Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2021/2022

 • od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť. Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

  Podmínkou přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů je úspěšné absolvování bakalářského studia a složení přijímací zkoušky, pokud nebude uchazečům prominuta. Kromě níže uvedených případů akceptujeme bakalářské vzdělání absolvované i mimo Přírodovědeckou fakultu MU, které uchazeči doloží u zápisu ke studiu.

  • Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.
  • Uchazeči učitelského sdruženého mezifakultního studia musí současně splnit podmínku příbuznosti zvoleného programu s předchozím bakalářským studiem. V případě, že podmínka příbuznosti není splněna, nebude možné přihlášku zařadit do přijímacího řízení.
  • Uchazeči programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika doloží potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského programu, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

  Doložení písemného potvrzení se týká uchazečů mimo PřF MU, kteří ho zašlou na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2021. Pokud do tohoto data nebude doloženo, nebude přihláška ke studiu do výše uvedených programů zařazena do přijímacího řízení.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • duben 2021

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 30. 4. 2021. Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce. Týká se pouze uchazečů, kteří se hlásí na program bez přímé návaznosti na bakalářský obor. Více informací najdete zde

  Uchazeči z Přírodovědecké fakulty MU, hlásící se na navazující magisterský program s přímou návazností na předchozí bakalářský obor, žádost o prominutí přijímací zkoušky nepodávají. Více informací najdete zde.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky najdete ve vaší e-přihlášce do 22. 5. 2021. Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, dostavíte se k přijímací zkoušce podle pozvánky.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

   

 • červen 2021

  Čekejte na pozvánku

  Pozvánku k přijímací zkoušce najdete ve vaší v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

   

 • červen 2021

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů. Termíny přijímacích zkoušek naleznete zde.

 • červenec 2021

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí najdete ve své e-přihlášce po zasedání přijímací komise. Termín bude aktualizován. Výsledky minulého přijímacího řízení najdete zde.

 • srpen a září 2021

  Zapište se ke studiu

  Rozhodnutí o přijetí ke studiu s pozvánkou k zápisu bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce. Termín zápisu si nevybíráte, dostavíte se podle pozvánky. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok následující termíny:

  Řádný termín zápisu:
  4. 8. 2021

  Náhradní termín zápisu:
  3. – 8. 9. 2021

Podat přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.