Experimentální biologie živočichů a imunologie

Znát stromy, ale vidět i les.

Představení studijního programu

Program Experimentální biologie živočichů a imunologie nejlépe charakterizuje motivace patřit do mezinárodní komunity lidí zkoumajících, jak funguje lidské i zvířecí tělo. Jeho posláním je připravovat odborníky na práci v laboratořích, které vyžadují standardy špičkové vědy od úrovně buněčné a molekulární až po celé živočichy, aplikovatelné také na člověka.

Naučíte se znát principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů, orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka a samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu.

Budete schopni kriticky hodnotit relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením. Budete umět rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe a tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, seznámíte se také s vedením výzkumných projektových týmů. Také budete komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni.

Zvolíte si jednu ze tří specializací: Fyziologii, Imunologii nebo Vývojovou biologii. Společné kurzy propojují předchozí znalosti o funkcích organismu na všech jeho úrovních. Další kurzy vás pak směrují podle specializace a laboratoře, kde se rozhodnete pro diplomový projekt. Ten má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje přípravu pro výzkumnou kariéru.

Podporujeme účast na zahraniční stáži. Když Oddělení fyziologie a imunologie živočichů navštívíte, najdete špičkové vybavení a mladé, mezinárodní a přátelské prostředí ke studiu i práci.

Je studium programu pro vás?

Jste tu správně jestliže:

  • si myslíte, že poznávání funkcí živočišného organismu ve zdraví i nemoci je fascinující.
  • se chcete naučit používat metody výzkumu od molekulárních a buněčných až po chování zvířat.
  • hledáte přátelské a otevřené prostředí pro studium i práci v laboratoři.

Pro navazující magisterský program je vhodné absolvování bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, případně Biochemie.

Na co být připraveni? Vaši práci za vás udělat nemůžeme, ale jsme tu proto, abychom vás ji naučili.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praxe nejsou povinné. Máte však možnost vybírat z aktualizované nabídky diplomových výzkumných témat a pracovišť, kde je můžete realizovat.

Je také možné přijít s návrhem projektu zapadajícím do zaměření programu.

Budeme vás podporovat v účasti na zahraničním studijním pobytu, např. přes program Erasmus. V případě zájmu je možné se zúčastnit stáží na renomovaných domácích a zahraničních pracovištích v rámci grantových projektů mateřské laboratoře.   

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia se uplatníte jako vedoucí pracovníci odborné laboratoře v biomedicínském výzkumu a v klinických laboratořích, v aplikovaném zemědělském a veterinárním výzkumu nebo na klinikách reprodukční medicíny. Dále máte možnost práce ve farmaceutických firmách, v ústavech Akademie věd a na univerzitách v České republice i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní discipliny

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Budete-li se chtít stát plně samostatnými vědci, nebo snad vedoucími pracovníky v laboratoři kdekoliv na světě, pak už nyní můžete uvažovat o navazujícím doktorském programu: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: