Zavedení nového státnicového předmětu Karsologie

Kód projektu
FRVS/1019/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt inovuje předměty stávajícího bakalářského a magisterského programu GEOLOGIE (studijní obor GEOLOGIE) tak, aby umožnily vytvoření nového studijního plánu pro výuku KARSOLOGIE a akreditaci nového státnicového předmětu KARSOLOGIE. Inovace spočívá v důsledné koordinaci sylabů, detailní přípravě akreditace, zkvalitnění prezentací multimediální technikou a v doplnění odborné literatury, která by mohla být využívána jako studijní materiál.

Výsledky

Stávající předměty bakalářského a magisterského programu Geologie (studijní obor Geologie) s karsologickou tematikou byly doplněny novými předměty (G8401 Karsologie I, G8391 Mezinárodní speleologická škola, GA641 Metody práce v jeskynních sedimentech, G9211 Krasové oblasti České republiky, G9201 Karsologie II, G8411 Geochemie krasových procesů, G9221 Krasová hydrogeologie, G9231 Terénní kurz karsologie, G9241 Krasové sedimenty a jejich datování, G8421 Paleokras, G8431 Mikroklimatologie jeskyní, G9251 Krasové oblasti jako zdroj surovin, G8451 Krasové oblasti a fauna, G9261 Krasová krajina a člověk) tak, aby si studenti mohli individuálně sestavit studijní plán zaměřený na karsologii. Modelový příklad možného studijního plánu bakalářského studia je uveden v přiložené závěrečné zprávě. Výuka je zajištěna interními specialisty Ústavu geologických věd PřF MU (J. Faimon, R. Musil, O. Šráček, M. Slobodník, J. Štelcl, T. Kuchovský) ve spolupráci s předními externími odborníky z GÚ AVČR, ČGS, UO, UP a AOPK (P. Bosák, J. Zimák, J. Kadlec, J. Otava, D. Sas, I. Balák). V současné době probíhá akreditace nového státnicového předmětu Kvartérní geologie a karsologie. Jako povinný předmět je navržena G4l2l Kvartérní geologie, jako povinně volitelné předměty G8l4l Pedologie a G920l Karsologie II. Ke zkvalitnění výuky/prezentací byla z poskytnutých finančních prostředků pořízena multimediální technika (notebook ASUS M6A a datový projektor HP vp6315). Knihovní fond byl rozšířen o moderní literaturu (celkem 9 knih s karsologickou tematikou), která bude využita k dalšímu zkvalitnění výuky a ke studijním účelům. Inovované a nově zavedené předměty zaměřené na karsologickou problematiku jsou součástí studijního katalogu PřF MU pro školní rok 2006/2007 a informačního systém MU. Projekt byl prezentován na konferenci Kras 2006, Sloup, 21. duben, 2006 (Faimon., J. Štelcl, J., Musil, R., 2006. Studium karsologie na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Speleofórum 2006, Vol. 25, pp. 75. ISSN: 1211-8397).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.