Project information
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2024

Předkládaný projekt specifického výzkumu přispěje k profesní rozvoj zapojených studentů doktorských studijních programů centra RECETOX, PřF MU. Dále předpokládáme i zapojení motivovaných studentů magisterských a bakalářských studijních programů. Aktivní zapojení studentů umožní získávat nové vědecké poznatky, primárně v oblastech chování a osudu vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí, a taky na rozvoj citlivých analytických metod pro tyto látky, sledování jejich koncentrací. Tyto poznatky pak budou v navazujících aktivitách aplikovat v interpretačním rámci, který zahrnuje příprava a rozvoj modelů, např. expozičních, environmentálních, toxikologických a toxikokinetických. V rámci projektu se zaměříme i na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity formou účasti na konferencích, workshopech, letních školách, stážích apod. Očekávané výstupy projektu budou zejména odborné články v mezinárodních časopisech, prezentace na zmiňovaných konferencích a studentské projekty (s disertačními a diplomovými pracemi jako výsledkem).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.