Sociální geografie a regionální rozvoj

"Člověk ve společnosti - společnost v prostoru"

Představení studijního programu

Sociální geografie je progresivní obor, jehož úkolem je zachytit a zejména vysvětlovat změny probíhající ve společnosti. Při studiu oceníte jedinečnost oboru, která spočívá v hledání a nalézání vzájemných vazeb mezi rozmanitými hráči jak v rovině obecné (obsahové), tak v rovině konkrétní (zvoleného území).

Nebudeme vás však vést k získání vyčerpávajících informací, to už je minulostí. V samotném studiu si osvojíte znalosti nejen z tradičních geografických disciplín (např. geografie dopravy), ale rovněž získáte poznatky k aktuálním společenským, ekonomickým a environmentálním procesům a problémům (např. každodenní mobilita).

Důraz klademe na propojení s praxí. Budete mít možnost zvolit si vlastní cestu prostřednictvím nabídky volitelných předmětů a zaměření závěrečné práce, po dohodě s příslušným vedoucím.

Během studia máte možnost absolvovat studijní pobyt na partnerských univerzitách v zahraničí např. v Berlíně (Humboldt-Universität), Vratislavi (Uniwersytet Wrocławski), Lublani (Univerza v Ljubljani) nebo Falunu (Dalarna University).

Je studium programu pro vás?

  • Chtěli byste získat poznatky vysvětlující současnou migrační krizi a další fenomény?
  • Máte zájem zapojit se do výzkumu věnovaného kvalitě života?
  • Slyšeli jste o pojmech jako smršťující se město či sídelní kaše?
  • Pracujete rádi s dostupnými daty či byste si raději obstarali svá vlastní?
  • Láká vás přímá komunikace s lidmi, zástupci různých organizací?
  • Upřednostňujete práci v týmu složeném z rozmanitých profesí?
  • Máte blízko k dalším společenským vědám, jako je sociologie a politologie?
  • Rádi byste uměli odborně vysvětlit dění ve vašem městě?

Odpovíte-li kladně, pak je studium určeno pro vás. Předpokladem pro studium je absolvování příslušného bakalářského programu, na Masarykově univerzitě zejména Geografie a kartografie (na témže pracovišti), nejvhodnější je specializace Sociální geografie.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Při studiu vás čeká výuka v terénu a spolupráce s vybranými pracovišti. Vedle odborné praxe se jedná o terénní výzkum, praktická řešení jsou náplní i dalších předmětů (Územní plánování a urbanismus, Sociogeografický výzkum českého pohraničí, Geografická analýza trhu práce aj.).

Nedílnou součástí studia jsou přístupy kartografické a GIS, a to vzhledem k jejich širokému uplatnění v praxi a vizuální interpretaci získaných poznatků.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete vybaveni širokým souborem znalostí, díky nimž budete schopni nejen zachytit a vysvětlit společenskou, ekonomickou a environmentální situaci, ale také ji přiblížit z hlediska vývojového. Díky propojení teoretických a metodologických přístupů v konkrétním příkladu (např. formou případové studie) budete na trhu práce vyhledávanými odborníky.

Můžete řešit dílčí témata, jako je dojížďka do zaměstnání či dopravní dostupnost, i komplexní problematiku zahrnující např. rozvoj mikroregionu nebo periferií. Uplatnění najdete především ve veřejné správě, a to na úrovní centrální (ministerstva) až lokální (obce a města). Budete zodpovídat za konkrétní úsek (např. projekci populace) nebo zajišťovat svodné práce (rozvoj příslušné lokality nebo regionu).

Jako geografové najdete uplatnění také na Magistrátu města Brna, Krajském úřadu Jihomoravského kraje, v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy, Místní akční skupině Podbrněnsko a podobně.

Podmínky přijetí

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Po úspěšném ukončení studijního programu na magisterském stupni studia budete moci pokračovat v doktorském studijním programu Sociální geografie a regionální rozvoj, příp. v jiném, příbuzném programu.

Chcete vědět víc?

http://www.geogr.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: