doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 05/02035
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7531
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Hana Svatoňová, nar. 20. ledna 1968 v Hranicích
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Funkce na pracovišti
 • členka Vědecké rady MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 1982 – 1986: gymnázium Lerchova, zaměření matematika, fyzika
  • 1986 – 1991: studium oboru učitelství pro 5. – 12. ročník – matematika a zeměpis, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2000 - 2005 doktorské studium, obor “Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2000: rigorózní řízení v oboru “Pedagogika a didaktika geografie”.
  • 2005: složení státní doktorské zkoušky, studijní program “Geografie”, obor “Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země”
  a obhájení dizertační práce „Digitální model krajiny – teorie a aplikace“, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  • 2015 - habilitační řízení v oboru Geodézie a kartografie, Univerzita obrany, téma práce "Analýza vizuální interpretace leteckých a družicových snímků"
Přehled zaměstnání
 • 2015 - 2016 - proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 2016 - 2020 - prorektora MU pro vnější vztahy a záležitosti studentů 2008 - 2016 - vedoucí katedry geografie PdF MU • 2015 - docentka katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
  • 2005 - 2014 odborná asistentka katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
  • 1999 + lektorka, asistentka., Masarykova univerzita.
  • 1991 - 1999 - učitelka matematiky a zeměpisu, metodik, mateřská dovolená.
Pedagogická činnost
 • • školitelka doktorských studijních programů Didaktika geografie (PdF MU) a Kartografie, geoinformatika a dálková průzkum Země (PřF MU) členka oborových komisí vedoucí diplomových a bakalářských prací • Výuka předmětů z oborů Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, metody geografického výzkumu, nauka o krajině, planetární geografie.
  • Vedení kartografických praxí.
  • Vzdělávání učitelů v akreditovaných programech MŠMT.
  • Spolupráce se vzdělávacím střediskem ESA – ESRIN ve Frascati, Itálie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblast: využití technologií GIS a DPZ ve výzkumu krajiny, v krizovém řízení a v geografické vzdělávání.

  2016 - 2019: GA MU: Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh, hlavní řešitel
  2016 - 2019: EDUFORUM: projekt OP VVV pro učitele přírodních věd a odborných předmětů, hlavní řešitel
  2014: NeoCartoLink - Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010). Hlavní řešitel: RNDr. Jan Brus, členka týmu.
  2014 – 2015: Krajinné indicie jádra Velké Moravy (MOBILITY, projekt česko-slovenské spolupráce MŠMT ČR), co. UKF Nitra, Slovensko. Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2013: Cross-border research of the Great Morava core (Višegrádský fond č. 11320046), co. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2013 – 2014: Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace (OP VK, CZ.1.07/1.3.41/02.0044). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2013 – 2014: Přírodověda pro život (OP VK, CZ.1.07/1.1.16/02.0115). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2013: Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva (Ministerstvo zahraničí - 13_2013_czpl_PFMU) Hlavní řešitel: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., členka týmu.
  2009 – 2012:Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (OP VK CZ.1.07/1.3.10/01.0013). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2009-2001: Osud české postindustriální krajiny (Akademie věd ČR IAA300860903). Hlavní řešitel: Doc RNDr. Jaromír Kolejka, CSc, řešitel za MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2005 – 2011: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (výzkumný záměr MŠMT ČR,MSM0021622418 ). Hlavní řešitel: řešitel prof. M. Konečný GÚ PřF MU, členka týmu.
  2000 – 2002: Digitální model krajiny – perspektivní nástroj věd o Zemi (GAČR, 2000-2002, co. Univerzita Karlova Praha). Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., členka týmu.
  2003: Dálkový průzkum Země pro region Pardubicka (MŠMT ČR, 24818/03-25). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. 2003: Využití geoinformačních technologií ve výuce zeměpisu (MŠMT ČR ,24817/03-25). Hlavní řešitel:PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Dálkový průzkum Země pro region Ústecka (MŠMT ČR 24819/03-25). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Učitel v informační společnosti (návrh kurzu geoinformačních technologií pro učitele) (MŠMT ČR ROZV/99/2002). Hlavní řešitel: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  2003: Inovace studijního programu učitelství geografie v prostředí geoinformačních technologií (MŠMT ČR ,ROZV/P48/2003). Hlavní řešitel:: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., členka týmu.
Akademické stáže
 • Rusko, Samara,Samarskij universitět, 2017.1 týden. Rusko, Vladivostok, Dalněvostočnyj universitět, 2015, 2 týdny. Malta,University of Malta, Department of Geography, 2014, 2 týdny.
  USA, Harvard University, 2014, 1 týden.
  Slovensko, Komenského univerzita, katedra kartografie a dálkového průzkumu Země, 2014, 1 týden.
  Slovinsko, Universita Koper, Slovinsko, katedra geografie, 2010, 1týden.
  Slovensko, Slovenská akademie věd, Geografický ústav, 2004, 1 týden Projekt CORINE.
  Česko, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - VGHMÚř Dobruška, 2006, 3dny.
Univerzitní aktivity
 • >2016 - 2020+ prorektorka pro vnější vztahy a záležitosti studentů a absolventů • 2015 - 2016 proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
  • 2001 – 2008 vedoucí Laboratoře GIS.
  • Členka senátu PdFMU a členka ekonomické komise ve dvou obdobích.
Mimouniverzitní aktivity
 • Akademické aktivity
  • 2014+ Členka národního geografického komitétu.
  • 2008 + Vedoucí kartografické sekce, členka výboru Jihomoravské pobočky ČGS.
  • 2007+ Členka komise pro rigorózní řízení Přírodovědecké fakulty MU.
  • 2000+ Členka komise pro státní závěrečné zkoušky v oborech pedagogické asistentství a učitelství zeměpisu na Pedagogické fakultě MU.

  Další odborné aktivity
  • 2003+ Členka České geografické společnosti.
  • 2005+ Členka Kartografické společnosti.
  • 2011+ Vedení sekce Kartografie při jihomoravské pobočce České geografické společnosti.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Karlova univerzita - ocenění Karlovy univerzity za nejlepší dizertační práci v oblasti životního prostředí - Cena Josefa Vavrouška, 2005.
  Masarykova univerzita - cena děkana PdF MU za soubor publikací k přírodovědnému vzdělávání, 2013.
  Univerzita obrany - ocenění děkana Fakulty vojenských technologií za rozvoj spolupráce, 2014
Vybrané publikace
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Visualization of landscape changes and threatening environmental processes using a digital landscape model. In 8th International Symposium of the Digital Earth. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 18 012018. 1. vyd. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012018. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Marian RYBANSKÝ. Children observe the Digital Earth from above: How they read aerial and satellite images. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 18 012071. 1. vyd. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2014. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012071. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině : materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 9788021067981. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Vojenské mapy a letecké snímky – doklady existence vězeňských táborů v krajině Jáchymovska. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: MUNIPRESS, 2013. s. 329-341. ISBN 978-80-210-6110-1. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Jak pracovat s leteckými a družicovými snímky ve škole. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, září 2013, s. 42 - 47, 7 s. ISSN 0323-0449. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, VII, 1/2013, s. 137- 146. ISSN 1337-6748. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Libor LNĚNIČKA. POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA – MODELOVÝ REGION OSLAVANSKO. Geografické informácie. Nitra: UKF, 2013, roč. 17, 2/2013, s. 26 - 39. ISSN 1337-9453. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8. URL info
 • RUDA, Aleš a Hana SVATOŇOVÁ. CURRENT APPROACHES APPLIED IN THE LANDSCAPE RESTORATION IN OSLAVANY POST-INDUSTRIAL MINING AREA. In Svobodová, Hana. Geography and Geoinformatics - Challenge for Practise and Education. první. Brno: neuveden, 2012. s. 205-215, 10 s. ISBN 978-80-210-5799-9. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, IV., 2/2010, s. 206-212. ISSN 1337-6748. info
 • KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3. webové stránky výzkumného záměru info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Petr KUBÍČEK, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Role and representation of geographic information within crisis management. In International conference on military technologies. Trenčín: Alexand Dubcek University of Trencin, 2010. s. 717-726. ISBN 978-80-8075-453-2. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1. info
 • KNECHT, Petr, Milan KUBIATKO a Hana SVATOŇOVÁ. Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, č. 7, s. 142-147. ISSN 0016-7096. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Kateřina MRÁZKOVÁ. Geoinformation Technologies: New Opportunities in Geography Education ? In Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2010. s. 331 - 348. ISBN 978-961-253-051-8. info
 • KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Petr KNECHT. Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu. Geografické informácie. Nitra: UKF, 2009, roč. 12, č. 12, s. 170 - 177. ISSN 1337-9453. info
 • FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Environmental Study of Landscape Dynamics. In Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik. Turkey: The Herodot Thematic Network, 2009. s. 101-105, 335 s. ISBN 978-3-86664-586-8. info
 • FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Co to je a kde to je aneb interpretace družicového snímku a interaktivní mapy čtenářem - začátečníkem. In Geoinformační struktury pro praxi - sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Geodatabase visualizing for early warning. In 12th AGILE Conference on Geographic Information Science. 2009. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. In BAZY DANYCH W KARTOGRAFII. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii,, 2009. s. 113-129. Główne problemy współczesnej kartografii 2009. ISBN 978-83-928193-5-6. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Cartographic database vizualizing for mitigation of disaster consequences. In XVIII Szkola kartograficzna. Glówne problemy wspólczesnej kartografii 2009, Legnica. 2009. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 24-33. ISBN 978-80-210-5101-0. info
 • KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. 1. vyd. Liverpool: Liverpool University Press, 2008. s. 325-333. ISBN 978-0-9515847-4-3. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno: Nová škola, 2008. 95 s. ISBN 80-7289-095-6. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Zeměpis 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008. 72 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-7289-096-4. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design. Brno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 64-68. ISSN 1212-4389. info
 • TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2. URL info
 • TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 597-607, 683 s. ISBN 978-80-7231-238-2. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Karel CHARVÁT. Dynamic geovizualization of landscape changes and threatening processes using digital landscape model. In EFITA - Environmental and rural sustainability through ICT. 1. vyd. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2007. s. 87 - 93. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management, its application and geovisualisation. In Súčasné trendy v kartogafii. 1. vyd. Bratislava: Kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 190 - 196. ISBN 978-80-89060-11-5. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62. ISBN 978-80-86633-91-6. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Dálkový průzkum Země – družicové systémy. Biologie – Chemie – Zeměpis. Praha: SPN, 2006, roč. 5/15, č. 5, s. 249 - 253. ISSN 1210-3349. info
 • VRANKA, Pavel a Hana SVATOŇOVÁ. Continuous soil lost modeling in the Haraska Watershed – an application of 4D digital landscape model. Moravian geographical reports. Brno: Institute of Geonics, 2006, roč. 14, č. 1, s. 38 - 45. ISSN 1210-8812. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Geoinformatics and Geographical Education in the Czech Republic. In Computer in geographical education:European perspektive on developing exciting Geography. 1. vyd. Bucurest: CArtea Universitara, 2006. s. 34-41. ISBN 973-731-449-2. info
 • TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Hana SVATOŇOVÁ, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Gustav ŠAFR. Přeprava nebezpečných látek a její modelování. In Vnímání bezpečnosti v území. Lázně Bohdaneč: Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva, 2006. s. 153-165, 225 s. ISBN 978-80-7194-979-4. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Zpracování a geovizualizace archivních leteckých snímků. In Mapa v informační společnosti. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 219-220. ISBN 80-7231-015-1. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Rekonstrukce a geovizualizace historického využívání krajiny českých zemí. In Geographical Aspects of Central European Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 65 - 68. ISBN 80-210-3759-8. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny. GEOinfo. Brno: Computer Press Media, a.s., 2005, roč. 2005, č. 1, s. 35-39, 4 s. ISSN 1211-1082. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Obrobka i geovizualizacia archivnich aerofotosnímkov, ich vikoristanna dla gosliženia istoričnovo sposoba vikoristanna teritorii. In Naukovyj casopis Universiteta imeni Dragomanova. 1. vyd. Kijev: Vidavatelstvo Universiteta imeni Dragomanova, 2005. s. 166 - 172, 198 s. ISBN 044 239-30-26. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Leica Photogrammetry Suit - vhodný nástroj pro zpracování archivních leteckých snímků. ArcRevue. Praha: ARCDATA PRAHA, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 27-29, 4 s. ISSN 1211-2135. info
 • Kontinuální modelování eroze. In VRANKA, Pavel. GEOINFO, ročník 2004. 2004. vyd. Brno: CPress, 2004. s. 58 - 61. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Pavel VRANKA. AnnAGNPS - model pro kontinuální simulaci eroze a transportu splavenin. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Geografie XIV, Spisy PdF MU, 169, řada přírodních věd 22. 1. vyd. Brno: MU, 2003. s. 308 - 311, 3 s. ISBN 80-210-3208-1. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 342 stran. ISBN 9788021054202. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. K problematice životního prostředí v učebnicích zeměpisu. 1. vyd. Nitra: FRPV UKF Nitra, 2000. 462 s. Geographical Studies. ISBN 80-8050-349-4. info
 • SVATOŇOVÁ, Hana. Didaktická vybavenost učebnic zeměpisu ČR. 1. vyd. OSTRAVA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 2000. 218 s. UČEWBNICE GEOGRAFIE 90. LET. info
 • SVATOŇOVÁ, HANA. LIDÉ, ČAS A KALENDÁŘ. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 2000. 3 s. Biologie - chemie - zeměpis č.3. info

15. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.