Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2020/2021

 • od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

  Uchazeči programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika doloží potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského programu, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

  Doložení písemného potvrzení se týká uchazečů mimo PřF MU, kteří ho zašlou na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2020. Pokud do tohoto data nebude doloženo, nebude přihláška ke studiu do výše uvedených programů zařazena do přijímacího řízení.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • duben 2020

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 30. 4. 2020 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce. Týká se pouze uchazečů, kteří se hlásí na program bez přímé návaznosti na bakalářský obor. Více informací najdete zde.

  Uchazeči z Přírodovědecké fakulty MU, hlásící se na navazující magisterský program s přímou návazností na předchozí bakalářský obor, žádost o prominutí přijímací zkoušky nepodávají. Více informací najdete zde.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

   

 • červen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánka bude zveřejněna v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 22. 5. 2020. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • červen 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

  Termíny zkoušek do navazujících magisterských studijních programů

  Program Datum konání
  Aplikovaná matematika 17. 6. 2020
  Matematika 17. 6. 2020
  Fyzika 16. 6. 2020
  Radiologická fyzika 16. 6. 2020
  Chemie 15. 6. 2020
  Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování 15. 6. 2020
  Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik  15. 6. 2020
  Biochemie 15. 6. 2020
  Životní prostředí a zdraví 17. 6. 2020
  Molekulární biologie a genetika 19. 6. 2020
  Mikrobiologie 17. 6. 2020
  Biologie člověka 17. 6. 2020
  Experimentální biologie rostlin 17. 6. 2020
  Experimentální biologie živočichů
  a imunologie
  17. 6. 2020
  Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika 19. 6. 2020
  Matematická biologie
  a biomedicína
  11. 6. 2020
  Botanika 11. 6. 2020
  Zoologie 11. 6. 2020
  Ochrana přírody 11. 6. 2020
  Geoenvironmentální rizika a sanace 17. 6. 2020
  Aplikovaná a environmentální geologie 17. 6. 2020
  Geologie 17. 6. 2020
  Antropologie 17. 6. 2020
  Aplikovaná geografie a geoinformatika
  23. 6. 2020
  Fyzická geografie 23. 6. 2020
  Geografická kartografie a geoinformatika 23. 6. 2020
  Sociální geografie a regionální rozvoj 23. 6. 2020

  Termíny zkoušek do navazujících učitelských magisterských programů

  Učitelství matematiky pro střední školy 17. 6. 2020
  Učitelství fyziky pro střední školy 16. 6. 2020
  Učitelství chemie pro střední školy 15. 6. 2020
  Učitelství biologie pro střední školy 11. 6. 2020
  Učitelství geografie a kartografie pro střední školy 23. 6. 2020
 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče zveřejňujeme po zasedání přijímací komise, která se koná 2. 7. 2020. Rozhodnutí najdete ve své e-přihlášce.

 • červenec a září 2020

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu - 22. 7. 2020
  Náhradní termín zápisu - 11. 9. 2020

Podat přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: