Radiologická fyzika

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Cílem studia je získat profesní kvalifikaci radiologického fyzika připraveného pro klinickou i výzkumnou práci v oblasti radiodiagnostiky (zahrnující nejen rentgenové, ale i další radiodiagnostické metody), nukleární medicíny a radioterapie. Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském programu s fyzikálním zaměřením (v oblastech jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření), jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví a radiologické fyziky, potřebných pro výkon povolání radiologického fyzika a vytvářejících odborný a profesní profil absolventa. Cílem je připravit kvalifikované odborníky jak teoreticky, s důrazem na schopnost sledovat vývoj metod radiologické fyziky, tak prakticky prostřednictvím absolvování odborných praxí na Masarykově onkologickém ústavu v Brně (praxe z radioterapie), na Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (praxe z radiodiagnostiky) a ve Fakultní nemocnici Brno (praxe z nukleární medicíny).

Jedná se o nový, mezifakultní, profesně orientovaný studijní program zaměřený na přípravu pro výkon povolání radiologického fyzika (§ 25 zákona č. 96/2004 Sb.). Nelékařskou profesi Radiologický fyzik lze v ČR vystudovat zatím jen na FJFI ČVUT Praha. Ukazuje se, že z nevelkého počtu tamních absolventů nastoupí na moravská radiologická a radioterapeutická pracoviště jen minimum. Takto vznikají problémy, které mohou v konečném důsledku ohrozit provoz zejména radioterapeutických pracovišť na Moravě. Proto je třeba umožnit studium tohoto programu konkrétně v Jihomoravském regionu, kde je mimo Prahu nejsilnější akademická základna.

Program bude akreditován na Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě. Studium je koncipováno jako mezifakultní ve spolupráci Lékařskou fakultou MU a na výuce se budou významnou měrou podílet další instituce: Masarykův onkologický ústav v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze a Fakultní nemocnice Brno. Do výuky bude dále zapojeno několik klinických radiologických fyziků z Fakultní nemocnice Olomouc. Výše uvedená pracoviště disponují potřebnými odborníky a vybavením v relevantních oblastech radiologické fyziky.

Legislativní rámec: Program je koncipován tak, aby vyhověl požadavkům zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví (č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb.) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění násl. předpisů (stav k 1. 1. 2018). Jeho koncepce respektuje také doporučení Evropské federace organizací pro lékařskou fyziku (Physica Medica 26 (2010)).

Praxe

V rámci praktické výuky absolvuje student celkem 6 týdnů praxe ve všech třech základních odborných disciplínách formujících profesní profil radiologického fyzika:

Radioterapie: Cílem praxe je získat přehled o úlohách řešených v rámci procesu ozáření pacienta, jehož součástí jsou znalosti základních funkcí přístrojového vybavení, určení dozimetrických charakteristik svazku záření a rovněž plánování externí radioterapie a brachyterapie. Po ukončení praxe by měl být student připraven po praktické stránce na provádění činností radiologického fyzika na pracovišti zabývajícím se radioterapií.

Radiodiagnostika: Předmět se zabývá fyzikálními a fyzikálně-technickými aspekty rentgenové diagnostiky. Během výuky je studentům vysvětlena funkce rentgenového zařízení, vznik rentgenového obrazu a je podán přehled jednotlivých zobrazovacích metod a jejich specifik z pohledu získání potřebné diagnostické informace a radiační zátěže pacienta. Pozornost je rovněž věnována problematice spojené s dodržováním základních principů radiační ochrany osob (pacient/personál, návštěvy a další osoby) Náplní praxe je spojení všech nabytých teoretických znalostí (v předmětu Rentgenová diagnostika) s praxí. Ukázka pracovišť, jak v klinickém provozu, tak po skončení klinického provozu, kdy jsou prováděny všechny potřebné kontroly a nutná měření dle platné legislativy. V některých případech půjde o různá testovací zobrazení, aby si student osvojil fungování různých systémů. Student tímto dostane možnost, udělat si velmi reálný obraz o charakteru práce v jeho případném budoucím povolání. V rámci praxe budou studenti také seznámeni (formou exkurze) s přístroji pro zobrazování s využitím magnetické rezonance a ultrazvuku.

Nukleární medicína: Cílem praxe je připravit studenty po praktické stránce na provádění činností radiologického fyzika na pracovištích nukleární medicíny. Za tímto účelem provedou studenti pod přímým vedením vyučujících celou řadu kontrolních měření přístrojové techniky, včetně vyhodnocování naměřených výsledků. Prázdninová praxe navazuje na cvičení absolvovaná během předmětu Radiologická fyzika-Nukleární medicína.

Uplatnění absolventů

Svým vzděláním, dovednostmi a praktickými zkušenostmi, získanými prostřednictvím praxí ve zdravotnických zařízeních jsou absolventi předurčeni k uplatnění jako radiologičtí fyzikové ve zdravotnických zařízeních na odděleních radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde zajišťují fyzikálně-technické činnosti související s diagnostickými a terapeutickými výkony. Jejich široké znalosti fyzikální podstaty radiační ochrany a příslušné legislativy jim umožní uplatnění na pracovištích zabývajících se radiační ochranou a jadernou bezpečností.

Po získání předepsané praxe při výkonu povolání a postgraduální přípravy se mohou specializovat v některé z oblastí radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie nukleární medicína). Zdravotnická zařízení v ČR (snad s výjimkou Prahy) trpí chronickým nedostatkem těchto odborníků.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška do programu Radiologická fyzika se skládá z testu ze základů fyziky, totožného s testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Fyzika na PřF MU, nebo analogického tomuto testu, a z krátkého testu ze základů jaderné fyziky a fyziky ionizujícího záření.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

U testu Základů fyziky je povolena srovnávací literatura k okruhu Obecná fyzika bakalářského programu Fyzika, u testu Základů jaderné fyziky a fyziky ionizujicího záření není povolena žádná literatura. Seznam srovnávací literatury k prnímu testu a okruhy otázek k druhému z testů jsou k dispozici zde.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. ledna –
30. dubna 2020
Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: