budov fakulty?

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty není omezen. Platí ale povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest.

Je otevřené studijní oddělení?

Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium jsou (do 30.6.2020): pondělí 12 – 14.30 a středa 12.30 – 14.30, ostatní dny po předchozí domluvě. Vstup je možný pouze v roušce a je nutné udržovat odstup (min 1,5 m) od ostatních.

Jak funguje knihovna?

Od 18. 5. do 31. 5. má knihovna nově otevřeno od 9.00 do 15.00.

Studovny jsou stále uzavřené, ale knihy a další potřebné dokumenty si můžete objednávat přes katalog nebo nás nadále kontaktujte e-mailem (knihovna@sci.muni.cz, pujcovnauk@sci.muni.cz). Po přípravě požadavků si rezervované dokumenty vyzvedněte v přízemí knihovny.

Kde najdu aktuální informace?

Psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance

Pro studenty i zaměstnance Masarykovy univerzity, kteří by si potřebovali v souvislosti s pandemií koronaviru promluvit s psychologem, jsou k dispozici online konzultace (e-mail či Skype). Podrobnosti najdete ZDE.

Knihy a časopisy online

E-prezenčka v květnu skončí. Znovu se plně otevřou knihovny: 

Po skončení nouzového stavu, tedy od 18. května, už nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka, která zpřístupňovala nejpoužívanější publikace z knihoven MUNI.

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

  • Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.
  • Pro účastníky zahraničních pobytů je také dlouhodobě zřízená e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.

Studijní oddělení


e‑mail:

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci


e‑mail:

Mgr. Viera Vozárová

IS technička PřF


e‑mail:

Ke stažení

Info na e-mail: zmeškané volání na pevné lince

Pracujete z domu nebo jste mimo pracoviště? Máte pevnou linku a nevíte, jestli se Vám někdo snaží dovolat z univerzitní klapky, pevné linky nebo mobilního telefonu? Chcete být e-mailem informováni o zmeškaném volání?

  • V aplikaci Zmeškané hovory je možné aktivovat/deaktivovat zasílání e-mailového upozornění s informacemi o zmeškaném volání. Nastavení je možné provést u jednotlivých telefonních klapek uživatele různě.
  • E-mail obsahuje číslo klapky/mobilní číslo, jméno volajícího/popis klapky (je-li znám) a datum s časem volání.
  • Aplikace dále zobrazuje přehled všech zmeškaných volání za posledních 14 dnů.

 

Typy pro rodiče na domácí výuku a zabavení dětí

Školy jsou a budou zavřené minimálně do konce května. Pokud už nevíte, kde hledat inspiraci k učení a procvičování, můžete využít některý z níže uvedených odkazů.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Včelka – zábavné procvičování čtení – nyní na 6 týdnů zdarma – návod naleznete zde 
https://www.vcelka.cz/

9) Typy na knihy pro děti ke stažení zdarma zde

 

Změna konfigurace VPN pro vzdálený přístup do sítě MUNI

Dne 15. 4. 2020 končí platnost konfiguračního certifikátu ke vzdálenému připojení VPN. Pro opětovné fungování VPN je potřeba si stáhnout nové konfigurační soubory nebo instalovat aktualizovanou aplikaci.

Změna se děje z důvodu, že certifikační autorita vystavila nový certifikát se změněným jménem subjektu. Je tudíž potřeba (pře)instalovat aktualizovanou aplikaci, popřípadě aktualizovat konfigurační soubor. Pak bude vzdálené připojení VPN opět správně fungovat.

V případě problémů či dotazů kontaktujte it@muni.cz.