Oddělení pro projektovou podporu

Národní projekty

GAČR - Grantová agentura ČR

GA ČR opětovně vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních a mezinárodních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP v oblasti základního výzkumu.

Shrnutí důležitých termínů:

 • Termín podání žádosti Etické komisi pro výzkum MU: 23. března, 18:00
 • Interní termín pro vyplnění rozpočtu a zdůvodnění v GRIS: 12. dubna, 18:00
 • Termín pro odevzdání elektronického schválení řešitelem+ředitelem ústavu a ČP k dofinancování: 19. dubna do 12:00
 • Termín pro zaslání GRISem vygenerovaného finálního PDF žádosti na gacr@sci.muni.cz pro odeslání datovou zprávou: 21. dubna do 12:00.

Přílohy:

Pozor: Limit pro pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investice) byl zvýšen pro letošní výzvy ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč!


Kontakty

Ekonomika projektů
ÚMS, ÚFE, ÚFKL, ÚTFA, ÚGV, GÚ
Ing. Klára Špetíková; tel.: 549 49 6420

ÚEB, RECETOX, ÚBCH, ÚA, ÚFZ
Ing. Magdalena Vozárová; vozarova@sci.;muni.cz; tel.: 549 49 5458

ÚCH, ÚBZ, NCBR
Ing. Jitka Kosinová; jitkak@sci.muni.cz; tel.: 549 49 3702

Odesílání žádostí, věcné dotazy
Ing. Martin Hovorka; hovorka@sci.muni.cz; tel.: 549 49 1412

Kontrola osobních nákladů
Mgr. Jana Kneblová; kneblova@sci.muni.cz; tel.: 549 49 1403

Investice - konzultace
Ing. Martin Horálek; mhoralek@sci.muni.cz; tel: 549 49 5001

Kontakty

Ekonomika projektů a kontroly čerpání dle ústavu

ÚMS, ÚFKL, ÚTFA, ÚGV, GÚ, NCBR
Ing. Klára Špetíková

tel.: 549 49 6420, 770 123 061
kanc.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

ÚEB, RECETOX, ÚB, ÚA, ÚFZ
Ing. Magdalena Vozárová
vozarova@sci.muni.cz
tel.: 549 49 5458, 774 668 662
kanc.: pav. 01/0108, Kotlářská 267/2

ÚCH, ÚBZ
Ing. Jitka Kosinová
jitkak@sci.muni.cz
tel.: 549 49 3702, 773 251 776 
kanc.: pav. 01/0108, Kotlářská 267/2

Odesílání žádostí, věcné dotazy
Ing. Martin Hovorka
hovorka@sci.muni.cz
tel.: 549 49 1412
kanc.: pav. 01/3008, Kotlářská 267/2

Kontrola osobních nákladů
Mgr. Jana Kneblová
kneblova@sci.muni.cz
tel.: 549 49 1403
kanc.: pav. 01/2018, Kotlářská 267/2

TAČR - Technologická agentura ČR
1.VS programu TREND, PP2 – Nováčci

Interní pokyny a termíny:

 • Do návrhu v ISTA vložit uživatele vozarova@sci.muni.cz (i pokud bude MU dalším účastníkem)
 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 19. 4. 2021
 • Vložení draftu návrhu z ISTA se schváleným rozpočtem a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu: 26. 4. 2021
 • Další důležité termíny:

Zahájení příjmu žádostí

11. 3. 2021 v 9:00

Termín podání návrhu projektu v ISTA

28. 4. 2021 do 16:29:59

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

do 18. 4. 2021

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

do 18. 4. 2021

Podání žádosti o posouzení Etickou komisí pro výzkum (Blanka Jančeková)

nejpozději 11. 4. 2021

Zveřejnění výsledků soutěže

do 30. 11. 2021

Zahájení řešení projektu

1. 1. – 31. 3. 2022

Délka trvání projektu

12–48 měsíců

Ukončení řešení projektu

nejpozději únor 2026

Podrobnější informace k soutěži

dokumentovém serveru naleznete další potřebné přílohy: rozdělení práv a přístupu k výsledkům, partnerskou smlouvu, majetkové podíly MU

 

Výzva TAČR ERA-MIN 3 Call 2021

Interní pokyny a termíny:

 • Založení návrhu projektu v ISEP a zaslání rozpočtu se zdůvodněním ke kontrole: 24. 3. 2021
 • Vložení draftu Form A/TAČR Application form a zahájení elektronického schvalování průvodky návrhu: 29. 3. 2021
 • Další důležité termíny:

Zahájení příjmu žádostí

15. 1. 2021

Termín podání zkrácených návrhů projektů + prokázání způsobilosti na TAČR

 

1. 4. 2021 do 17:00

Termín podání „full proposals“

1. 9. 2021

Konzultace výsledků s CTT (Mgr. Hana Půstová)

Doporučujeme konzultace co nejdříve!

Konzultace právních otázek (Mgr. Radim Kunc)

Doporučujeme konzultace co nejdříve!

Termín podání žádosti Etické komisi pro výzkum MU (Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.)

Případné žádosti prosím zasílejte co nejdříve!

Zveřejnění výsledků soutěže

15. 6. 2021 („pre-proposals“)

14. 12. 2021 („full-proposals“)

Zahájení řešení projektu českého partnera

nejpozději 1. 5. 2022

Délka trvání projektu

12 - 36 měsíců

Podrobnější informace k soutěži

dokumentovém serveru naleznete další potřebné přílohy: rozdělení práv a přístupu k výsledkům, partnerskou smlouvu, majetkové podíly MU

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458, 774 668 662
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž v rámci programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 Společné výzkumné projekty

Deadline: 3. května 2021

Cílem Podprogramu 1 je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:

 • integrovat relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou,
 • vytvářet a efektivně šířit znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému,
 • prohlubovat znalostní základnu v relevantních oblastech zájmu.

Podpořené projekty musí splňovat všechny výše uvedené cíle zároveň.

Hlavní cíl Podprogramu 1 bude naplněn skrze následující prioritní cíle bezpečnostního výzkumu:

 • rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu operačního řízení a udržování situačního přehledu, zejm. za krizových stavů (Včasná výstraha a situační přehled);
 • rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií pro podporu akceschopnosti bezpečnostních a záchranných sborů zvládat bezpečnostní incidenty velkého rozsahu (Efektivní intervence);
 • rozvoj znalostí, metod, nástrojů a technologií zvyšujících efektivitu dokumentace, vyšetřování a objasňování vzniku a průběhu trestných činů a bezpečnostních incidentů (Vyšetřování incidentů);
 • rozvoj speciální bezpečnostní a krizové legislativy, organizačních nástrojů řízení bezpečnostního systému a evaluace, analýzy a predikce hrozeb a rizik a nástroje krizového řízení (Bezpečnostní politika a krizové řízení);
 • rozvoj znalostí, metod a nástrojů zkvalitňujících vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému, tak aby byly vždy schopné plnit své úkoly v požadované kvalitě a rozsahu, a tyto aspekty aktivně maximalizovat učením ze zkušeností (Vnitřní schopnosti součástí bezpečnostního systému);
 • rozvoj znalostí, metod a nástrojů zkvalitňující prostředky ochrany informací, prediktivní analýzy, soustavné analýzy rizik, modelování, simulace a evaluace z maximálního možného spektra relevantních zdrojů (Management bezpečnostních informací).

Více informací na stránkách Min. vnitra, připravují se podrobnější podklady, které budou dostupné na dokumentovém serveru MU a Odd. projektové podpory PřF

 

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo veřejnou soutěž v rámci Programu ZEMĚ s počátkem řešení projektů v roce 2022

Deadline: 5. května 2021

Program je rozdělen do dvou podprogramů:

 • Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií (Intenzita podpory za projekt 85%, VO může mít za určitých podmínek až 100%, spolufinancování musí být z neveřejných zdrojů!)
 • Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru (Intenzita podpory za projekt 100%)

Více informací na stránkách MZE, připravují se podrobnější podklady, které budou dostupné na dokumentovém serveru MU a Odd. projektové podpory PřF

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo zdravotnictví ČR (AZV)

Informace ke 2. VS Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 5. 2020 a končí dnem 26.6. 2020 (do 12:00 hod.)
 • Zahájení řešení vybraných projektů: 1. května 2021
  Ukončení řešení projektů: nejpozději do 31. 12. 2024
  Předpokládaná délka trvání řešení projektů: 44 měsíců.

 

 • Podprogram 1 – cílem je rozvíjet stávající platformu zdravotnického aplikovaného výzkumu v ČR s tím, že je nutné zaměřit se více na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Podprogram 2 – podpora mladých výzkumníků (řešitel nejvýše 35 let, titul Ph.D., odborní spolupracovníci také nejvýše 35 let, jeden může mít nejvýše 45 let).


 • Projekt se podává prostřednictvím systému ISVP (prosím o přidání do pověřených osob v roli Editor – Magdalena Vozárová, vozarova@sci.muni.cz; dále se mi, prosím, ozvěte, pokud jste v systému noví a potřebujete založit uživatelský účet).

 • Žádosti o posouzení Etickou komisí se podávají prostřednictvím informačního systému INET - aplikace ISEP - Editor návrhů projektů. Termín přijímání žádostí je stanoven na čtvrtek 4. 6. 2020 do 18:00!
  Více informací ve formuláři zde.

 • Podíl základního výzkumu může tvořit maximálně 20% činností a způsobilých nákladů návrhu projektu.
  Nejvyšší povolená intenzita podpory pro VO je až 100% celkových uznaných nákladů.

 • Všechny dokumenty k soutěži naleznete na stránkách AZV zde:
  http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2021-2024

  Všechny podklady k soutěži naleznete rovněž v IS: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/44250404/3054650/49764836/ (podepsané ČP SÚKL, návrh partnerské smlouvy…)

 • Prokázání způsobilosti se provádí centrálně z RMU, věnujte pozornost také dalším oprávněním a povinným přílohám dle povahy projektu (mimo EKV také GMO, používání pokusných zvířat, informovaný souhlas pacienta atd.)
 • Termín pro zahájení kontroly rozpočtu je stanoven na 15. června 2020. Po kontrole a odsouhlasení rozpočtu je potřeba vložit draft návrhu do dokumentů v ISEPu a zahájit elektronické schvalování průvodky, nejpozději 3 dny před koncem soutěžní lhůty, tzn. 23. června 2020.

Prosím všechny zájemce, aby dali svůj záměr zúčastnit se soutěže co nejdříve vědět.

Kontakt

Ekonomika projektů, kontroly čerpání, administrativní zajištění

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022 - 2023 (MOBILITY)

Návrh společného projektu základního výzkumu musí být současně předložen českým řešitelským týmem v ČR i rakouským řešitelským týmem v Rakousku. Na české straně je stanoven požadavek na minimální ukončené vzdělání řešitele a členů řešitelského týmu.

Lze žádat o prostředky na úhradu cestovních nákladů pro cesty výzkumných pracovníků do Rakouska a úhradu pobytových nákladů rakouského týmu v ČR. Max. výše podpory je 100 000 Kč/rok.

Návrhy projektů lze předkládat pouze datovou schránkou MUNI v termínu: 16.3. – 30.4.2021

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9

Výzva s podtrženými pasážemi

Interní termín pro předložení návrhu rozpočtu ke kontrole je nejpozději do 23.4.2021

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, jitkak@sci.muni.cz, tel: 549 49 3702 nebo 773 251 776

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022 - 2023 (MOBILITY)

Návrh společného projektu základního výzkumu musí být současně předložen českým řešitelským týmem v ČR i francouzským řešitelským týmem ve Francii. Na české straně je stanoven požadavek na minimální ukončené vzdělání řešitele a členů řešitelského týmu.

Lze žádat o prostředky na úhradu nákladů na cestu českého týmu do Francie, pobytové náklady v zahraničí a nutné vedlejší výdaje. Max. výše podpory je 78 000 Kč/rok.

Návrhy projektů lze předkládat pouze datovou schránkou MUNI v termínu: 15.3. – 30.6.2021.

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9

Výzva s podtrženými pasážemi

Interní termín pro předložení návrhu rozpočtu ke kontrole je nejpozději do 18.6.2021.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kosinová, jitkak@sci.muni.cz, tel: 549 49 3702 nebo 773 251 776

Kontakt

Ing. Jitka Kosinová

tel.: 54949 3702
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

Ministerstvo Kultury ČR (NAKI)

Nejsou zveřejněny žádné aktuální výzvy ani jiné informace.

Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová

tel.: 54949 5458
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2​

Ostatní ministerstva

Nejsou zveřejněny žádné aktuální výzvy ani jiné informace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.