Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2020/2021

 • od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

  Uchazeči učitelského sdruženého mezifakultního studia musí současně splnit podmínku příbuznosti zvoleného programu s předchozím bakalářským studiem. V případě, že podmínka příbuznosti není splněna, nebude možné přihlášku zařadit do přijímacího řízení.

  Uchazeči programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika doloží potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského programu, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

  Doložení písemného potvrzení se týká uchazečů mimo PřF MU, kteří ho zašlou na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2020. Pokud do tohoto data nebude doloženo, nebude přihláška ke studiu do výše uvedených programů zařazena do přijímacího řízení.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • duben 2020

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 30. 4. 2020 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce. Týká se pouze uchazečů, kteří se hlásí na program bez přímé návaznosti na bakalářský obor. Více informací najdete zde.

  Uchazeči z Přírodovědecké fakulty MU, hlásící se na navazující magisterský program s přímou návazností na předchozí bakalářský obor, žádost o prominutí přijímací zkoušky nepodávají. Více informací najdete zde.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

   

 • červen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánka bude zveřejněna v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 22. 5. 2020. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • červen 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů. Termíny přijímacích zkoušek naleznete zde.

 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí najdete ve své e-přihlášce po zasedání přijímací komise, které proběhne 24. 7. 2020.

 • červenec a září 2020

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Řádný termín zápisu si nevybíráte, dostavíte se podle pozvánky. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu:

  13. 8. 2020

  Náhradní termín zápisu:

  30. 9. 2020

Podat přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: