Botanika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Biosystematika rostlin, Ekologie rostlin nebo Fykologie a mykologie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

V magisterském studijním programu Botanika získáte přehled aktuálních znalostí v oblasti biologie rostlin, řas a hub, především jejich taxonomie, fylogeneze, diverzity, evoluce a ekologie. Detailní znalosti a dovednosti si prohloubíte v jedné z dílčích specializací – v biosystematice rostlin (evoluční biologii rostlin), v ekologii rostlin a ve specializaci zaměřené na řasy a houby – fykologii a mykologii. Studium vám poskytne solidní znalosti především o evropské flóře a vegetaci.

Program Botanika vám otevře dveře do světa zákonitostí ekologie rostlinných organizmů a jejich společenstev, odhalí vám důležité mechanizmy rostlinné evoluce a také etapy vývoje evropské přírody. V rámci diplomové práce se díky grantovým projektům můžete podílet na špičkovém výzkumu.

V prakticky zaměřené výuce probíhající přímo v laboratoři nebo v terénu u nás i v zahraničí si osvojíte pestrou škálu metod umožňujících získat data – od sekvencí DNA přes velikosti genomu a morfologické znaky rostlin až po strukturu rostlinných společenstev a složení květeny.

Ve speciálních předmětech zvládnete pokročilé metody statistického zpracování a vyhodnocení biologických dat takovým způsobem, abyste tyto metody s úspěchem využili nejen v diplomové práci, ale i ve svém budoucím pracovním uplatnění.

Ve specializovaných seminářích poznáte plejádu domácích a zahraničních odborníků na různé oblasti botaniky, ale zároveň se na tomto fóru naučíte prezentovat a v kritické diskusi obhájit i výsledky vaší vlastní vědecké práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás pozorovat rostliny, houby nebo řasy v přírodě?
  • Zaujala vás jejich společenstva a chcete rozumět jejich složení a rozšíření?
  • Chcete zjistit, proč jsou jedny druhy vzácné, zatímco jiné se šíří?
  • Láká vás poznání historie rostlinstva české i evropské krajiny od doby ledové do dneška?
  • Chtěli byste zkoumat, jak vznikají nové rostlinné druhy?
  • Fascinují vás molekulární a genetické přístupy ke studiu rostlinné diverzity?
  • Chcete se učit „vědeckému řemeslu“ od lidí, kteří v botanické vědě již něco dokázali?
  • Jste ochotni trávit mnoho hodin v laboratoři či terénu, abyste mohli okusit radost z poznání nového, které vám přinese diplomová práce?

„Nejen co – ale také jak, proč a kdy – jsou součásti biodiverzity“

Praxe

V programu Botanika nejsou praxe povinné. V případě zájmu a samostatné iniciativy však můžete realizovat praxi v některé z institucí, kterou považujete za cílové místo svého budoucího uplatnění, např. v některém z muzeí, v některé ze správ chráněných krajinných oblastí nebo národních parků, v jednom ze středisek Agentury ochrany přírody a krajiny, nebo v některém z ústavů Akademie věd (např. v Botanickém ústavu AV ČR).

Skupinový a projektový charakter terénní výuky vás naučí kooperovat ve vědecké práci, samostatně designovat sběr dat, volit si vhodné metody a také formy, jak účinně prezentovat výsledky své vědecké práce. Relativně vysoký podíl terénní výuky do značné míry zastupuje to, co v jiných oborech poskytuje praxe.

Chcete vědět víc?

Odkaz na webové stránky Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Studium botaniky vás připraví na práci v oblasti základního i aplikovaného biologického výzkumu, práci v ochraně přírody, ale zčásti i pro uplatnění v oblasti vzdělávání.  Jako absolventi získáte také dobrou startovní pozici pro případné navazující doktorské studium jak na domácí půdě, tak i na dalších českých nebo zahraničních univerzitách.

V oblasti výzkumu se uplatníte na biologických pracovištích univerzit, v biologických ústavech Akademie věd ČR nebo ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí.

Dále se můžete uplatnit v soukromých firmách provádějících expertízy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v botanických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí.

Práci také naleznete v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, pěstitelství apod.).

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do programu Botanika sestává ze tří okruhů otázek: 1) Fylogeneze a diverzita řas a hub, 2) Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin, 3) Základy ekologie a ochrana přírody. Znalosti v těchto okruzích otázek jsou vyžadovány na úrovni státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Ekologická a evoluční biologie.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám, okruhy otázek a studijní materiály najdete zde. Přístup ke studijním materiálům je umožněn jen vážným zájemcům o studium na vyžádání u dr. Hodové: hodova@sci.muni.cz.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Botanika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.