Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2024/2025

 • od 1. ledna 2024 do 30. dubna 2024

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť. Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

  Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů je úspěšné absolvování bakalářského studia a složení přijímací zkoušky, pokud nebude uchazečům prominuta. Kromě níže uvedených případů akceptujeme bakalářské vzdělání absolvované i mimo Přírodovědeckou fakultu MU. 

  • Uchazeči učitelského sdruženého mezifakultního studia musí současně splnit podmínku příbuznosti zvoleného programu s předchozím bakalářským studiem. V případě, že příbuznost nebude splněna, bude uchazeč vyhodnocen jako nepřijat ke studiu pro nesplnění podmínek přijímacího řízení.
  • Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Potvrzení vloží do e-přihlášky.
  • Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských programů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání. Uchazeči programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika doloží potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského programu, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Potvrzení vloží do e-přihlášky. 

  Potvrzení vkládají do e-přihlášky pouze uchazeči mimo PřF MU nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud do uvedeného termínu nebude vloženo, bude uchazeč posouzen jako nepřijatý ke studiu pro nesplnění podmínky přijímacího řízení.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • duben 2024

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Vyplněný formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky včetně požadovaných dokumentů vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 30. 4. 2024. Týká se pouze uchazečů mimo PřF MU a uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského programu bez přímé návaznosti na bakalářský program. Více informací najdete zde

  Uchazeči z Přírodovědecké fakulty MU, hlásící se na navazující magisterský program s přímou návazností na předchozí bakalářský program, žádost o prominutí přijímací zkoušky nepodávají. Více informací najdete zde.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky najdete ve vaší e-přihlášce do 21. 5. 2024. Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, dostavíte se k přijímací zkoušce podle pozvánky.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE. Potvrzení o jazykové úrovni vkládejte do e-přihlášky nejpozději do data zápisu do studia.

 • červen 2024

  Čekejte na pozvánku

  Pozvánku k přijímací zkoušce najdete ve vaší v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

 • červen 2024

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů. Termíny přijímacích zkoušek naleznete zde.

 • červenec 2024

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise: 10. července 2024  

  Uchazeči mimo PřF a MU poté najdou ve své e-přihlášce návrh na přijetí či rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce po vložení autorizované konverze dokladu o absolvovaném bakalářském vzdělání do e-přihlášky. Doklad vkládejte nejpozději do data zápisu (bude upřesněno). Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí budou v e-přihlášce uvedeny informace o zápisu.

  Uchazeči, kteří absolvují bakalářské studium na PřF MU nebo MU, doklad o ukončeném vzdělání do e-přihlášky nevkládají. Bude ověřeno studijním oddělením. Po zasedání přijímací komise bude zveřejněno v e-přihlášce přímo rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

  Výsledky minulého přijímacího řízení najdete zde.

 • červenec a září 2024

  Zapište se ke studiu

  Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí budou v e-přihlášce uvedeny informace o zápisu. Zápis proběhne online. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU.
  Pokud nebudete mít doklad o absolvovaném vzdělání k dispozici do požadovaného termínu, můžete si e-mailem na studijní oddělení požádat nejpozději do 5 dnů od řádného termínu zápisu o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu.

  Řádný termín zápisu: 24. a 25. července 2024 online formou 
  Náhradní termín zápisu: 12. září 2024 online formou 

Podat přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.