Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika je profesně orientovaný magisterský program zaměřený na přípravu vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků určených pro práci ve zdravotnických laboratořích

„Genetika pro medicínu“

Magisterské studium přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických, genomických a molekulárně biologických metod používaných v klinických laboratořích. 

V průběhu studia si prohloubíte základní poznatky z oblasti klinické genetiky, genomiky, molekulární biologie prokaryot, eukaryot a člověka, molekulární biologie nádorů a molekulární diagnostiky. Také získáte praktické dovednosti potřebné pro práci s laboratorní technikou. Naučíte se moderní diagnostické laboratorní metody, které jsou založeny na nejnovějších poznatcích genetiky a molekulární biologie člověka, zejména na analýzách DNA i RNA

Své teoretické i praktické dovednosti budete schopni využít při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Zároveň získáte nezbytnou praxi v klinických laboratořích a stanete se profesně vzdělanými specialisty v oblasti moderní laboratorní medicíny.

Je studium programu pro vás?

Tento studijní program je jako navazující prioritně určen pro absolventy bakalářského studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU.

Podmínkou pro přijetí ke studiu pro absolventy jiných bakalářských oborů je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání.

Pokud jste absolventem takového bakalářského oboru, zašlete potvrzení na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2020. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

„Fascinovala mě genetika, zároveň jsem zlehka zvažovala i medicínu a tento obor nabízel něco z obojího, což mi dokonale sedlo a ani jsem o tom nemusela dlouho uvažovat. Nejvíc mě překvapilo, že je to jeden z mála, ne-li jediný přírodovědecký obor, který mi s titulem nabízel také akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro výkon nelékařského zdravotnického povolání. Tuto akreditaci si absolventi jiných oborů musí dodělat po škole, chtějí-li pracovat v nemocniční laboratoři. Také mě potěšilo, že bakalářské studium bylo hodně orientované i na lékařské předměty, což pomáhá lepší provázanosti medicíny a laboratorních věd.“

Petra Veselá Petra Veselá
studentka lékařské genetiky a molekulární diagnostiky pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Praxe

Vzhledem k profesnímu zaměření je u tohoto zdravotnického magisterského programu posílena praktická laboratorní výuka. Celkově v průběhu magisterského studia absolvujete při třináctitýdenní semestrální skladbě přibližně pět set čtyřicet hodin praktické výuky, ve které je započítaná i hodinová dotace na experimentální část diplomové práce, a povinnou praxi v klinických laboratořích.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

Uplatnění absolventů

Magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika vám výrazně otevře cestu k lepšímu uplatnění v klinických laboratořích ve zdravotnictví.   

Budete mít možnost pracovat ve zdravotnických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou laboratorní diagnostiku zaměřenou zejména na klinickou genetiku, molekulární diagnostiku, onkologii či reprodukční medicínu. 

Program má akreditaci Ministerstva zdravotnictví a je koncipován tak, abyste jako absolventi získali odbornou způsobilost a mohli vykonávat vysokoškolské nelékařské zdravotnické povolání Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

„V současné době pracuji jako klinický bioanalytik v Centru nádorové cytogenetiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vědomosti získané v průběhu studia uplatňuji denně. Jedná se především o techniky klasické cytogenetiky a molekulární biologie. Některé dny převažuje samotná laboratorní práce jindy naopak analýza výsledků na počítači. Má práce je poměrně různorodá a každý den je jiný, a právě to se mi na mé práci líbí nejvíc.“

Denisa Veselá Denisa Veselá
absolventka a klinická bioanalytička

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských oborů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání. Potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského oboru, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání uchazeči mimo MU do e-přihlášky nejpozději do konce období pro podání přihlášek. Pokud do uvedeného termínu nebude potvrzení vloženo, bude uchazeč posouzen jako nepřijatý ke studiu pro nevyhovění podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku písemné přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Doporučuje se stejná literatura jako pro bakalářskou státní zkoušku z oboru lékařská genetika a molekulární diagnostika.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.