Zápis do studia

Zápisy nově přijatých studentů do doktorského studia budou probíhat online formou ve dnech 29. 7. – 11. 8. 2024.

Uchazeči, kteří studovali magisterské studium na Přírodovědecké fakultě MU nebo na jiné fakultě MU, provedou pouze online zápis. Informace o ztotožnění, doložení vzdělání a fotografování se jich netýkají.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Náhradní termín zápisu
V případě, že se uchazeč nezapíše v řádném termínu, je možné se omluvit prostřednictvím e-mailu na  veda@sci.muni.cz, a to nejpozději do 5 dnů od data řádného zápisu a lze mu případně přidělit náhradní termín zápisu.

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při zápisu online

Zápis do studia probíhá v aplikaci E-přihláška.

1. Ve své e-přihlášce nově najdete tlačítko „Zapsat se do studia“.

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 1. Souhlas se zápisem do studia
 2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko „Zapsat do studia“, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pokud jste na MU dříve studovali, jste již ztotožněni. Ztotožnění proveďte podle návodu níže.

Bez popisku

Jak postupovat při ztotožnění

Po online zápise proveďte ztotožnění vaší osoby. Proces "ztotožnění" bude probíhat dvěma způsoby buď online nebo návštěvou oddělení pro doktorské studium. Nápovědu ke ztotožnění najdete zde.

1) Online

Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost".

Pomocí portálu Identitaobcana.cz (do 1.12.2021 eidentita.cz). Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost". Možnosti ztotožnění najdete zde:ověřit přes portál Identita občana.

 2) Návštěva oddělení pro doktorské studium

Přijdete osobně na oddělení pro doktorské studium. Mějte s sebou doklad totožnosti s fotografií. Po ověření totožnosti vám bude vygenerováno primární heslo.

Ztotožnění proveďte co nejdříve, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Jak postupovat při doložení vzdělání

Dosažení magisterského vzdělání doložte nejpozději do 27. 7. 2024. Uchazečům, kteří nedoloží dosažení magisterského vzdělání, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek. Povinnost dokládat magisterské vzdělání se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Masarykově univerzitě.

Dosažené magisterské vzdělání doložte vložením autorizované konverze do e-přihlášky do sekce „Studium, zkoušky a dokumenty, rubrika „Dokumenty k zápisu. Autorizovaná konverze je způsobem úředního ověření listiny převedením do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT nebo na České poště. Více informací najdete zde. Uchazeči ze Slovenské republiky mohou nechat provést autorizovanou konverzi jako Zaručenou konverzi na vybraných slovenských poštách.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zemi, se kterou nemá Česká republika uzavřenou ekvivalenční dohodu, je pro účely zápisu ke studiu nutné doložit osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nebo podat žádost o ověření zahraničního vzdělání. Více informací najdete zde.

Jak postupovat při fotografování

Po online zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování identifikačních průkazů, ve většině případů ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Individuální studijní plán

Studium v doktorském programu se uskutečňuje podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele (SZŘ MU čl. 28 odst. 1). Aplikaci pro vyplňování individuálního studijního plánu najdete v IS MU - Student - Začátek studia - Individuální studijní plán Ph. D. a jeho hodnocení.

Na začátku studia vyplňujete plán na celé období studia (vyplňte nejpozději do konce druhého semestru.

Na začátku každého semestru vyplňujete návrh semestrální náplně pro daný semestr. Semestrální náplň na semestr podzim 2024 vyplňte nejpozději do 20. 9. 2024.

Návod pro vyplnění individuálního studijního plánu najdete zde.

Stipendium

Studenti prezenční formy studia ve standardní době pobírají měsíčně stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu. Výši tzv. řádného stipendia stanovuje opatření rektora vždy na aktuální kalendářní rok. 
Stipendia jsou zasílána výhradně na účet, proto je třeba, abyste v IS MU měli vyplněno číslo svého účtu. Číslo účtu vyplníte přes IS MU - Stipendia - Aplikace pro studenta - Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.
Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována elektronicky prostřednictvím Úřadovny Informačního systému Masarykovy univerzity. Stipendium může být vyplaceno až po nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Proces výplaty stipendia můžtete urychlit svým prohlášením, že se vzdáváte práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je možné „zakliknout“ přes tlačítko „uložit" uvnitř každého spisu.

Důležité informace před zahájením studia

Pokud si nevíte rady s jakýmkoli problémem, který se týká doktorského studia, kontaktujte referentku pro svůj studijní program. Pokud není dostupná, napište na hromadnou adresu veda@sci.muni.cz.

Analytický geochemik, Bioanalytická chemie, Biochemie, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Genomika a proteomika, Chemie

 • Iva Klímová
 • klimova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 7277
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 413

Anatomie a fyziologie rostlin, Ekologická a evoluční biologie, Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Životní prostředí a zdraví, Vědy o živé přírodě

 • Ing. Simona Kainerová
 • kainerova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 3713
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 413

Antropologie, Fyzika, Matematika a statistika, Geologie, Fyzická geografie, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Sociální geografie a regionální rozvoj

 • Mgr. Anísa Kabarová
 • kabarova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 6358
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo

 

Očkování proti virové hepatitidě typu B

Týká se všech studentů zapsaných po 1. 9. 2022 doktorských studijních programů:

• Antropologie
• Bioanalytická chemie
• Biochemie
• Biomolekulární chemie a bioinformatika
• Fyzika
• Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
• Genomika a proteomika
• Mikrobiologie
• Molekulární a buněčná biologie a genetika
• Vědy o živé přírodě
• Životní prostředí a zdraví

Studenti těchto programů jsou povinni doložit potvrzení o ochranném očkování v jedné z forem:

a) Písemným potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o provedeném očkování.
b) Fotokopií očkovacího průkazu. Student je povinen spolu s fotokopií předložit Oddělení pro doktorské studium PřF MU k nahlédnutí originál očkovacího průkazu.
c) Písemným potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o vyšetření titru protilátek proti HBsAg s výsledkem přesahujícím 10 IU/litr.

V případě, že student nebude při zápisu do studia naočkován proti virové hepatitidě B nebo neprokáže požadované očkování, je jeho povinností nechat se proočkovat v průběhu prvního roku studia a tuto skutečnost doložit na Oddělení pro doktorské studium PřF MU nejpozději do konce akademického roku, ve kterém byl do studia zapsán, tj.do 31. 8. příslušného akademického roku.

Potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B není povinen doložit student, který prokáže, na základě písemného potvrzení vydané poskytovatelem zdravotních služeb, prožité onemocnění virovou hepatitidou.

Nesplní-li student svou povinnost podle tohoto opatření nebo nedoloží-li na vyžádání Oddělení pro doktorské studium PřF MU platné potvrzení o očkování dle tohoto opatření, bude toto posuzováno jako neplnění jeho studijních povinností.

Užitečné odkazy

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Registrace a zápis předmětů

Registrace probíhá v období daném harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Registrace na PřF MU probíhá do 31. 7. 2024.

Registraci proveďte:
IS → Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty vložením kódu

Pokud si nestihnete registrovat předměty v období registrací, můžete si předměty zapsat v období zápisů - od 1. 9. 17:00 do 15. 9. 2024. Změny v zápisu předmětů můžete provést mezi 16. 9. a 29. 9. 2024.

U předmětů s volitelnou kreditovou hodnotou (XDxxx, FBxxx, FCxx...) nezapomeňte v období zápisů doplnit v registrační aplikaci počet kreditů.

Předměty si zapisujte po dohodě se školitelem a v souladu s doporučeným průchodem studia pro Váš program.

 

Užitečná data

Registrace předmětů probíhá do 31. 7. 2024.

Rozvrh bude zveřejněn 31. 8. 2024.

Zápis do seminárních skupin proběhne od 3. 9. od 17.00 do 29. 9. 2024.

Výuka pro semestr podzim 2024 začíná 16. 9. 2024.

Informační systém MU a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, i přesto pro vás máme připravený manuál pro lepší orientaci.

Jak se přihlásit do Informačního systému – ISu

Do ISu se přihlásíte po zápise do studia na adrese https://is.muni.cz za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla.

UČO jste získali již během zápisu. Bude vás provázet úplně celým studiem.

Heslo jste si nastavili při online zápisu. Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Nápověda

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si sami vytisknete v Informačním systému. Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou.

Bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu, ani vám oddělení pro doktorské studium nevystaví papírové potvrzení o studiu. Proto ztotožnění proveďte co nejdříve.

Užitečné odkazy

Univerzitní e-mail

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou komunikace. Prosím komunikujte s námi prostřednitvím tohoto oficiálního univerzitního e-mailu. 

Sledování univerzitní pošty je povinné. Na tuto adresu dostáváte důležité zprávy z vedení fakulty a studijního oddělení. Systém rozesílá také např. informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících a podobně. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu.

Pokud používáte spolehlivý e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. O přesměrování pošty či volbě přezdívky se více dozvíte v nápovědě.

Užitečné odkazy

Průkaz studenta

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta, který může sloužit jednak jako čipová karta v rámci univerzity, v připadě ISIC karty vám pak navíc umožní čerpat nejrůznější slevy pro studenty.

Kartu lze objednat v Obchodním centru v ISu (OC):

 • studenti prezenčního studia si objednají ISIC kartu nebo průkaz studenta prezenční formy studia (bez nároku na studentské slevy)
 • studenti kombinovaného studia objednávají pouze průkaz studenta

Jakmile bude karta vyrobena, obdrží studenti pokyny k vyzvednutí e-mailem. Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (OC-Moje objednávky).

Spolu se založením objednávky zároveň kontaktujte paní Klímovou (klimova@sci.muni.cz), aby vám zařídila vyhotovení požadované karty. Nestačí jen podat objednávku přes Obchodní centrum!

 

Užitečné odkazy

Ubytování a stravování

Koleje a stravování v menze

Informace k ubytování na kolejích naleznete na webu.

Stravování v menze. K registraci budete potřebovat průkaz studenta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.