Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se koná ve stanovených termínech v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v posluchárně Aula, přízemí budovy č. 12.

Absolventi Přírodovědecké fakulty MU budou zapsáni bez osobní účasti. Informaci o této možnosti obdrží přijatí uchazeči e-mailem po jednání přijímací komise.

K zápisu si přineste:

  • zápisový list zveřejněný ve vaší e-přihlášce
  • rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • ověřenou kopii bakalářského diplomu (popř. potvrzení o složení bakalářské zkoušky). Absolventi PřF MU tyto doklady nepředkládají. Absolventi MU mimo PřF doloží neověřenou kopii diplomu.
  • občanský průkaz nebo pas
  • psací potřeby

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE  nejpozději u zápisu do studia.

Držitelé diplomu vydaného ve Slovenské republice při zápisu předkládají ověřenou kopii diplomu bez úředního překladu.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. doložit Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání – uchazeči ze zemí, na které se vztahují tzv. ekvivalenční smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání

Držitelé bakalářských a magisterských diplomů ze zemí, na které se vztahují tzv. ekvivalenční smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, předkládají při zápisu ke studiu „Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání“ vydané SO RMU a úředně ověřenou kopii diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u diplomů vydaných v anglickém jazyce se překlady nepožadují). Jedná se o vzdělání z následujících zemí: z Maďarska, Spolkové republiky Německo, Polské republiky a Republiky Slovinsko.

Více informací najdete zde.

2. doložit úředně ověřenou kopii Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace – ostatní uchazeči

Držitelé diplomů z ostatních zemí, na které se nevztahují ekvivalenční smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů, předkládají při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (případně úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, pokud se vydávají současně) vydaného kteroukoli českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (případně Ministerstvem obrany ČR či Ministerstvem vnitra ČR) a dále úředně ověřenou kopii diplomu s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u diplomů vydaných v anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Více informací najdete zde.

3. ověřit podmínky přijetí ke studiu – pro všechny uchazeče

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 750 Kč. Poplatek lze uhradit zde: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/166330

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete zde.

Součástí zápisu je povinné fotografování na průkaz studenta (ISIC kartu) pro uchazeče mimo MU. Focení studentů proběhne na Ústavu výpočetní techniky MU na Komenského nám. 2 v Brně.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.