Sledujte aktuální opatření související s nákazou COVID-19

Aktualizováno 25. června 2021.

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 28. června 2021, přepnut na bílý stupeň pohotovosti.

Vstup do budov je bez omezení, byla upravena povinnost nosit ochranné pomůcky, bližší informace zde.

Na pracoviště Přírodovědecké fakulty je povoleno vstupovat pouze těm zaměstnancům, kteří disponují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID ne starším sedmi dnů, nebo mají výjimku z testování. (Tedy prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu posledních 180 dnů, případně absolvovali alespoň první dávku vakcinace, od které uplynulo minimálně 22 dnů.) 

Výuka již může probíhat bez omezení. Při vzdělávání je však třeba dodržovat platné povinnosti nošení ochranných pomůcek.

Na základě rozhodnuti děkana fakulty se ruší nařízeni o střídaní na pracovišti a doporučeni home office. Všichni zaměstnanci pracuji v normálním režimu za dodržovaní platné legislativy a nařízeni HS.

Knihovny jsou otevřeny.  Pro aktuální provozní dobu jsou k dispozici informace pro areál Kotlářská a pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Sportoviště, počítačové učebny a studovny, jsou otevřeny, režim jejich využívání může být regulován na základě aktuální situace.                    

Na základě aktualizace opatření mohou být menzy opět otevřeny za dodržení zvláštního režimu. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Aktuální informace

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 15 Další

Pokyny pro studenty

(Upraveno 8. června 2021 – část Vstup do budov, Výuka, Testování na covid-19)

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 25. 6. 2021.

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

 • Od 8. června 2021 platí následující:

  Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 31. května 2021, přepnut na zelený stupeň pohotovosti.

  Vstup do budov je bez omezení, i nadále však platí povinnost mít dýchací cesty zakryté nanorouškou či respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. Pohyb může být dále regulován pokyny Hygienické stanice či legislativou.

  Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

  • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

  Výuka již může probíhat bez omezení. Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů však musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Podmínkou účasti na výuce je absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2, nebo některá z výjimek testování. Od 1. července 2021 povinnost pravidelného testování zaniká. Nicméně i nadále pro účast na některých společenských akcích bude nezbytné prokázat se platným negativním testem či jiným způsobem doložit negativitu, např. u akademických obřadů. Více informací v sekci Studenti/Testování na covid-19 a zde.

  Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

  Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru

  Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:

  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
  • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

  Na pracoviště je povoleno vstupovat pouze těm zaměstnancům, kteří disponují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID ne starším sedmi dnů, nebo mají výjimku z testování. (Tedy prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu posledních 180 dnů, případně absolvovali alespoň první dávku vakcinace, od které uplynulo minimálně 22 dnů.) Od 1. července 2021 zůstává povinnost pravidelného testování. Více informací v sekci Zaměstnanci/Testování a zde.

  Na základě rozhodnuti děkana fakulty se ruší nařízeni o střídaní na pracovišti a doporučeni home office. Všichni zaměstnanci pracuji v normálním režimu za dodržovaní platné legislativy a nařízeni HS.

  Knihovny jsou otevřeny.  Pro aktuální provozní dobu jsou k dispozici informace pro areál Kotlářská a pro Univerzitní Kampus Bohunice.

  Sportoviště, počítačové učebny a studovny, jsou otevřeny, režim jejich využívání je nicméně regulován na základě aktuální situace.                    

  Na základě aktualizace opatření mohou být menzy opět otevřeny ze dodržení zvláštního režimu. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Výuka

Aktualizováno 8. června 2021.

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v jarním semestru 2021 (ve znění účinném od 1. 3. 2021).

 • Od 8. června 2021

  Povoleny akademické obřady

  Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

  Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

  Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:

  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
  • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.
 • Od 31. 5. 2021

  Výuka bez omezení

  Výuka již může probíhat bez omezení. Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů však musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Podmínkou účasti na výuce je absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2, nebo některá z výjimek testování. Více informací v sekci Studenti/Testování na covid-19 a zde.

 • Od 17. 5. 2021

  Bloková výuka

  Od 17.5. začíná bloková výuka praktických předmětů.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit rouškyDo budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu. Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Záznam výuky může student použít pouze pro osobni potřebu, ne-li  vyučujícím stanoveno jinak. Porušení tohoto pravidla je vážným prohřeškem, který může být řešen v disciplinárním řízení.

Odevzdávání závěrečných prací

Aktualizováno 16. února 2021.

Závěrečné práce se v akademickém roce 2020/2021 odevzdávají pouze elektronicky. Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací je zveřejněn zde.

Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.

Testování na covid-19

Aktualizováno 8. 6. 2021

Povinné testování studentů
 1. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů.
 2. Provedený test na Covid-19 nesmí být starší 48 hodin před prvním příchodem do výuky v době platnosti Opatření.
 3. Testovací místo na BVV provozované sdružením Podané ruce zahájilo svou činnost v sobotu 24. 4. 2021. Výsledek testu z tohoto testovacího místa je předán do IS MU automaticky.
 4. Test na Covid-19 může student absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, v tom případě je ale nutné výsledek nahrát do IS MU (provede student).
 5. Student může použít samotestovací sadu (lze zakoupit v lékárně). Test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu do výuky – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS. (Platba za test studentovi nebude refundována.)
 6. Test na Covid-19 musí být proveden nejpozději v den prvního příchodu do výuky. 
 7. Pokud se student zúčastní prezenční formy výuky aniž by byl otestován na nepřítomnost COVID 19, bude se jednat o disciplinární prohřešek, který bude potrestán dle platných předpisů.

Od 1. července 2021 povinnost pravidelného testování zaniká. Nicméně i nadále pro účast na některých společenských akcích bude nezbytné prokázat se platným negativním testem či jiným způsobem doložit negativitu, např. u akademických obřadů. 

Příjezd zahraničních studentů

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021. Seznam zemí s různou mírou rizika nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

Povinné testování zahraničních studentů
 1. Všichni zahraniční (platí i pro slovenské) studenti by měli využít testovací místo na BVV Brno. Rezervaci je nutné udělat přes IS. (Pokud si test zaregistrujete prostřednictvím jiné webové stránky, pravděpodobně si jej budete muset uhradit.)
  • Vybíráte ze 2 možností: 1) MUNI antigen - hrazeno ze zdravotního pojištění  a 2) MUNI antigen – samoplátce. VYBERTE SI DRUHOU MOŽNOST – samoplátce (musíte sjet trochu níže). Jednoduše si vyberete požadované datum, vyplníte osobní údaje + UČO, vaše zdravotní pojištění.
  • Nic neplatíte, test je pro vás zdarma.
  • Pracovníci BVV automaticky nahrají výsledek testu do ISu!
  • Provedený test na Covid-19 nesmí být starší 48 hodin před prvním příchodem do výuky v době platnosti Opatření.
  • Pro studenty ze zemí EU již není nutné žádat českou zdravotní pojišťovnu (VZP) o přidělení českého registračního čísla (zdá se, že takové proplácení nefunguje tak, jak VZP původně garantovala,  proto vás pracovníci testovacího místa BVV vždy zaregistrují do kategorie „samoplátce“).
  • Dle nařízení vlády je nutné absolvovat 1 test za 7 dní, pokud bydlíte na kolejích nebo máte praktickou výuku. Na své osobní stránce v ISu si můžete zkontrolovat, jestli máte test nahraný/stále platný
 2. Pouze pokud není k dispozici žádný testovací termín nebo test potřebujete naléhavě absolvovat, můžete si samotest vyzvednout na studijním oddělení nebo oddělení pro doktorské studenty. Studenti RECETOXU vyzvedávájí u Ing. Aleny Bečkové po domluvě.*
 3. Můžete si koupit v lékárně samotestovací soupravu - studentovi nebude platba refundována.
 4. Můžete jít na jakékoli testovací místo - studentovi nebude proplacena částka, ale můžete si ověřit, zda toto testování vaše zdravotní pojišťovna kryje.

Pokud používáte možnost 2), 3) nebo 4), MUSÍTE nahrát výsledek testu do IS sami. (Pořídit fotografii testu, nahrát výsledek PDF z laboratoře,...)

* Samotestovací sady budou k dispozici k vyzvednutí na Kotlářské nebo v areálu UKB:

 • Kotlářská: Studijní oddělení/ Oddělení pro doktorské studium - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
 • UKB: kontaktní osoba Natálie Nádeníčková (B17 / 429) - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
Výjimku z testování mají:

Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, u nichž uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění. Testovat se nemusí také osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19.

Proplácení testů:
 1. Českým studentům, tj. studentům s plným českým zdravotním pojištěním proplácí test v intervalu 1 x 3 dny zdravotní pojišťovna.
 2. Zahraniční studenti, kteří jsou zapsaní v programech PřF MU, test sami nehradí. Studentům v mezinárodních programech jej hradí RMU. S jakýmikoli otázkami či pochybnostmi se mohou obrátit na:

 3. Zahraniční studenti, kteří se testují na jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, si hradí test sami.
Poznámka:

Jste-li zaměstnáni na plný/částečný úvazek či máte DPČ u jiného zaměstnavatele, využijte, prosím, Vaše české veřejné pojištění, tedy v režimu hrazeného pojišťovnou (kartu pojištěnce jste pravděpodobně obdrželi od svého zaměstnavatele).

Jste-li občan EU a máte v jiné EU zemi hrazeno pojištění, je vhodné si zařídit díky pomocné registrace u některé ze 7 českých pojišťoven (např. VZP) registrační číslo českého pojištění. S takovým číslem byste měli mít nárok na běžné antigenní testování jinde než u společnosti Podané ruce (BVV výstaviště), může jej využít při jakékoli návštěvě lékaře, případně i při očkování, až bude tato možnost. Praktičtí lékaři preferují toto české registrační číslo.

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí
Pokyny

Aktualizováno 25. 6. 2021.

Do České republiky mohou bez omezení přijíždět lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Všichni přijíždějící občané ČR, občané EU i občané ostatních zemí po pobytu v zemi odjezdu delším než 12 hodin a následném pobytu na území ČR delším než 12 hodin se řídí platným Ochranným opatřením – omezení překročení státní hranice České republiky.

Všichni občané rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde) vyplní elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole v tištěné či elektronické formě.

Přijíždějící osoby z vysoce rizikových zemí jsou povinny na vlastní náklady podstoupit test PCR v České republice a nahlásit jej univerzitě/zaměstnavateli. Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Bez negativního testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku testu dle platného nařízení. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení respirátoru.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Další důležité odkazy

 

Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU

https://www.muni.cz/

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Aktualizováno 21. 4. 2021.

Všichni přijíždějící student se mohou ubytovat na kolejích, na kterých mají potvrzenou rezervaci.

Všichni přijíždějící studenti se řídí platnými nařízeními pro vstup na území České Republiky.

Pokud se na ně vztahuje nutnost karantény, absolvují ji ve smluvním zařízení ihned po příjezdu – pro více informací kontaktuje Zahraniční oddělení PřF MU (int@sci.muni.cz) nebo přímo SKM.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že 

 • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
 • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

Pokyny pro zaměstnance

(Upraveno 25. června 2021 – část Vstup do budov, Home office, Testování/očkování)

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 25. 6. 2021.

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

 • Od 8. června 2021 platí následující:

  Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 31. května 2021, přepnut na zelený stupeň pohotovosti.

  Vstup do budov je bez omezení, i nadále však platí povinnost mít dýchací cesty zakryté nanorouškou či respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. Pohyb může být dále regulován pokyny Hygienické stanice či legislativou.

  Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

  • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

  Výuka již může probíhat bez omezení. Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů však musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Podmínkou účasti na výuce je absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2, nebo některá z výjimek testování. Od 1. července 2021 povinnost pravidelného testování zaniká. Nicméně i nadále pro účast na některých společenských akcích bude nezbytné prokázat se platným negativním testem či jiným způsobem doložit negativitu, např. u akademických obřadů. Více informací v sekci Studenti/Testování na covid-19 a zde.

  Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

  Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru

  Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:

  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
  • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

  Na pracoviště je povoleno vstupovat pouze těm zaměstnancům, kteří disponují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID ne starším sedmi dnů, nebo mají výjimku z testování. (Tedy prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu posledních 180 dnů, případně absolvovali alespoň první dávku vakcinace, od které uplynulo minimálně 22 dnů.) Od 1. července 2021 zůstává povinnost pravidelného testování. Více informací v sekci Zaměstnanci/Testování a zde.

  Na základě rozhodnuti děkana fakulty se ruší nařízeni o střídaní na pracovišti a doporučeni home office. Všichni zaměstnanci pracuji v normálním režimu za dodržovaní platné legislativy a nařízeni HS.

  Knihovny jsou otevřeny.  Pro aktuální provozní dobu jsou k dispozici informace pro areál Kotlářská a pro Univerzitní Kampus Bohunice.

  Sportoviště, počítačové učebny a studovny, jsou otevřeny, režim jejich využívání je nicméně regulován na základě aktuální situace.                    

  Na základě aktualizace opatření mohou být menzy opět otevřeny ze dodržení zvláštního režimu. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Home office / přítomnost na pracovišti

Aktualizováno 25. 6. 2021

 • Od 1. 7. 2021

  Pravidelné testování

  Od 1. července 2021 zůstává povinnost pravidelného testování pro zaměstnance.

 • Od 31. 5. 2021

  Návrat k normálnímu režimu

  Aktualizováno 8. 6. 2021

  Na základě rozhodnuti děkana fakulty se ruší nařízeni o střídaní na pracovišti a doporučeni home office. Všichni zaměstnanci pracuji v normálním režimu za dodržovaní platné legislativy a nařízeni HS.

  Na pracoviště je povoleno vstupovat pouze těm zaměstnancům, kteří disponují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID ne starším sedmi dnů, nebo mají výjimku z testování. (Tedy prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu posledních 180 dnů, případně absolvovali alespoň první dávku vakcinace, od které uplynulo minimálně 22 dnů.) Více informací v sekci Zaměstnanci/Testování a zde.

  Vstup do budov je bez omezení, i nadále však platí povinnost mít dýchací cesty zakryté nanorouškou či respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. Pohyb může být dále regulován pokyny Hygienické stanice či legislativou.

  Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

  • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.
 • Do 30. 5. 2021

  Doporučení home office

  Nově vláda nařídila zaměstnavatelům využívat maximálně práci na dálku. Rozhodnutí o nutné přítomnosti v práci budou přijata vedoucími hospodářských středisek.

  V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 17. 3. 2021 zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. Více informací zde.

  Pokud je přítomnost na pracovišti nutná, musí mít zaměstnanci v budovách MU (ideálně) respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu, látkové roušky jsou zakázány. Stanovení okruhu zaměstnanců, kterým budou ochranné prostředky poskytovány zaměstnavatelem v souvislosti s nutným výkonem práce včetně formy jejich distribuce, určí vedoucí hospodářských středisek.

  V souvislosti s omezením pohybu mezi okresy se zaměstnanci při cestě do práce prokáží potvrzením, vygenerovaným v aplikaci Prevence COVID-19 v Inetu. Zaměstnanci nepřekračující při cestě do práce hranice okresu se ničím prokazovat nemusejí.

  Je nutné v co největší míře zamezit kontaktu mezi zaměstnanci, tzn. zaměstnanci by se neměli potkávat, pracovní jednání jsou povoleny pouze online, v kanceláři jedna osoba – pokud jsou nutné 2 osoby musí mít respirátor.

Menza, podatelna, pokladna

Na základě aktualizace opatření mohou být menzy opět otevřeny ze dodržení zvláštního režimu. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Podatelna a pokladna na Kotlářské budou od 31. 5. 2021 otevřeny podle normálních úředních hodin.

Testování/očkování zaměstnanců

Aktualizováno 25. 6. 2021

Od 1. července 2021 zůstává povinnost pravidelného testování. 

Od pondělí 19. dubna se rozšíří počet testovacích dnů na dva dny v týdnu, otestovat se můžete vždy v pondělí a ve středu od 7 do 13 hodin.

Pro vstup zaměstnanců do budov MU nadále platí povinné testování. Od pondělí 19. dubna bude zajišťovat garanci testování pro MU sdružení Podané ruce a počet testovacích dnů se rozšiřuje na dva dny v týdnu, otestovat se můžete vždy v pondělí a ve středu od 7 do 13 hodin. Na testování se registrujte přes INET. Test nesmí být starší sedmi dnů.

Pro testování je nutné mít s sebou kartu pojišťovny!

Otestovat se bude možné v budově rektorátu, v areál Vinařská a v Univerzitním kampusu Bohunice, kde se nově bude testovat v budově A21.

Pokud máte test z externího místa, je potřeba jeho výsledek nahrát do aplikace v INETu. 

Aktuální provozní dobu testovacích míst vždy najdete v INETu po rozkliknutí „rezervovat termín testování“.   

 Na MU byla zřízena Antigenní odběrová místa (AOM) pro zaměstnance MU:

 • Umístění a doba testování od 19. 4. 2021 - vždy v pondělí a ve středu
  • Testování na RMU, Podané ruce, 7-13 hod (vchod ze dvora)
  • Testování na UKB, Podané ruce, 7-13 hod (venkovní prostory A21/u seminarni mistnosti 108)
  • Testování v areálu SKM Vinařská, Podané ruce, 7-13 hod (venkovní prostory)
 • Registrace: Registrace bude probíhat prostřednictvím systému INET – rezervovat termín testováni
 • Vyhodnocení: Vyhodnocení testů z AOM probíhá bezprostředně po odběru a zaměstnanec počká ve vyčleněných prostorách na výsledek, který mu následně sdělí personál AOM.

V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 17. 3. 2021 zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. 

Výjimku z testování mají:

a) zaměstnanci pracující na home office;

b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění, a od prvního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů);

c) osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Zaměstnancům zůstává povinnost hlášení testů (nebo výjimky) v INET.

Formu prokázání výjimky (čestné prohlášení, že zaměstnanec má potvrzení o prodělaném onemocnění/ sken potvrzení apod.) určuje vedoucí hospodářského střediska.

Tento test může být proveden jak v odběrovém zařízení, tak samotestem.

V tuto chvíli platí následující postup testování:

 1. Na jednotlivých ústavech a děkanátu PřF budou jmenovány odpovědné osoby (o konkrétních jménech budete informováni prostřednictvím svých nadřízených), které budou mít na starosti vydávání samotestů a sběr informací.
 2. Tento samotest použije zaměstnanec ještě před vstupem na pracoviště. Platnost testů činí 7 dnů. Na pracovišti si pak zaměstnanec opět vyzvedne testovací sadu k dalšímu použití. Ekvivalentem je jakýkoliv jiný PCR či antigenní test provedený z jiných důvodů.
 3. V případě negativního výsledku testu smí zaměstnanec vstoupit na pracoviště.
 4. V případě pozitivního testu je zaměstnanci vstup na pracoviště zakázán. Zaměstnanec je povinen pozitivní výsledek oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a vyplnit trasovací formulář v systému INET. Dále je zaměstnanec povinen uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici, pokud u lékaře není registrován.
 5. Bez ohledu na výsledek testu je zaměstnanec dále povinen bezodkladně po jeho provedení vložit informace o provedeném testu do systému INET stanoveným způsobem.

Masarykova univerzita se snaží zajistit svým zaměstnancům co nejširší možnosti testování a informace o dalších testovacích možnostech budou postupně doplňovány.

Nadále platí, že na pracoviště je umožněn přístup pouze těm zaměstnancům, jejichž přítomnost je nezbytná k zajištění činnosti pracoviště. O nezbytnosti konkrétního pracovníka rozhoduje vedoucí pracoviště.

Vstup na pracoviště bez provedeného testu, stejně jako uvedení klamavých informací o výsledku testu může být posouzen jako hrubé porušení pracovní kázně. Zároveň může toto jednání být sankcionováno pokutou 50 000 Kč.

V případě dotazů se obracejte na pověřené osoby na svých pracovištích.

Pravidla pro zaměstnance v souvislosti s nákazou COVID-19
Použitá terminologie

Charakteristika kontaktu [1]:

 1. blízký kontakt s osobou [2]:
  • žijete s ní ve společné domácnosti,
  • měli jste kontakt s jejími infekčními sekrety (např. při kašli, kontakt holou rukou s použitými papírovými kapesníky, při používání sdílené klávesnice apod.),
  • byli jste s ní v kontaktu do 2 metrů více než 15 minut.
 2. běžný kontakt s osobou:
  • byli jste s ní v kontaktu v uzavřeném prostoru po dobu kratší než 15 minut nebo ve vzdálenosti větší než 2 metry,
  • byli jste s ní v kontaktu face-to-face po dobu kratší než 15 minut a zároveň ve vzdálenosti menší než 2 metry,
  • cestovali jste s ní v hromadném dopravním prostředku.

Poznámka:

Blízký s osobou s prokázanou infekcí COVID-19 je zpravidla KHS považován za rizikový a takovou osobu odesílá do karantény. U osob s běžným kontaktem s osobou s prokázanou infekcí COVID-19 je považován za výrazně méně rizikový a osoba zpravidla dostane pouze doporučení, aby sledovala svůj zdravotní stav a v případě výskytů příznaků COVID-19 okamžitě kontaktovala svého lékaře nebo KHS.

COVID koordinátor – je osobou, která eviduje, konzultuje a rozhoduje v případech souvisejících s nákazou COVID-19; úzce spolupracuje s vedoucími oddělení, zaměstnanci nahlašující novou událost a má na starosti komunikaci s osobami, které byly nahlášeny jako kontaktované

Na PřF je touto rolí pověřena Mgr. Jana Kneblová v zástupnosti Ing. Eva Žufanová a tajemník fakulty. Kontakt na COVID koordinátora je:

 • emailový: covid@sci.muni.cz
 • telefonní klapka: 549491403

 

[1] Zpracováno na základě http://www.szu.cz/tema/prevence/opatreni-u-osob-vcetne-zdravotnickych-pracovniku-ktere-byly

[2] Metodický list k protiepidemickým opatřením na MUNI používá v tomto kontextu pojem rizikový kontakt

Pravidla postupů v režimech souvisejících s nákazou COVID-19

V rámci PřF platí následující postupy/režimy v souvislosti s prokázanou infekcí virem SARS-CoV-2 nebo jejím rizikem. Zaměstnanec je povinen používat v případech uvedených níže aplikaci „Prevence“ v informačním systému INET a informace v této aplikaci udržovat aktuální. Konkrétně je povinen vyplnit:

 • aktuální režim (případně podrežim, dle dané fáze),
 • kontaktované osoby za poslední 3-4 dny (u vybraných režimů),
 • navštívené místnosti (u vybraných režimů).

Dále je žádoucí vyplnit následující:

 • kontakt na sebe (jakýkoliv kontakt, na kterém bude k zastižení),
 • kontakt na blízkou osobu (zejména v případě nástupu příznaků nebo hospitalizace).
I. Osoba nakažená COVID-19 (má pozitivní test)
 • neprodleně kontaktuje svého nadřízeného,
 • domluví si se svým nadřízeným způsob práce (home-office, PN – dle zdravotního stavu),
 • řídí se pokyny KHS a zůstává v domácí izolaci (pod dohledem svého lékaře),
 • vyplní požadované informace v aplikaci „Prevence” v INETu,
 • prostřednictvím aplikace „Prevence“ informuje koordinátora o termínu ukončení nařízené izolace (karantény nebo nemocenské), na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře a dle aktuálních podmínek vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR.
II. Osoba po blízkém kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19
 1. Neprodleně kontaktuje svého nadřízeného a domluví si se s ním na způsobu práce (home-office, příp. PN).
 2. Pokud jej kontaktovala KHS, řídí se pokyny KHS a zůstává v karanténě, pokud je do ní poslána. Pokud je poslána na test:
  • v případě pozitivního testu se řídí dle odstavce I),
  • v případě negativního testu se může po ukončení případné karantény vrátit na pracoviště bez omezení, pokud nemá žádné symptomy COVID-19.
 3. Vyplní požadované informace v aplikaci „Prevence“ v INETu. V případě, že nemá symptomy COVID-19, nevyplňuje v aplikaci kontaktované osoby a navštívené místnosti.
 4. Sleduje ve lhůtě 10 dnů od kontaktu svůj zdravotní stav, konkrétně příznaky COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže).
III. Osoba po blízkém kontaktu s osobou s podezřením na COVID-19
 1. pokud u sebe pozoruje symptomy COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže), řídí se dle odstavce V.,
 2. neprodleně kontaktuje svého nadřízeného,
 3. vyplní požadované informace v aplikaci „Prevence“ v INETu. V případě, že nemá symptomy COVID-19, nevyplňuje v aplikaci kontaktované osoby a navštívené místnosti,
 4. sleduje ve lhůtě 10 dnů od kontaktu svůj zdravotní stav, konkrétně příznaky COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže).
IV. Osoba v kontaktu s osobou z odstavce I. nebo II. – běžný kontakt (nízké riziko expozice)
 1. pokud u sebe pozoruje symptomy COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže), řídí se dle odstavce V.,
 2. může působit dále na pracovišti bez omezení,
 3. sleduje ve lhůtě 10 dnů od kontaktu svůj zdravotní stav, konkrétně příznaky COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže).
V. Osoba s příznaky COVID-19 (teplota, kašel, dýchací obtíže)
 1. Neprodleně kontaktuje svého nadřízeného a domluví s ním režim práce do doby, než bude znát stanovisko lékaře (zpravidla home-office).
 2. Kontaktuje svého obvodního lékaře a konzultuje s ním další postup.
 3. Postupuje podle doporučení lékaře:
  1. pokud lékař nepotvrdí podezření na COVID-19, dále jedná jako v případě běžného nachlazení/chřipky,
  2. pokud lékař předběžně potvrdí podezření a odešle na pojišťovnou hrazený test, vyčká na home-office do výsledku testu.
 4. I v případě nachlazení, chřipky a podobného respiratorního onemocnění (ne COVID-19) si domluví se svým nadřízeným způsob práce (home-office, příp. PN).
 5. V případě pozitivního testu postupuje podle odstavce I.
Obecná doporučení
 • Nešiřte paniku.
 • Pravidelně si myjte ruce a používejte dezinfekci na ruce.
 • Při poradách a dalších setkáních v uzavřených místnostech zachovávejte (pokud je to možné) větší odstupy než obvykle, pokud možno omezte osobní schůzky na minimum zejména tam, kde se potkáváte s kolegy z jiných divizí (s osobami, se kterými nejste jinak v běžném pracovním kontaktu), ve větší míře využívejte online nástrojů pro setkávání, buďte ohleduplní vůči svému okolí.
 • Pokud vás čeká hromadná událost, která je pro vás důležitá (např. vlastní svatba, promoce apod.), sedm dní předem omezte sociální kontakt.
 • Pokud u sebe registrujete příznaky, dle jejich rozsahu zůstaňte doma nebo noste ve veřejných prostorách roušku (s největší pravděpodobností se bude v podzimních měsících jednat o běžné nachlazení).
 • Pokud se cítíte jako osoba s vyšším rizikem nákazy nebo jste pravidelně ve styku s někým takovým (senioři, osoby s nízkou imunitou, novorozenci apod.), buďte vůči sobě či ostatním zodpovědní a případně si domluvte se svým nadřízeným úpravu pracovních podmínek.
 • Pokud to není nezbytně nutné, necestujte do zemí s rizikem nákazy COVID-19.
 • Respektujte soukromí a ochranu osobních údajů dotčených osob.
 • Nesdílejte neověřené, redundantní informace, které mohou v konečném důsledku spíše uškodit než napomoci.

Aktuální situaci na MU a obecné informace najdete zde:

https://www.muni.cz/koronavirus

https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-zamestnance

https://www.muni.cz/koronavirus/dulezite-odkazy

Výuka

Aktualizováno 8. června 2021.

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v jarním semestru 2021 (ve znění účinném od 1. 3. 2021).

 • Od 8. června 2021

  Povoleny akademické obřady

  Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

  Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

  Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že:

  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
  • všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.
 • Od 31. 5. 2021

  Výuka bez omezení

  Výuka již může probíhat bez omezení. Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů však musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru. Podmínkou účasti na výuce je absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2, nebo některá z výjimek testování. Více informací v sekci Studenti/Testování na covid-19 a zde.

 • Od 17. 5. 2021

  Bloková výuka

  Od 17.5. začíná bloková výuka praktických předmětů.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit rouškyDo budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Nošení ochranných pomůcek se nevtahuje se na:

 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu. Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Služební cesty tuzemské i zahraniční do místa s nízkým stupněm pohotovosti jsou bez omezeni, do míst s vysokým rizikem je třeba výjimky.

Pro budoucí cestovní příkazy se doporučuje zvážit pojištění storna letenek, jízdenek a možnosti storna ubytování – vybírat s ohledem na eliminaci nákladů MU, nebude-li cesta uskutečněna.

Příjezdy ze zahraničí

Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu
Pokyny

Aktualizováno 25. 6. 2021.

Do České republiky mohou bez omezení přijíždět lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Všichni přijíždějící občané ČR, občané EU i občané ostatních zemí po pobytu v zemi odjezdu delším než 12 hodin a následném pobytu na území ČR delším než 12 hodin se řídí platným Ochranným opatřením – omezení překročení státní hranice České republiky.

Všichni občané rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde) vyplní elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole v tištěné či elektronické formě.

Přijíždějící osoby z vysoce rizikových zemí jsou povinny na vlastní náklady podstoupit test PCR v České republice a nahlásit jej univerzitě/zaměstnavateli. Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Bez negativního testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku testu dle platného nařízení. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení respirátoru.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Další důležité odkazy

 

Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU

https://www.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.