Geoenvironmentální rizika a sanace

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Posláním nového studijního programu „Geoenvironmentální rizika a sanace“ je příprava dostatečně kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v oblasti aplikovaných geovědních disciplín. Jedním z hlavních a dlouhodobých požadavků zaměstnavatelů jsou praktické dovednosti a samostatnost absolventů. Cílem studia navrženého studijního programu je aktivní propojení teoretických poznatků a praktických cvičení v terénu, laboratořích a především v praxi formou povinných stáží tak, aby byl absolvent připraven samostatně řešit zadané úkoly v praxi v plném rozsahu.

Praxe

Šest týdnů povinné praxe bude rozděleno do semestrů (týdenní praxe v každém semestru a v posledních dvou semestrech 5x jednodenní praxe).

Další praktická výuka je součástí vyučovaných předmětů.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa je v oblastech environmentální geologie, geochemie životního prostředí a hydrogeologie - ve firmách (např. Aquatest, a.s., Geomin, Geotest, a.s., innogy, MND, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., EPS, s.r.o., DIAMO, s.p.), které řeší zahlazování následků těžby v důsledku ukončování důlních činností, revitalizaci krajiny, environmentální zátěž horninového prostředí v důsledku antropogenních aktivit, projektování nápravných opatření a řešení sanačních prací.

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje písemný odborný test z geologie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemného testu

Doporučená literatura

Viz požadavky k bakalářské zkoušce.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Konzultant programu

e‑mail: