Project information
Interdisciplinary Research on Ecological-Evolutionary Principles in an Ecosystem Context (IVPE)

Výzkum evolučně-ekologických systémů a jejich funkcí je dlouhodobě hlavním tématem doktorských prací na Ústavu botaniky a zoologie. Projektu se zúčastní 10 akademických pracovníků (školitelů doktorských prací) a 24 studentů doktorského studijního programu Zoologie, Botanika a Ekologie a okrajově též studenti navazujícího studia. Většina studentů doktorského studia řeší své práce na mezioborové úrovni, proto je projekt založen na ekologických vazbách, kdy se opírá o propojení klasického ekologického, diverzitně- funkčního přístupu v makroekologickém, fylogenetickém a behaviorálním výzkumu společenstev rostlin a živočichů. Výstupy projektu přispějí k poznání ekologických a evolučních mechanismů vysvětlujícím obecné biotické funkce, které jsou následně zobecnitelné v širokém kontextu. Zvolená interdisciplinarita umožňuje propojení tradičních a moderních výzkumných přístupů pomocí pokrokových technologií. K hlavním tématům studovaným jednotlivými výzkumnými skupinami, patří: 1) role selekce a geografických bariér v adaptivní radiaci, 2) role variability prostředí v evoluci znaků životních historií, biologických vlastností, 3) mechanismy koexistence druhů v ekosystémech (pace-of-life strategie, limitující podobnost funkčních vlastností a mezidruhových vztahů) a tedy schopností adaptace, resistence a resilience v době globálních environmentálních změn, 4) změny diverzity ekosystémů na základě opakovaných vegetačních zápisů, s důrazem na suché trávníky; 5) změny fylogenetické a funkční diverzity společenstev podél významných komplexních faktorů prostředí (nadmořská výška, stres), 6) diverzita hostitele a parazita v hybridních zónách, v zónách druhových kontaktů v případě poloparazitických rostlin i v travinobylinných agroekologických systémech, 7) koevoluce a koadaptace mezi hostitelem a patogenem, a 8) studium reprodukčních bariér na úrovni pohlavních chromozómů nebo pohlavních buněk, prekopulačních i postkopulačních mechanismů, 9) studium vztahů v terestrických ekosystémech na krajinné i globální (makroekologické) úrovni modelových skupin zastupujících různé trofické úrovně (houby, terestrické řasy, měkkýši). Aplikované přesahy výzkumu spočívají ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s managementem ohrožených biotopů, antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci nebo člověku nebezpečnými parazity.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.