Ověření předchozího zahraničního vzdělání 

Ověření předchozího zahraničního vzdělání je nezbytná součást přihlášky a přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

Uchazeč má dle § 48 odst. 5 ZVŠ následující tři možnosti, jak prokázat splnění podmínky dosažení zahraničního vysokoškolského vzdělání, a to doložením:

1/ Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

  • vydané českou veřejnou vysokou školou, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra České republiky ve formě úředně ověřené kopie 

2/ Dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu

  • tzv. ekvivalenční dohody se Slovenskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo
  • Uchazeč doloží doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují)

3/ Magisterského diplomu a dodatku k diplomu

  • Přírodovědecká fakulta je oprávněna ověřit předchozí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče za účelem přijímacího řízení a studia na Přírodovědecké fakultě MU. Toto uznání je platné pouze pro příslušný běh přijímacího řízení a pouze pro studium na Přírodovědecké fakultě. 
  • Ověření zahraničního vzdělání je zpoplatněno částkou 800 Kč. Poplatek žadatel objedná a zaplatí zde. 

Uchazeč doloží:

  • Magisterský diplom ve formě notářsky ověřené kopie nebo obdobný doklad o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobemověření pravosti podpisů a otisků razítek (obdobný „náhradní“ doklad je přijatelný pouze v případě, že diplom nebyl uchazeči doposud vydán a tento doklad zároveň v daném cizím státě opravňuje uchazeče k přístupu ke studiu v daném studijním programu). Současně úřední překlad diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). 
  • Dodatek k diplomu (nebo výpis absolvovaných předmětů) ve formě notářsky ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). 

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu 

Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů. Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom. Seznam zemí a požadavky na ověření najdete zde. 

Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv): 

  • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek. 
  • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostilyApostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference. 
  • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola. 

Upozorňujeme, že v případě, že má uchazeč zájem o oficiální nostrifikaci, tj. aby jeho předchozí zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo oficiálně uznáno s platností pro všechny univerzity v České republice, musí požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na veřejné vysoké škole, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Podrobné informace a podmínky uznání zahraničního vzdělání Masarykovou univerzitou najdete zde. 

 

Mgr. Iva Tůmová

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 8022
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.