Bez popisku

Informace pro uchazeče

Bez popisku

Představujeme specializaci Buněčná biologie bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, na jejíž výuce se podílí zejména Oddělení genetiky a molekulární biologie a Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MUNI. Studium této specializace bylo poprvé otevřeno na podzim 2020.

Studium zahrnuje jednobuněčné eukaryontní mikroorganismy, rostlinné buňky i buňky hub - důraz však bude kladen zejména na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových, neboť tyto buněčné typy představují hlavní biologické modely moderní buněčné biologie.

Na studium této specializace pak můžete přímo navázat v magisterském studiu, pro které máme akreditován nový samostatný studijní program Buněčná biologie. Tento program bude poprvé otevřen pro akademický rok 2023/2024 tak, aby první úspěšní absolventi Bc. studia specializace Buněčná biologie mohli bez problémů pokračovat navazujícím magisterským studiem.

Aktuální přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 právě probíhá!

Co se u nás naučíte?

 • pochopit molekulární úroveň základních buněčných dějů (buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčná signalizace, pohyb buněk, diferenciace buněk) a průběh i důsledky těchto dějů správně interpretovat na komplexní buněčné úrovni
 • popsat detailní architekturu jednotlivých typů eukaryontních buněk a znát strukturní a funkční rozdíly mezi nimi
 • porozumět vztahům v mnohobuněčném organismu na úrovni mezibuněčných interakcí a komunikace mezi buňkami
 • chápat podstatu patologických dějů v buňkách včetně jejich důsledků na úrovni organismu, porozumět procesu nádorové transformace a mechanismům různých typů buněčné smrti
 • znát aplikační potenciál poznatků z buněčné biologie v biotechnologiích a v různých oblastech biomedicíny
 • aktivně využívat nejmodernější experimentální metody a bioinformatické přístupy
 • tvůrčím způsobem řešit zadaný vědecký problém
 • kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky, prezentovat je před odbornou komunitou a vést k nim odbornou diskusi, to vše v českém i anglickém jazyce
Bez popisku

Jaké vás čekají předměty?

Studium každé specializace Bc. programu Experimentání a molekulární biologie zahrnuje společný povinný základ a specializované profilační předměty.

Mezi předměty společného povinného základu patří například:

 • Buněčná biologie, Molekulární biologie, Obecná genetika, Histologie a organologie, Fyziologie živočichů, Cytologie a anatomie rostlin, Fyziologie rostlin, Obecná mikrobiologie, Obecná virologie, Biochemie, Antropologie, Evoluční biologie

Profilačními předměty specializace Buněčná biologie jsou zejména:

 • Biologie živočišné buňky, Buněčné a tkáňové kultury, Biologie rostlinné buňky, Rostlinné explantáty, Mikroskopické houby, Cytogenetika a cytogenomika, Pokročilé mikroskopické metody, Informační technologie v buněčné biologii, Vědecká práce v buněčné biologii, Imunologie, Embryologie

Kompletní studijní plán pro Bc. studium této specializace si můžete prohlédnout zde

V navazujícím magisterském studiu programu Buněčná biologie pak na Vás budou čekat tyto předměty:

 • Architektura buňky, Buněčné regulace, Metabolismus buňky, Buněčné biotechnologie, Mechanismy buněčné smrti, Biologie kmenových buněk, Biologie zárodečných buněk, Buněčná biologie prvoků, Biologie kvasinek, Analytická cytometrie, Molekulární a buněčná biologie nádorů, Buněčná a molekulární neurobiologie a další

Podívejte se, kdo vás bude učit

Seznamte se s akademickými pracovníky, kteří specializaci a program Buněčná biologie připravili a se kterými můžete setkávat při výuce i ve výzkumných laboratořích.

Bez popisku

Uplatnění po dokončení studia

Studijní specializace Buněčná biologie připravuje své absolventy primárně na profesní dráhu vědeckovýzkumných pracovníků v základním či aplikovaném výzkumu (ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumné ústavy, univerzitní pracoviště), jejich znalosti a schopnosti však budou dobře využitelné i v praxi, zejména v biomedicíně a biotechnologiích.

Absolventi mohou být zaměstnáni na různých odborných pozicích na pracovištích reprodukční medicíny, v imunologických nebo hematologických laboratořích, krevních bankách, tkáňových a buněčných biobankách nebo v biotechnologických firmách. Očekáváme rovněž dobré uplatnění i v komerční sféře, konkrétně v obchodních firmách na pozicích produktových specialistů v různých oblastech Life Sciences.

Váháte? Máte dotaz?

Všechny Vaše otázky ohledně specializace Buněčná biologie ráda zodpoví prof. Renata Veselská, která je garantem bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu:

veselska@mail.muni.cz

Nezdráhejte se zeptat na všechno, co Vás zajímá!

Bez popisku

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.