Doktorské studium

Úřední hodiny

Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

Pondělí 12:00 - 14:30
Úterý Neúřední den
Středa 12:30 - 14:30 
Čtvrtek 12:30 - 14:30
Pátek Neúřední den

Kontakty

S čím vám můžeme pomoci?

Stipendia

Stipendia v rámci PřF MU

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona lze přiznat studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia. (viz Stipendijní řád Masarykovy univerzity).

Výše stipendia pro rok 2019 činí 12 000 Kč. (Opatření MU č. 1/2019) 
Částka je začátkem každého měsíce zasílána bezhotovostním převodem na účet studentů vložený v ISu.

Studenti mohou být odměněni i dalším stipendiem např. za významný výsledek výzkumné nebo vývojové činnosti, za vynikající disertační práci či publikaci, za významnou reprezentaci fakulty. Tato stipendia jsou navrhována školitelem, ředitelem výzkumného ústavu nebo děkanem fakulty.

Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována elektronicky prostřednictvím Úřadovny Informačního systému Masarykovy univerzity.

Stipendium může být vyplaceno až po okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí. Podle vysokoškolského zákona má student právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vydání stipendia a to do 30 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí nabývá právní moci až po uplynutí této lhůty. Student tedy může celý proces výplaty stipendia urychlit svým prohlášením, že se vzdává práva na přezkoumání rozhodnutí. Toto prohlášení je součástí spisu.

Pro více informací kontaktujte:

Iva Klímová 
tel.: 549 49 7277
klimova@sci.muni.cz