Buněčná biologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Navazující magisterský program Buněčná biologie nabízí svým studentům získání pokročilých znalostí životních dějů u eukaryontních organismů na buněčné úrovni. Z hlediska přímé návaznosti je tento program primárně určen pro absolventy bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie.

„Rozumět buňce znamená rozumět životu“

Absolventi programu budou schopni komplexně porozumět důležitým biologickým fenoménům a procesům, jakými jsou buněčná architektura a interakce mezi buňkami, buněčný cyklus a buněčné dělení, buněčná signalizace a komunikace mezi buňkami, pohyb buněk, diferenciace buněk, patologie buňky a způsoby buněčné smrti. Důraz je kladen i na konsekvence těchto dějů na úrovni tkání a organismů.

Studium zahrnuje jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, protozoa, rostlinné buňky a buňky hub, důraz však bude kladen zejména na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových. Důležitou součástí studia jsou i aplikace znalostí o eukaryontních buňkách v biotechnologiích a v různých odvětvích biomedicíny.

Při studiu budete používat nejmodernější zobrazovací, buněčně biologické a molekulárně biologické metody včetně bioinformatických přístupů, samozřejmostí je aktivní používání odborné angličtiny.

Nedílnou součástí studia jsou i semináře, během nichž si osvojíte zásady odborné komunikace, způsoby prezentace svých výsledků a schopnost kritického myšlení. Diplomové práce jsou koncipovány jako řešení samostatných experimentálních výzkumných projektů.

Praxe

Jedná se o akademický studijní program, v němž není vyžadována žádná povinná praxe.

Své praktické znalosti získáte jednak ve cvičeních, která jsou nedílnou součástí řady předmětů studijního plánu. Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se však dále zapojíte hlavně při řešení svých diplomových prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce přímo podílejí, nebo na spolupracující externí výzkumné instituci.

Chcete vědět víc?

https://www.sci.muni.cz/cellbi

Uplatnění absolventů

Absolventy programu Buněčná biologie připravujeme primárně na profesní dráhu vědeckých pracovníků v základním či aplikovaném výzkumu (ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumné ústavy, univerzitní pracoviště).

Jejich znalosti a schopnosti však budou dobře využitelné i v praxi, zejména v biomedicínských oborech: mohou být zaměstnáni v různých odborných pozicích na pracovištích reprodukční medicíny, v imunologických nebo hematologických laboratořích, krevních bankách, tkáňových a buněčných bankách a v biotechnologických firmách.

Očekáváme rovněž jejich dobrou uplatnitelnost i v komerční sféře, konkrétně v obchodních firmách na pozicích produktových specialistů v různých oblastech Life Sciences.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Buněčná biologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.