Radiologická fyzika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Absolvováním studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle paragrafu 25 zákona č. 96/2004 Sb. Budete připraveni na klinickou i výzkumnou práci v oblasti radioterapie, radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody) a nukleární medicíny.

Studijní plán obsahuje úvodní blok fyzikálních předmětů zaměřený na jadernou fyziku, fyziku ionizujícího záření a dozimetrii, blok zdravotnických předmětů vyučovaných na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a blok tzv. klinických předmětů, do kterého patří kurzy radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny vyučované zkušenými radiologickými fyziky.

Čeká vás výuka probíhající formou přednášek a doprovodných cvičení, ke klinickým předmětům navíc patří dvoutýdenní odborné praxe, které se budou konat na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (radioterapie), Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (radiodiagnostika) a ve Fakultní nemocnici Brno (nukleární medicína). V rámci přípravy diplomové práce proniknete samostatným řešením výzkumného problému střední obtížnosti hlouběji do zvolené oblasti radiologické fyziky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete využít své fyzikální vzdělání ve službě nemocným?
  • Máte zájem o práci radiologického fyzika ve zdravotnických zařízeních?
  • Uvědomujete si, že studium vyžaduje solidní znalost základů fyziky?
  • Počítáte s tím, že studium tohoto multidisciplinárního programu je relativně náročné?

Kombinovaná forma studia

Program není vypisován v kombinované formě, a není tedy nárok na zařazení výuky do předem stanoveného dne/dní v týdnu. U značné části kurzů je ale možné studium podle individuálního plánu, zejména v případě studentek a studentů, kteří již jako fyzici ve zdravotnických zařízeních působí.

Praxe

Ke klinickým předmětům patří dvoutýdenní odborné praxe, které absolvujete na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (radioterapie), Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (radiodiagnostika) a ve Fakultní nemocnici Brno (nukleární medicína).

Praxe z radioterapie vám poskytne přehled o úlohách řešených v rámci procesu ozáření pacienta. Praxe z radiodiagnostiky představí fyzikální a fyzikálně-technické aspekty zařízení používaných v rentgenové diagnostice. Praxe z nukleární medicíny vás pak připraví na provádění činností radiologického fyzika na pracovištích nukleární medicíny. Vyučující klinických předmětů jsou vesměs zkušení kliničtí radiologičtí fyzikové.

Uplatnění absolventů

Svým vzděláním, dovednostmi a praktickými zkušenostmi získanými prostřednictvím praxí ve zdravotnických zařízeních budete jako absolventi předurčeni k uplatnění jako radiologičtí fyzikové ve zdravotnických zařízeních na odděleních radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny, kde budete zajišťovat fyzikálně-technické činnosti související s diagnostickými a terapeutickými výkony.

Vaše znalosti fyzikální podstaty radiační ochrany a příslušné legislativy vám umožní také uplatnění na pracovištích zabývajících se radiační ochranou a jadernou bezpečností.

Po získání předepsané praxe při výkonu povolání a postgraduální přípravě se můžete specializovat v některé z oblastí radiologické fyziky (radioterapie, radiodiagnostika, nukleární medicína). Zdravotnická zařízení v ČR (snad s výjimkou Prahy) trpí chronickým nedostatkem radiologických fyziků.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška do programu Radiologická fyzika se skládá z testu ze základů fyziky, totožného s testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Fyzika na PřF MU, nebo analogického tomuto testu, a z krátkého testu ze základů jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

Doporučená literatura

U testu Základů fyziky je povolena srovnávací literatura k okruhu Obecná fyzika bakalářského programu Fyzika, u testu Základů jaderné fyziky a fyziky ionizujicího záření není povolena žádná literatura. Seznam srovnávací literatury k prvnímu testu a okruhy otázek k druhému z testů jsou k dispozici zde.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Radiologická fyzika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.