Project information
Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (PROGLEZ)

Project Identification
MUNI/A/0966/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Současné globální environmentální změny vyžadují adaptivní přístup lidské společnosti a řešení nových výzev, které tyto změny přinášejí. Změny přírodních a socio-kulturních složek krajinné sféry ovlivňují v mnoha ohledech kvalitu lidského života a prostorové uspořádání nejrůznějších typů lidských aktivit. Proto je předkládaný projekt zaměřen na detekci, monitoring, analýzu a evaluaci vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn a jejich geografických dopadů v různých sférách lidské společnosti. Projekt je koncipován jako silně interdisciplinární se zapojením odborníků pokrývajících různé aspekty přírodního, sociálně-ekonomického a kulturního prostředí člověka. Řešeny budou otázky změn a kolísání klimatu, hydrometeorologických extrémů, geomorfologických procesů, hodnocení krajiny, procesů globalizace a transformace, včetně změn dynamiky urbánního prostředí, sídelního a dopravního systému, proměn společenských institucí a politických regulačních mechanismů. K analýze geografických jevů budou využity jak pokročilé kvantitativní metody včetně nástrojů geoinformačních technologií (GIS, nástroje dálkového průzkumu Země), tak metody kvalitativního a terénního výzkumu. Řešení projektu vyústí v syntézu a širší interpretaci dílčích výsledků výzkumu, jejich prostorovou vizualizaci prostřednictvím pokročilých kartografických aplikací, i návrh mechanismů řešení společenských problémů souvisejících s globální environmentální změnou.

Publications

Total number of publications: 91


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.