Stipendia

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona lze přiznat studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia. (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity).

Výši stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu stanovuje opatření rektora vždy na aktuální kalendářní rok.

Minimální výše stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu v období od 1. ledna 2023 do 31. srpna 2023 činí 12 000 Kč.
Minimální výše stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu v období od 1. září 2023 do 31. prosince 2023 činí 15 000 Kč.

Částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

Studenti mohou být odměněni i dalším stipendiem např. za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována elektronicky prostřednictvím Úřadovny Informačního systému Masarykovy univerzity.

Stipendium může být vyplaceno až po okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vydání stipendia a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Student tedy může celý proces výplaty stipendia urychlit svým prohlášením, že se vzdává práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je součástí spisu.

Iva Klímová

referentka pro výzkum a vývoj – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 7277
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.