Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Jednooborové studium
Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky daných povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. 
Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů. 

Jednooborové studium se specializací 
Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci. Specializace by měla prohloubit znalosti v konkrétní části profilu absolventa. Studijní program může nabízet více specializací, student se zapisuje vždy do jedné z nich. 

Sdružené (dvouoborové) studium 
Sdružené studium tvoří kombinace hlavního oboru a vedlejšího oboru. Kombinovat hlavní a vedlejší obory nelze zatím zcela volně.  

S výjimkou učitelského studia je toto sdružené studium na Masarykově univerzitě asymetrické, tj. významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu. 

Prezenční forma studia 
Prezenční forma studia znamená, že studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vytvořeného rozvrhu.  

Kombinovaná forma studia 
Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách. Výuka probíhá blokově zpravidla v pátek, většinou na základě pevně daného rozvrhu sestaveného příslušným fakultním pracovištěm.

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Přijímací zkoušky probíhají v průběhu června 2024. Termíny přijímacích zkoušek do magisterských programů jsou zveřejněny zde. V případě kolizí termínů přijímací zkoušky nelze zajistit náhradní termín a je nutné zvážit prioritu zvoleného programu.

Přijímací zkouška na programy Přírodovědecké fakulty MU je písemná nebo ústní, případně kombinace písemné a ústní, a odpovídá svým obsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského studijního plánu nebo programu, na který magisterský  studijní program přímo či nepřímo navazuje. Požadavky a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých ústavů.

Areál Kotlářská 2

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5

U sdruženého studia se přijímací zkouška z programu zajišťovaného jinou fakultou MU řídí podmínkami této fakulty.

Přijímací zkouška pro programy s přímou návazností

Jednooborová a sdružená studia na PřF

Pro uchazeče, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních plánech nebo programech s přímou návazností (viz Prominutí přijímací zkoušky), nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2023/2024 pro program studovaný na PřF.

Sdružená mezifakultní studia

Pro uchazeče o sdružená mezifakultní studia platí pro jednotlivé studijní programy následující podmínky:

  • PřF – Uchazeči, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních plánech s přímou návazností (viz Prominutí přijímací zkoušky), nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2023/2024 pro studijní plán studovaný na PřF MU.
  • FSpS, FF, PdF, FI - Přijímací zkouška z programu studovaného na některé z uvedených fakult se řídí podmínkami této fakulty. Na uvedených fakultách státní závěrečná zkouška nenahrazuje přijímací zkoušku.
  • ESF – Uchazeč ověřuje znalosti pouze u přijímací zkoušky z matematiky v případe hlavního studijního programu na PřF. Pokud volí uchazeč hlavní studijní program na ESF, koná přijímací zkoušku podle požadavků ESF, přijímací zkoušku z matematiky nekoná.

Pro studenty sdruženého studia, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku v termínu ve dvou po sobě následujících semestrech ve smyslu čl. 24 Studijního a zkušebního řádu, nahrazuje přijímací zkoušku ze studijního plánu na PřF také písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v podzimním semestru akademického roku 2023/2024.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2023/2024 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní plán nebo program s přímou návazností (viz v tabulce níže),
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 12. 4. 2024 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného studijního plánu ve stanoveném limitu do 2,00,
  • státní závěrečnou zkoušku, resp. její poslední část, vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2023/2024.

Do průměru se započítávají známky včetně uznaných, u kterých je stanovena číselná váha známky. Započítávají se známky ze všech pokusů. Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu.

Ostatní uchazeči mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky při splnění následujících podmínek.

  • studují bakalářský studijní plán nebo program bez přímé návaznosti studia na Přírodovědecké fakultě MU,
  • studují program tematicky blízký programu, na který žádají o prominutí přijímací zkoušky,
  • doloží název a anotaci bakalářské práce,
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 12. 4. 2024 do 2,0 z předmětů souvisejících s programem, do kterého se hlásí. Současně doloží výpis absolvovaných předmětů a jejich hodnocení.

Pro program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik nelze přijímací zkoušku prominout.

Při splnění těchto podmínek uchazeči vloží vyplněný formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií do e-přihlášky, nejpozději do 30. 4. 2024. 

O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni v e-přihlášce do 21. 5. 2024. Pokud bude uchazeči prominuta přijímací zkouška do programu, jehož součástí je více specializací, bude uchazeč zařazen do specializace jeho nejvyšší priority. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.

Přehled navazujících magisterských studijních programů s přímou návazností na předchozí bakalářský studijní plán/program je zveřejněn v brožuře o přijímacím řízení v tabulce 7 na str. 42 - 45 zde.

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Bodová hranice pro úspěšné složení přijímací zkoušky není totožná s bodovou hranicí pro úspěšné složení státní bakalářské zkoušky. Při vyhodnocení přijímací zkoušky může být brána v úvahu preference specializace.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí zkoušky je následující:

Programy s jedním předmětem přijímací zkoušky 1 předmět = 1000 bodů
Programy se dvěma předměty přijímací zkoušky 1 předmět = 500 bodů, 2. předmět = 500 bodů

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Uchazeč o studium na Přírodovědecké fakultě MU může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení a zašle se na adresu: Studijní oddělení PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno.

Stav uchazečů může být doplněn po zápisech do studia, pokud je zjištěno, že kapacitní limit studijního plánu nebo programu nebyl naplněn. Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv.

Dodatečné přijetí bude uchazeči zaznamenáno do e-přihlášky v následujícím týdnu po zápisech do 1. ročníku. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce.

Více informací o odvolacím řízení

Termín poradní komise rektora: 30. srpna 2024 

Možnosti získání stipendia

Stipendia jsou na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity přiznávána v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity, a to jak v rámci stipendijních programů fakulty, tak mimo ně. Všechny stipendijní programy fakulty jsou vyhlašovány každoročně.

Podmínky přiznávání stipendia upravují především tyto předpisy:

Všechna stipendia na MU Vyplacená stipendia za rok 2023

Slovníček

Sdružené studium – spojení dvou programů v rámci jednoho studia

Kombinované studium – forma studia, která nevyžaduje denní přítomnost na fakultě

Mezifakultní studium – spojení dvou programů z různých fakult do jednoho studia

PPZ - Pedagogicko-psychologický základ

PODEJTE PŘIHLÁŠKU

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.