Akademický senát
Závěry a usnesení

Závěry a usnesení přijatá v 11. funkčním období (2020-2023)

1. zasedání dne 12. října 2020

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu PřF MU byla zvolena Mgr. Veronika Křešťáková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Volební a mandátové komise: Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D., Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D., Mgr. Dominika Kevického, Mgr. Davida Krumla, Ph.D., Mgr. Veroniku Křešťákovou, doc. Ing. Martina Mandla, CSc., a doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise: RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Dominika Kevického, Mgr. Michaelu Kubovou, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., PharmDr. Markétu Nezvedovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a doc. Petra Zemánka.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise: RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, Ph.D., Mgr. Tomáše Broma, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Mgr. Veroniku Křešťákovou, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., doc. Mgr. Jana Lochmana, Bc. Jana Maška, Mgr. Davida Nováka, Bc. Júlii Peňákovou, RNDr. Vendulu Svobodovou a prof. Ing. Vladimíra Šindeláře.
 8. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 a čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy přeměny a vzniku doktorských studijních programů Vědy o živé přírodě a Life Sciences a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 9. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 a čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem vzniku navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell Biology a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 10. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 11. Akademická senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování nových členů Disciplinární komise PřF MU: Bc. Kateřina Weisová, Mgr. Marek Korsák.
 12. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2021 až 2023 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 13. Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 9. listopadu 2020, 14. prosince 2020 a 11. ledna 2021.

2. zasedání dne 9. listopadu 2020

Přijaté závěry a usnesení:

 1.  Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem přeměny studijního programu Biofyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 3. AS PřF MU zvolil předsedou Volební a mandátové komise AS PřF MU Mgr. Davida Krumla, Ph.D.
 4. AS PřF MU zvolil předsedou Ekonomické komise AS PřF MU doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.
 5. AS PřF MU zvolil předsedou Legislativní komise AS PřF MU RNDr. Milana Baláže, Ph.D.
 6. AS PřF MU zvolil členkou Ubytovací komise Bc. Kateřinu Weisovou.
 7. Studentská komora AS PřF MU zvolila členkou Stravovací komise RNDr. Vendulu Svobodovou.
 8. AS PřF MU se připojuje k výzvě panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK.

3. zasedání dne 14. prosince 2020

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Centra RECETOX.
2) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyziky kondenzovaných látek.
3) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2019.
4) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2019.
5) Akademický senát PřF MU zvolil členem Ekonomické komise AS PřF MU RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
6) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 8. února (termín pro případ potřeby), 22. března, 19. dubna, 10. května a 11. října 2021.

4. zasedání dne 8. března 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
2) Akademický senát PřF MU vyzývá vedení fakulty, aby připravilo své stanovisko k obsazování pracovních pozic docenta a profesora kandidáty, kteří vedli habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem mimo fakultu a nesplňují očekávaná kritéria, která si fakulta pro tato kvalifikační řízení stanovila v stejném nebo příbuzném oboru.

5. zasedání 22. března 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
2) Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
3) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

6. zasedání 19. dubna 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
2) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2021.
3) Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2021 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.

7. zasedání 10. května 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
2) Akademický senát PřF MU schválil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF MU.
3) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 14. června 2021, 3. a 4. září 2021 (předběžně jako výjezdní zasedání), 11. října 2021, 8. listopadu 2021 a 13. prosince 2021

 

8. zasedání 14. června 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie o nový studijní plán specializace Management vodních zdrojů a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
2) Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU tyto osoby: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.; doc. Ing. Martin Mandl CSc.; prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.; Mgr. Jozef Lopuch; prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
3) Akademický senát PřF MU zvolil předsedkyní komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU prof. RNDr. Zuzanu Došlou, DSc.
4) Akademický senát PřF MU stanovil termín zasedání AS PřF pro projednání návrhu na jmenování děkana PřF na 18.10.2021.
5) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2020.
6) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2020.
7) Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu geologických věd PřF MU.
8) Harmonogram jednání AS PřF MU v podzimním semestru: 10. a 11.9. (výjezdní zasedání), 18.10. (volba kandidáta na děkana), 8. listopadu 2021 a 13. prosince 2021

9. zasedání 10. a 11. září 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. D.Sc., Dr. h.c., členem Vědecké rady PřF MU.
2) Akademický senát PřF MU vyzval vedení fakulty k přípravě plánu a harmonogramu realizace opatření na podporu zaměstnanců a studujících s malými dětmi.

10. zasedání 18. října 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2022 až 2026 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

11. zasedání 8. listopadu 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu RECETOX na PřF MU.
2) AS PřF MU zvolil členkou Ubytovací komise Mgr. Petru Martinkovou.
3) Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
4) AS PřF považuje současný volební systém do KAP AS PřF za fungující a spravedlivý vzhledem k rozmanité velikosti jednotlivých součástí fakulty a neshledává důvod pro diskusi nad jeho změnou.
5) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 14.2.2022, 14.3.2022, 11.4.2022, 9.5.2022 (místo konání Kampus Bohunice).

12. zasedání 13. prosince 2021

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Centra RECETOX.
2) Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D. proděkanem pro doktorské studium a zahraniční vztahy, doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr. proděkanem pro učitelské programy, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc. proděkanem pro ekonomiku, prof. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. rer. nat. proděkanem pro výzkum, rozvoj a kvalitu, RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. proděkanem pro pregraduální studium, doc. Mgr. Markétu Munzarovou, Dr. rer. nat. proděkankou pro záležitosti studentů a uchazečů, doc. PhDr. Mgr. Hanu Svatoňovou, Ph.D. proděkankou pro vnější vztahy

13. zasedání 10. ledna 2022

Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU zvolil předsedou AS PřF MU doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.

14. zasedání 14. února 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s článkem 16 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření doktorského studijního programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů o spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR.
 3. Akademický senát vyslovuje souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU:prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc., brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat., doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil předsedou Ekonomické komise AS PřF MU prof. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D.
 5. Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu NCBR.

15. zasedání 14. března 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jan Mareš
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat doc. Mgr. Ctirada Hofra, Ph.D. proděkanem pro zahraniční vztahy.
 3. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním doc. Mgr. Ctirada Hofra, Ph.D. za člena Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU odsuzuje útok Ruské federace na území suverénního státu Ukrajina a vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a se členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Zároveň Akademický senát PřF MU odmítá jakékoli projevy diskriminace na základě státní příslušnosti nebo národnosti, a to vzhledem k tomu, že na svobodné akademické půdě nesmí být uplatňovány principy kolektivní viny.

16. zasedání 11. dubna 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2022
 2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022.
 4. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. za člena Vědecké rady PřF MU.

17. zasedání 9. května 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s článkem 16 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření bakalářského studijního programu Životní prostředí a zdraví o dva nové studijní plány ve formě specializace.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2022 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla a podmínky pro přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023.
 6. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.

Termíny dalších zasedání AS PřF v podzimním semestru 2022:

9-10.9.2022 - Výjezdní zasedání, 10.10.2022, 14.11.2022 a 12.12.2022

18. zasedání 13. června 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s článkem 18 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem prodloužení oprávnění uskutečňovat navazujících magisterských studijních programů Aplikovaná geografie a geoinformatika a Geografická kartografie a geoinformatika.

19. zasedání 9. září 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2021.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2021.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát schvaluje studenta Mgr. Jana Maška za člena Disciplinární komise fakulty.

20. zasedání 10. října 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana – Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje organizační řád Centra RECETOX.
 4. Akademický senát PřF MU schvaluje Akreditaci nového NMgr. studijního programu Geography of Global Environmental Change.

21. zasedání 12. prosince 2022

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Návrh usnesení "Akademický senát PřF MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity" nebyl přijat.
 2. Termíny zasedání AS PřF v jarním semestru 2023: 13. 2. 2023, 13. 3. 2023, 17. 4. 2023, 22. 5. 2023.

22. zasedání 13. února 2023

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

23. zasedání 20. března 2023

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2023.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2023.

24. zasedání 17. dubna 2023

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU projednal a souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 18 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s žádostmi o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní programy Bc a NMgr Aplikovaná a environmentální geologie, Bc a NMgr Geologie, NMgr Geoenvironmentální rizika a sanace a NMgr program Ochrana přírody, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU a Radě pro vnitřní hodnocení MU ke schválení a to na maximální možnou dobu 10 let.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Výuka a tvorba studijních programů.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje zrušení Ústřední knihovny jako jiného pracoviště dle čl.25 Statutu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, a to formou sloučení s Děkanátem.
 4. Akademický senát PřF MU schvaluje Statut Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 5. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Pravidla pro sestavování rozpočtu pro rok 2023.
 6. Akademický senát PřF MU schvaluje rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2023.

25. zasedání 22. května 2023

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Závěry a usnesení přijatá v 10. funkčním období (2017-2020)

21. zasedání dne 18. května 2020

Závěry a usnesení

 1. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana ke studijnímu a zkušebnímu řádu MU.
 3. Akademický senát PřF MU vyzývá ředitele/ředitelky ústavů PřF MU (dle přílohy č. 1 Statutu PřF MU) k dodržování platných znění ústavních organizačních řádů. Současně apeluje na členy komory akademických pracovníků AS PřF MU, aby a) důsledně plnili svoji dohlížecí a informační roli v jim příslušných radách ústavů, b) důsledně plnili svoji organizační a informační roli při shromážděních pracovníků ústavů, jichž jsou zaměstnanci, c) v případě zjištění porušování platného legislativního rámce fungování daného ústavu neprodleně informovali AS PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyzikální elektroniky.

20. zasedání dne 20. dubna 2020

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2020.
 2. Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2020 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Evy Bártové, Ph.D., členkou Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D., členkou Volební a mandátové komise AS PřF MU za volební obvod biologie.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil doc. Ing. Martina Mandla, CSc., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU za volební obvod chemie.

19. zasedání dne 9. března 2020

Závěry a usnesení

 1. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2020.
 2. Akademický senát PřF MU se znepokojením sleduje rozdělení DKRVO na fakulty, které může negativně ovlivnit rozvoj excelentní vědy a výzkumu na PřF a navíc nekoreluje s hodnocením vědy pomocí Metodiky 17+.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2020.
 4. Akademický senát PřF MU projednal Organizační řád Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (účinný od 1. března 2020).
 5. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana č. 1/2020 - Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2020/2021.
 6. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana Uskutečňovaní bakalářských a magisterských studijních programů.
 7. Akademický senát PřF MU projednal bod č. 7 schváleného programu zasedání a doporučuje hnutí Univerzity za klima, aby se obrátilo na děkana PřF MU.

18. zasedání dne 9. prosince 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem bakalářského studijního programu Biochemistry a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2018.
 4. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2018.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil předsedou Volební a mandátové komise AS PřF MU Mgr. Davida Krumla, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU schválil vnitřní předpis PřF Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 7. Akademický senát PřF MU schválil vnitřní předpis PřF Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 8. Příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 9. března 2020.

17. zasedání dne 11. listopadu 2019

Závěry a usnesení

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Bioanalytická chemie a Bioanalytical Chemistry, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Analytický geochemik a Analytical Geochemist, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu experimentální biologie.
 4. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Centra RECETOX.
 5. Akademický senát PřF MU uděluje děkanovi souhlas ke jmenování prof. RNDr. Zuzany Došlé, DSc., prof. RNDr. Zdeňka Glatze, CSc.,  Bc. Michala Hubáčka, Bc. Veroniky Křešťákové, Mgr. Barbory Nežikové a prof. RNDr. Jana Šmardy, CSc., členy Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty.
 6. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

16. zasedání dne 18. října 2019

Přijaté usnesení:

Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., prorektorky MU pro výzkum a doktorské studium, a prof. RNDr. Petera Fedora, PhD., děkana Přírodovedecké fakulty Univerzity Komenského, členy Vědecké rady PřF MU.

15. zasedání dne 30. září 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů a Animal physiology, immunology and developmental biology, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU projednal Směrnici Přírodovědecké fakulty Zajištění finanční kontroly na Přírodovědecké fakultě.
 5. Akademický senát PřF MU stanovil termíny svého zasedání v podzimním semestru na 18. října 2019, 11. listopadu 2019 a 9. prosince 2019.

 

14. zasedání dne 13. května 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy doktorských studijních programů Chemie a Chemistry a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.
 3. Akademický senát PřF MU  schválil Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU  schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU  projednal Opatření děkana Zajištění možnosti dostudování pro studenty studijních oborů.
 6. Akademický senát PřF MU  projednal Opatření děkana Pokyny pro vypracování dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě MU.
 7. Akademický senát PřF MU  projednal Pokyn děkana Mzdové nároky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty.
 8. Akademický senát PřF MU  byl informován o výsledcích proběhlých výběrových řízení na pozice ředitelů ústavů PřF MU.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín prvního zasedání v podzimním semestru na 7. října 2019.

13. zasedání dne 8. dubna 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 16 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie o další studijní plán se specializací Buněčná biologie a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy vzniku dvou navazujících magisterských studijních programů, Buněčná biologie a Biotechnologie, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2019.
 4. Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2019 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 5. Akademický senát PřF MU projednal opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

12. zasedání dne 11. března 2019

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2019.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2019.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení: Ekologická a evoluční biologie, Ecological and Evolutionary Biology, Anatomie a fyziologie rostlin, Plant Anatomy and Physiology, Antropologie, Anthropology, Biochemie, Biochemistry, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Biomolecular Chemistry and Bioinformatics, Fyzická geografie, Physical Geography, Genomika a proteomika, Genomics and Proteomics, Geologie, Geology, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing, Mikrobiologie, Microbiology, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Molecular and Cell Biology and Genetics, Sociální geografie a regionální rozvoj, Social Geography and Regional Development,  Matematika a statistika, Mathematics and Statistics, Životní prostředí a zdraví, Environmental Health Sciences, Fyzika, Physics.

11. zasedání dne 10. prosince 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém děkanem.
 4. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana Organizační řád PřF MU.
 5. Akademický senát PřF MU projednal závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád centra RECETOX.
 7. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

10. zasedání dne 12. listopadu 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a marketing.
 2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil Bc. Michaelu Kubovou členkou Legislativní komise AS PřF MU.

9. zasedání dne 8. října 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU.
 3. Akademický senát PřF MU projednal směrnici děkana Etický kodex pracovníků PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU byl informován o zprávě Doktorandské komise AS MU.
 5. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. listopad 2018, 10. prosinec 2018 a 11. březen 2019, vždy od 15 hodin.

8. zasedání dne 14. května 2018

Závěry a usnesení:

 1. Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu PřF MU byla zvolena Veronika Křešťáková.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:
  Bakalářský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika;
  Navazující magisterský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 8 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2017.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2017.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil Mgr. Davida Krumla, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

7. zasedání dne 16. dubna 2018

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet PřF MU jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2018.
 5. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 6. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:

  Bakalářské studijní programy:
  • Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání

  Navazující magisterské studijní programy:
  • Ochrana přírody
  • Geoenvironmentální rizika a sanace
  • Učitelství biologie pro střední školy
  • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy
  • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
  • Učitelství chemie pro střední školy
  • Učitelství matematiky pro střední školy

6. zasedání dne 12. března 2018

Závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:

   Bakalářské studijní programy:
   • Antropologie
   • Aplikovaná a environmentální geologie
   • Biochemie
   • Ekologická a evoluční biologie
   • Experimentální a molekulární biologie
   • Fyzika
   • Fyzika - nanotechnologie
   • Geografie a kartografie
   • Geologie
   • Chemie
   • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
   • Matematická biologie a biomedicína
   • Matematika
   • Životní prostředí a zdraví

   Navazující magisterské studijní programy:
   • Antropologie
   • Aplikovaná a environmentální geologie
   • Aplikovaná geografie a geoinformatika
   • Aplikovaná matematika
   • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
   • Biochemie
   • Biologie člověka
   • Botanika
   • Experimentální biologie rostlin
   • Experimentální biologie živočichů a imunologie
   • Fyzika
   • Fyzická geografie
   • Geografická kartografie a geoinformatika
   • Geologie
   • Chemie
   • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
   • Matematická biologie a biomedicína
   • Matematika
   • Mikrobiologie
   • Molekulární biologie a genetika
   • Sociální geografie a regionální rozvoj
   • Zoologie
   • Životní prostředí a zdraví

 

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MU.
 2. Akademický senát PřF MU vyzývá děkana, aby připravil pravidla a realizoval transparentní způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, přiměřeně k odměňování členů Akademického senátu MU stanoveném ve Vnitřním mzdovém předpisu MU účinném od 29. prosince 2017.

5. zasedání dne 19. února 2018

Závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., proděkanem pro studium, prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc., proděkanem pro informační systémy a ekonomiku, doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., proděkanem pro vnější vztahy a doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr., proděkanem pro rozvoj a kvalitu.
  2. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU:
   Interní členové z MU: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc., doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr., prof. RNDr. Milan Novák, CSc., prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D., prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., a prof. Rikard von Unge, Ph.D.
   Externí členové: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně), doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc (Mikrobiologický ústav, AV ČR), doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně), prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno), prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.. (Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky), Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně), doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage s.r.o., GeoServices), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.(Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, (Ústav aplikované a krajinné ekologie, AF MENDELU), a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU).
  3. Akademický senát PřF MU projednal v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU návrhy těchto studijních programů:
   Bakalářské studijní programy:

   • Antropologie
   • Aplikovaná a environmentální geologie
   • Biochemie
   • Ekologická a evoluční biologie
   • Experimentální a molekulární biologie
   • Fyzika
   • Fyzika - nanotechnologie
   • Geografie a kartografie
   • Geologie
   • Chemie
   • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
   • Matematická biologie a biomedicína
   • Matematika
   • Životní prostředí a zdraví

   Navazující magisterské studijní programy:
   • Antropologie
   • Aplikovaná a environmentální geologie
   • Aplikovaná geografie a geoinformatika
   • Aplikovaná matematika
   • Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
   • Biochemie
   • Biologie člověka
   • Botanika
   • Experimentální biologie rostlin
   • Experimentální biologie živočichů a imunologie
   • Fyzika
   • Fyzická geografie
   • Geografická kartografie a geoinformatika
   • Geologie
   • Chemie
   • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
   • Matematická biologie a biomedicína
   • Matematika
   • Mikrobiologie
   • Molekulární biologie a genetika
   • Sociální geografie a regionální rozvoj
   • Zoologie
   • Životní prostředí a zdraví

 

 1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2018/2019.
 2. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. března, 16. dubna, 14. května a 8. října 2018.

4. zasedání dne 11. prosince 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU projednal znění opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. Akademický senát ustavil dočasnou komisi, jejímž úkolem je připravit analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání realizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU.  Členy komise jsou RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová, Bc. Jan Janeček, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Barbora Nežiková, Bc. Vladimíra Šťastná a Bc. Ondřej Vymazal. Časová působnost komise je omezena do konce roku 2018.
 4. Předsedou komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 5. Předsedou Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 6. Předsedou Ekonomické komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman.
 7. Členem Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

3. zasedání dne 20. listopadu 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2018 až 2022 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., proděkanem pro kvalitu.

2. zasedání dne 6. listopadu 2017

Nebylo přijato žádné usnesení.

1. zasedání dne 9. října 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu  PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory  Akademického senátu  PřF MU byla zvolena Bc. Natálie Nádeníčková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Petru Fišerovou  (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Jiří Hladík), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika), doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. (volební obvod biologie, náhradník doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.) a doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (volební obvod Chemie). Předsedou Volební a mandátové komise byl zvolen doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, PhD., Mgr. Petru Fišerovou, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., Mgr. Tomáše Havelku, Mgr. Radovana Kareše, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Veroniku Křešťákovou, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D., a Mgr. Romanu Sedmíkovou.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise RNDr. Milana Baláže, Mgr. Tomáše Havelku, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., Bc. Natálii Nádeníčkovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a Bc. Ondřeje Vymazala.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a prof. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín svého zasedání, na němž bude projednán návrh na jmenování děkana, na 20. listopadu 2017 od 15 hodin.
 10. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Disciplinární komise PřF MU ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Bc. Jan Janeček, Mgr. Barbora Nežiková a Bc. Vladimíra Šťastná.
 11. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2018 až 2020 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 12. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2016.
 13. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU za rok 2016.
 14. Akademický senát PřF MU byl informován o proběhlých výběrových řízeních na pozice ředitelů Ústavu geologických věd a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.
 15. Akademický senát PřF MU stanovuje tyto termíny svých řádných zasedání v podzimním semestru 2017: 6. listopadu, 20. listopadu a 11. prosince. První řádné zasedání v jarním semestru 2018 se bude konat dne 19. února 2018. Zasedání začínají vždy v 15 hodin.

Závěry a usnesení AS v 9. funkčním období (2014-2017)

19. zasedání dne 25. 5. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

18. zasedání dne 15. 5. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát bere na vědomí návrh na čerpání fondů v roce 2017.
 5. Současný akademický senát žádá senát, vzešlý z právě probíhajících voleb, aby vyhodnotil zkušenosti akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací Centra zahraniční spolupráce a aby dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně vymezení okruhu osob oprávněných provádět výuku.

17. zasedání dne 24. 4. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. Akademický senát zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a doc. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

16. zasedání dne 10. 4. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. Akademický senát schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty v roce 2017.
 3. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Statut PřF MU.
 4. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. Akademický senát zvolil Doc. RNDr. Petra Zbořila, CSc., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.
 6. Akademický senát vyzývá členy Legislativní komise, aby se aktivně zúčastnili zasedání této komise, popřípadě aby zvážili svoji rezignaci na členství v této komisi.

15. zasedání dne 13. 3. 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém  děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. Akademický senát schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 3. Akademický senát schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016 do fondů ve znění předloženém děkanem.
 4. Akademický senát projednal znění vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. Akademický senát zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Jiřího Hladíka (volební obvod studentů, náhradník Jan Tylk), Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. (volební obvod matematika, náhradník RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika, náhradník Mgr. Miroslav Jagelka), doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D. (voelbní obvod biologie, náhradník doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.) a doc. RNDr. Petra Kubíčka, CSc. (volební obvod vědy o Zemi, náhradník doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.).
 6. Akademický senát zvolil doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D., předsedou Volební a mandátové komise.

14. zasedání dne 12. 12. 2016

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát projednal opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2017/2018.
 2. Akademický senát schválil vnitřní předpis Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát byl seznámen se stavem příprav rozpočtu MU na rok 2017.
 4. Akademický senát byl seznámen s výzvou ESF Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.
 5. Akademický senát odložil volbu Volební a mandátové komise na příští zasedání.

13. zasedání dne 14. 11. 2016

Usnesení:

 1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity podporuje konání akcí k důstojným oslavám 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva a státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, např. Sedmnáctého studentského vč. MUNI jede na Albertov organizovaných Masarykovou univerzitou či symbolické cesty z místa rodiště Jana Opletala do Prahy organizované Univerzitou Palackého v Olomouci. Akademický senát vyzývá studenty PřF k aktivní účasti na některé z těchto jmenovaných akcí.

12. zasedání dne 10. 10. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 11. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS byl obeznámen s informacemi o výsledcích letošního přijímacího řízení.
 4. AS projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2017/2018.
 5. AS schválil Organizační řád Ústavu biochemie.
 6. AS byl informován o přípravě a znění Statutu MU.
 7. AS byl informován o současném stavu podávání projektů v OP VVV.
 8. AS souhlasí s čerpáním dodatečného 1,5 miliónu Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium.
 9. AS byl informován o legislativních změnách a z nich plynoucích povinnostech fakulty.

11. zasedání dne 9. 5. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 10. zasedání.
 2. AS schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS schválil Výroční zprávu o činnosti  za rok 2015.
 4. AS projednal vnitřní předpis fakulty Volební řád akademického senátu PřF MU.
 5. AS vyhlásil doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU.
 6. AS schválil volební komisi pro doplňující volby do komory studentů akademického senátu PřF MU ve složení Bc. Petr Chrást (předseda), Bc. Helena Janyšková, Bc. Marek Lahoda.

10. zasedání dne 11. 4. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 9. zasedání.
 2. AS projednal prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Statistika a analýza dat.
 3. AS projednal prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Geologie aplikovaná a environmentální.
 4. AS schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2016 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 5. AS schválil výroční zprávu o hospodaření  za rok 2015.
 6. AS schválil dlouhodobý záměr PřF MU na období 2016 až 2020.
 7. AS zvolil členem legislativní komise Dr. Milana Baláže.
 8. AS schválil přestavbu podkrovních prostor budovy děkanátu v areálu Kotlářská.
 9. Příští zasedání AS je plánováno na 9. května 2016.

9. zasedání dne 14. 3. 2016

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 8. zasedání.
 2. AS schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 3. AS schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2016.
 4. AS schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2015 do fondů.
 5. AS schválil Opatření děkana č. 2/2016 Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016.
 6. AS zvolil členem dokumentační komise Mgr. Tomáše Buryšku.
 7. Příští zasedání je plánováno na 11. dubna 2016.

8. zasedání dne 7. 12. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis ze 7. zasedání.
 2. AS schválil Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky.
 3. AS projednal reakreditaci navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a regionální rozvoj.
 4. AS projednal reakreditace doktorských studijních oborů Regionální geografie a regionální rozvoj, Fyzikální chemie a Materiálová chemie.
 5. AS byl informován o závěrech pracovní skupiny zabývající se působením studijního oddělení v Univerzitním kampusu Bohunice.
 6. AS schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 7. AS souhlasí s čerpáním 3 miliónů Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 14. března 2016.

7. zasedání dne 9. 11. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 6. zasedání.
 2. AS projednal záměr akreditovat navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie.
 3. AS projednal záměr akreditovat bakalářský a navazující magisterský studijní obor Proteinové inženýrství a biotechnologie.
 4. AS pověřuje děkana, aby v případě úspěšné akreditace studijních oborů Proteinové inženýrství a biotechnologie akreditační komisí Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže před jejich otevřením inicioval jednání ředitelů Ústavu experimentální biologie a Ústavu biochemie ohledně vyjasnění případných střetů zájmů.
 5. AS byl seznámen s výsledky ankety "Studijní oddělení v UKB".
 6. AS schválil opatření děkana Provozní řád fakulty.
 7. AS byl seznámen se stavem příprav dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty MU.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 7. prosince 2015.

6. zasedání dne 12. 10. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS schválil zápis z 5. zasedání.
 2. AS zvolil za členy disciplinární komise prof. RNDr. Zuzanu Došlou, DrSc., prof. RNDr. Zdeňka Glatze, CSc., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., Mgr. Irenu Honsnejmanovou, Bc. Natálii Nádeníčkovou a Bc. Filipa Smrčku.
 3. AS se seznámil s analýzou přijímacího řízení v letech 2014 a 2015.
 4. AS schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. AS projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2016/2017.
 6. AS projednal opatření děkana Organizační řád fakulty.
 7. AS schválil přístupová práva k interním dokumentům senátu na Dokumentovém serveru IS pro pana děkana a paní tajemnici.
 8. Příští zasedání AS je plánováno na 9. listopadu 2015.

5. zasedání dne 11. 5. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápis ze 4. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana č. 2/2015 Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. AS projednal Opatření děkana č. 3/2015 Opatření ke studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 4. AS projednal nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách.
 5. AS schválil opatření děkana č. 4/2015 Výuka a tvorba studijních programů - výjimka pro obor  Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách.
 6. AS schválil Výroční zprávu o činnosti za rok 2014.
 7. AS byl seznámen s výsledky výběrového řízení na místa ředitelů ústavů Přírodovědecké fakulty.
 8. AS byl seznámen s plánovaným čerpáním Fondu provozních prostředků.
 9. AS vyzývá vedení fakulty, aby předložilo úpravu provozního řádu fakulty, článek 3, na říjnovém řádném zasedání AS.
 10. AS zvolil členem ekonomické komise Mgr. Radovana Kareše.
 11. AS zpřístupnil zástupcům PřF a MU v Radě vysokých škol složku Interní dokumenty AS na dokumentovém serveru v Informačním systému MU.
 12. AS byl informován o podnětu obdrženém od Ing. Hána, jednatele AHK Group, s.r.o.
 13. AS vyzývá vedení fakulty, aby AS předložilo na řádném říjnovém zasedání detailní informace o přijímacím řízením pro akademický rok 2016-2017.
 14. Příští řádné zasedání AS je plánováno na 12. října 2015.

4. zasedání dne 13. 4. 2015

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápis z 3. zasedání.
 2. AS schválil Opatření děkana č. 1/2015 Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015.
 3. AS schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015.
 4. AS schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015.
 5. AS schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2014 do fondů.
 6. AS schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2015 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů předložené děkanem.
 7. AS schválil návrh na čerpání centralizovaného Fondu provozních prostředků PřF MU na rok 2015 předložený děkanem.
 8. AS schválil návrh na čerpání Fondu reprodukce investičního majetku PřF MU na rok 2015 předložený děkanem.
 9. AS schválil výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2014.
 10. AS vzal na vědomí iniciativu studentské komory AS, spočívající v realizaci dotazníkové ankety adresované studentům PřF a zabývající se činností studijního oddělení děkanátu a Centra zahraniční spolupráce.
 11. Příští zasedání AS je plánováno na 11. května 2015.

3. zasedání dne 8. 12. 2014

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU schválil zápisy z 1. a 2. zasedání.
 2. Komora studentů AS zvolila za svého předsedu Marka Lahodu.
 3. AS se seznámil s novelou opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 4. AS souhlasí s čerpáním 3 miliónů Kč z fondu provozních prostředků v roce 2015 na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium, a to pro překlenutí mezery mezi OPVK a OPVVV.
 5. AS projednal možnost trvalé přítomnosti zaměstnance studijního oddělení v UKB.
 6. AS projednal možnost zřízení alternativních vstupů do areálu fakulty na ulici Kotlářská.
 7. Senát byl seznámen s postupem řešení půjčování skříněk studentům a pořízení dalších laviček do koridorů v UKB.
 8. Senát vyzývá vedení fakulty, aby předložilo úpravu provozního řádu fakulty, článek 3.
 9. Senát byl seznámen s výsledky voleb do AS MU.
 10. Senát byl seznámen s informacemi ze zasedání sněmu Rady vysokých škol.
 11. Příští zasedání AS je plánováno na 9. března 2015.

2. zasedání dne 10. 11. 2014

Závěry a usnesení:

 1. AS PřF MU žádá vedení fakulty o vypracování "studie proveditelnosti" alternativních vstupů do areálu Kotlářská.
 2. Předsedou ekonomické komise AS byl zvolen doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 3. Předsedou legislativní komise AS byl zvolen Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 4. Příští zasedání AS je plánováno na 8. prosince 2014.

1. zasedání dne 13. 10. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Novým předsedou AS PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 2. Novým předsedou Komory akademických pracovníků (KAP) byl zvolen doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., předsedkyní Studentské komory (SK) byla zvolena Mgr. Tereza Warchilová.
 3. Byla zvolena dokumentační komise (Vymazal, Zejda), ekonomická komise (Baláž, Buryška, Gloser, Holík, Kašparovský, Koláček, Lochman, Mikulík, Šerý, Šimoníková, Zejda, Zemánek), legislativní komise (Kalvoda, Krepl, Kudrle, Lahoda, Nádeníčková, Schlaghamerský, Šerý), studijní komise (Lahoda – předseda, Holík, Krepl, Kruml, Smrčka, Sváčková, Tvrdoňová, Vymazal, Warchilová).
 4. Zástupcem akademické obce PřF MU v Radě vysokých škol byl zvolen RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 5. Senát schválil pravidla podmínek přijímacího řízení pro rok 2015/16 v upřesněném znění.
 6. Senát vyzval vedení fakulty, aby připravilo nové znění opatření děkana Podmínky a pravidla přijímacího řízení v nejbližším možném termínu.
 7. Senát jmenoval volební komisi pro volby do AS MU ve složení Šerý (předseda), Mulíček, Buryška.
 8. Předseda AS připomene ředitelům ústavů, že mají zvát členy AS na jednání Rady ústavu.
 9. Zasedání senátu se budou konat obvykle vždy druhé pondělí v měsíci v 15:00, příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 10. 11. 2014.

Závěry a usnesení AS v 8. funkčním období 2011-2014

17. zasedání dne 19. 5. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 16.
 2. AS PřF MU schválil podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech. uskutečňovaných na fakultě uvedené v Opatření děkana č. x/2014 Pravidla a podmínky přijímacího řízení a dále specifikované v brožurce „Informace o přijímacím řízení 2015/2016“.
 3. Akademický senát PřF projednal Návrh Opatření děkana č. x/2014 Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a vyjádřil podporu návrhu, aby se zápočet za závěrečnou práci udílel ještě před jejím odevzdáním.
 4. AS fakulty projednal návrh Opatření děkana x/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.
 5. AS PřF MU podpořil zvýšení poplatků za studium v navrhované výši.
 6. Akademický senát PřF ustanovil volební komise pro volby do AS PřF MU a jejich předsedy pro jednotlivé volební obvody takto:
  Biologie – dr. Pavel Lízal (předseda), dr. Iveta Hodová, dr. Petr Hrouda
  Fyzika – doc. Petr Vašina (předseda), dr. Mojmír Meduňa, dr. Ondřej Caha
  Matematika – doc. Zdeněk Pospíšil (předseda), doc. Martin Kolář, doc. Michal Kunc
  Chemie – doc. Pavel Kubáček (předseda), dr. Tomáš Kašparovský, doc. Petr Zbořil
  Vědy o Zemi – doc. Martin Ivanov (předseda), doc. Petr Kubíček, doc. Milan Jeřábek
  Studenti – Helena Janyšková (předsedkyně), Mgr. Pavel Dvořák, Natálie Nádeníčková
 7. AS vyhlásil termín konání voleb do Akademického senátu PřF MU pro funkční období 2014-2018 na období od 15. 9. 2014 do 24. 9. 2014 (včetně).

16. zasedání dne 14. 4. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 15.
 2. AS PřF MU schválil Opatření děkana č. 1/2014: Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014.
 3. Akademický senát PřF MU schválil rozpočet a návrh rozpočtu centralizovaných nákladů PřF MU na rok 2014.
 4. AS PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2013.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2013.
 6. AS PřF MU schválil změny v Opatření děkana: Stipendia pro studenty Přírodovědecké fakulty MU.
 7. Akademický senát PřF MU požádal pana děkana, aby na příštím zasedání navrhnul senátu změnu statutu PřF ve věci stanovení výše poplatků spojených se studiem.

15. zasedání dne 10. 3. 2014

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 14.
 2. Akademický Senát PřF MU projednal předložené akreditační materiály oborů Chemie konzervování a restaurování a Správní geologie.
 3. Jako nového zástupce do sněmu Rady vysokých škol schválil AS fakulty RNDr. Pavla Lízala, PhD.
 4. AS PřF MU projednal a podpořil návrh na nového proděkana a úpravu úkolů některých proděkanů stávajících.
 5. AS PřF MU schválil následující nové členy vědecké rady PřF MU: Prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.; Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.; Doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.; Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.; Doc. RNDr. Vladimír Onderka, CSc.
 6. Akademický senát PřF schválil následující usnesení k návrhu rozpočtu fakulty:
  1. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje rozpočet Přírodovědecké fakulty MU na rok 2014 (tzv. Velký rozpočet PřF MU), podle návrhu děkana fakulty
  2. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty MU na rok 2014, podle návrhu děkana fakulty
  3. Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty MU za rok 2013, podle návrhu děkana fakulty.

14. zasedání dne 11. 12. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 12 a 13.
 2. Novým děkanem PřF MU byl zvolen doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 3. Akademický Senát PřF MU projednal předložené akreditační materiály oborů Antropologie a Biofyzikalni chemie

12. zasedání dne 11. 11. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 11.
 2. AS PřF MU byl seznámen s tím, že jediným kandidátem na funkci děkana je stávající děkan doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 3. Senát se nevyjádřil proti návrhu na spojení mimořádného zasedání AS PřF společně se Shromáždění akademické obce PřF MU, které se uskuteční 18.11.2013 od 16:00 a jehož jediným bodem bude diskuse s kandidátem na děkana.
  Další jednání AS PřF se uskuteční jako mimořádné a to v pondělí 18. listopadu v 16:00 společně se Shromážděním akademické obce v aule PřF MU.
 4. AS PřF MU souhlasil s čerpáním částky 450 000 Kč z Fondu provozních prostředků pro uhrazení nezpůsobilých nákladů při čerpání projektových prostředků.
 5. Senátoři vyjádřili souhlas s čerpáním částky 200 000 Kč z Rezervního fondu za účelem předfinancování projektu OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0086 CEPLANT.
 6. AS PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyzikální elektroniky se změněným čl. 2 tj. novým vnitřním členěním ústavu (zbytek org. řádu zůstává beze změn,  nové znění bude třeba nechat podepsat současným ředitelem ústavu, děkanem a předsedou Senátu)..
 7. Senát PřF v rámci diskuse vyjádřil znepokojení nad postupem vedení univerzity v souvislosti s návrhem změny poplatků za studium.

11. zasedání dne 14. 10. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 9 a 10.
 2. AS PřF MU schválil následující usnesení:
  Akademický senát PřF MU schvaluje podmínky přijímacího řízení 2014/2015 ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě ve znění změn navržených děkanem fakulty.
 3. Senát Fakulty se seznámil s harmonogramem k rozpočtu MU.
 4. AS PřF projednal Opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity a Opatření děkana Uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů a oborů.
 5. Senát Fakulty se vyjádřil pro návrh poplatku za studium ve výši 18 000 Kč a k navýšení poplatku za studium v cizím jazyce z 3900 EUR na 5000 EUR.
 6. AS PřF schválil komisi k přípravě projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty v následujícím složení:
  prof. Ondřej Došlý (předseda)
  prof. Eduard Schmidt
  doc. Pavel Kubáček
  doc. Marie Kummerová
  doc. Zdeněk Losos
  Mgr. Simona Hušková
 7. Senát schválil návrh harmonogramu pro přípravu projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty

Oznámení:

Plánované zasedání AS PřF MU se 13. května 2013 pro nedostatečný počet senátorů studentské komory neuskutečnilo. Proběhlo pouze krátké informační jednání.

10. zasedání dne 15. 4. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 9.
 2. AS PřF projednal a schválil pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU na rok 2013.
 3. AS PřF projednal a schválil rozdělení finančních prostředků fakulty na rozpočet centralizovaných nákladů a rozpočty jednotlivých ústavů PřF v roce 2013.
 4. AS PřF projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2012.
 5. Akademický senát PřF zvolil za nového člena Vědecké rady PřF MU prof. Viktora Beneše z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 6. Akademický senát PřF projednal děkanem předložený návrh na prodloužení funkčního období  prof. Svobodovi jako řediteli Ústavu antropologie PřF MU.
 7. AS PřF schválil návrh na pokrytí odpisů za letošní rok prostřednictvím Fondu provozních prostředků PřF.
 8. Projednán byl návrh na výjezdní zasedání senátu s tím, že se k tématu senát ještě vrátí na příštím zasedání.
 9. Příští zasedání se uskuteční 13. května.

9. zasedání dne 11. 3. 2013

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 8 ze dne 10. 12. 2012.
 2. AS PřF schválil výroční zprávu o hospodaření fakulty.
 3. AS PřF schválil návrh rozpočtu fakulty, včetně investičního rozpočtu s rozdělením prostředků do finančních fondů fakulty.
 4. Příští zasedání se uskuteční 15. dubna.

8. zasedání dne 8. 10. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 7.
 2. Děkan informoval AS PřF o postupu a pravidlech tvorby univerzitního rozpočtu.
 3. AS PřF projednal opatření děkana č. 13/2012 „Realizace programů celoživotního vzdělávání“ a Opatření děkana č. 1/2013 „Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014“
 4. AS PřF projednal návrh na změnu čl. 3 písm. h) Provozního řádu PřF MU a doporučil děkanovi jiný postup než změnu Provozního řádu
 5. Senát PřF navrhuje informovat akademiky o plánovaných rektorských a děkanských volnech v předstihu prostřednictvím e-mailu a zveřejněním v harmonogramu období na ISu
 6. AS PřF schválil za novou členku disciplinární komise Mgr. Terezu Warchilovou.
 7. Příští zasedání se uskuteční 11. března.

7. zasedání dne 8. 10. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 6.
 2. Senát prodiskutoval aktuální situaci převodu pracoviště FGP pod pracoviště NCBR.
 3. Senát schválil navržené přesuny financí z FPP a Rezervního fondu PřF.
 4. Byly schváleny podmínky přijímacího řízení.
 5. V případě zásadních změn v podmínkách přijímacího řízení, které by mohly v budoucnu nastat, bude třeba senát informovat v dostatečném předstihu.
 6. Byl připomínkován vzor Provozního řádu pavilonů v UKB, k jehož schválení se senát vrátí po zapracování připomínek a návrhů.
 7. Senát byl informován o podstatných skutečnostech z jednání Rady vysokých škol
 8. Příští zasedání senátu se uskuteční 12. 11. 2012.

6. zasedání dne 14. 5. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 5.
 2. Senát schválil úpravu stávajícího Opatření děkana „Výuka a tvorba studijních programů“.
 3. AS PřF schválil nový Provozní řád PřF MU.
 4. Usnesení AS PřF: Senát doporučuje podstoupení žádosti o akreditaci nového programu Pokročilé materiály a nanovědy s obory Pokročilé mikrotechnologie a nanotechnologie a Pokročilé materiály.
 5. Senát projednal okolnosti snížení stipendií doktorských studentů
 6. Bylo navrženo znovuzavedení registrací předmětů studentům prvních ročníků studijním oddělením po zajištění nového informačně-technického řešení.
 7. Senátor Kašparovský informoval o obsahu blížícího se druhého zasedání Rady vysokých škol, materiály z jednání budou k dispozici na dokumentovém serveru AS.

Další zasedání senátu se uskuteční začátkem podzimního semestru.

5. zasedání dne 16. 4. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 4.
 2. AS PřF projednal opatření děkana ke Studijnímu  a zkušebnímu řádu  Masarykovy univerzity.
 3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2011 byla AS PřF schválena.
 4. AS PřF schválil následující strukturu a správu dokumentového serveru AS:
  Složka „Zápisy ze zasedání“ – veřejně přístupná;
  „Studentská komora“ – veřejně přístupná, podložky omezeny dle potřeby;
  „Interní dokumenty“ – přístupná pouze členům AS PřF;
  Ostatní složky – přístup po přihlášení do ISu
  Práva spravovat má předseda a místopředsedové senátu, u složky se zápisy také dokumentační komise.
 5. Usnesení: Odpovědné osoby jsou povinny reagovat na jakékoliv podněty v Knize přání, stížností a pochval v přiměřené lhůtě (14 dnů).
 6. Senát žádá pana děkana a paní tajemnici o prověření funkčnosti a nastavení aplikace Kniha přání, stížností a pochval.
 7. Příští zasedání senátu se bude konat v pondělí 14. května 2012.

4. zasedání dne 12. 3. 2012

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 3
 2. Senát projednal opatření děkana k výši poplatků za studium v akademickém roce 2012/2013.
 3. Byl schválen návrh velkého rozpočtu, rozpočtu Fakulty a Opatření děkana 4/2012.
 4. Předseda a místopředsedové AS PřF projednají a na příštím zasedání představí podobu dokumentového serveru AS PřF včetně navržených pravidel pro vkládání a čtení vložených dokumentů.
 5. AS PřF nominuje Doc. Mazala a dr. Baláže za členy ekonomické komise AS MU.
 6. Příští zasedání senátu se bude konat v pondělí 16. dubna 2012.

3. zasedání dne 12. 12. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 2
 2. Probíhají volby do AS MU – 9 pracovníků a 4 studenti.
 3. Zvoleným zástupcem do RVŠ je dr. Kašparovský.
 4. Senát doporučuje postoupení žádosti o akreditaci nového oboru Chemoinformatika a bioinformatika rektorovi a potažmo akreditační komisi.
 5. Předseda legislativní komise předá tajemnici připomínky AS PřF ke vznikajícímu Provoznímu řádu. Ty by měly být zapracovány.
 6. Schválena disciplinární komise ve složení: Prof. Došlá, Prof. Glatz, Prof. Šmarda, Bc. Daňková, Bc. Prát a Lucie Šimoníková
 7. Schválen dodatek k přijímacímu řízení pro rok 2012. Studenti mohou požádat o prominutí přijímacího řízení do navazujícího magisterského oboru na základě průměru z povinných a povinně volitelných předmětů. K tomuto účelu byla zavedena v ISu aplikace umožňující průměr spočítat.
 8. Příští zasedání AS PřF bude 12. března 2012.

2. zasedání dne 14. 11. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Schválen zápis ze zasedání č. 1 po zapracování projednaných úprav.
 2. Představeni předsedové komisí. Ekonomická – doc. Vašina, Legislativní – dr. Lízal a Studijní – Mgr. Roblová.
 3. AS PřF MU hledá zapisovatele z řad studentů. Navrhované stipendium 500,- Kč/zápis včetně úprav.
 4. Pokračuje hledání vhodného kandidáta do Rady vysokých škol. Nenajde-li se do příštího zasedání nikdo, kdo by kandidoval, pak senát postaví svého místopředsedu dr. Kašparovského jako vlastního kandidáta.
 5. Senát schválil jako nového člena Vědecké rady dr. Brosku.
 6. AS PřF počká na opatření děkana, které bude výkladem k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu MU a bude zahrnovat i doporučení k jazykům závěrečných prací jako upřesnění příslušného ustanovení v uvedeném předpise. Bude předjednáno se studijní a legislativní komisí.
 7. Dnem 14. 11. 2011 vyhlašuje Akademický senát PřF volby do AS MU. Do 28. 11. 2011 budou zveřejněna stanoviska navržených kandidátů a od 12. do 19. 12. 2011 proběhnou prostřednictvím ISu elektronické volby.
 8. Senát souhlasil s návrhem děkana jmenovat za člena Disciplinární komise prof. Šmardu.
 9. AS PřF vyzval děkana, aby prostřednictvím Ekonomické komise senátu informoval senát o tom, jak se vyvíjí jednání o pravidlech rozpočtu na univerzitě.
 10. Příští zasedání AS se uskuteční 12. 12. 2011.

1. zasedání dne 10. 10. 2011

Závěry a usnesení:

 1. Novým předsedou AS PřF MU se stal Dipl-Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 2. Novým předsedou Komory akademických pracovníků (KAP) se stal Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., předsedou Studentské komory (SK) se stala Mgr. Eva Majerová.
 3. Byla zvolena dokumentační komise (Buryška, Lízal), ekonomická komise (Gloser, Kašparovský, Kunc, Mikulík, Souček, Šimoníková, Vašina, Warchilová), legislativní komise (Kalvoda, Krepl, Lízal, Majerová, Petráňová, Prát, Zejda, Zemánek), studijní komise (Buryška, Daňková, Dvořák, Majerová, Roblová, Řezáč, Souček, Šerý, Warchilová), za nové členy Disciplinární komise byli navrženi Daňková, Prát, Šimoníková.
 4. Senát schvaluje podmínky přijímacího řízení pro rok 2011/2012 bez návrhu o prominutí přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.
 5. Senát projednal reakreditace a akreditace studijních programů fakulty.
 6. Volba nového kandidáta do Rady vysokých škol byla odložena na příští zasedání, kam budou navržení kandidáti pozváni.
 7. AS zvolil komisi pro zajištění voleb do AS MU ve složení: Kalvoda (jako předseda), Zejda (člen), Prát (člen).
 8. Senát se dohodl s děkanem, že děkan připraví Opatření děkana v souvislosti s jazykem závěrečných prací, které zveřejní na příštím zasedání senátu.
 9. Předseda AS na rozšířeném kolegiu děkana připomene ředitelům ústavů, že mají zvát členy AS na jednání Rady ústavu.
 10. Další zasedání AS se bude konat 14. 11. 2011.

Závěry a usnesení AS v 7. funkčním období (část 2010 a 2011)

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 23. května 2011

 1. AS podporuje akreditace studijního oboru Genomika a proteomika studijního programu Biochemie
 2. AS souhlasí s vyjímkou v počtu kreditů (160 v bakalařském a 94 v magisterském) za povinné a povinně volitelné předměty v stud. obotu Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
 3. AS schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti PřF na období 2011-2015
 4. AS schvaluje podmíky stipendijních programů fakulty dle předloženého OD 3/2011.
 5. AS vyhlašuje volby do AS dle harmonogramu, uveřejněného v zápisu z tohoto zasedání a ustanovuje příslušné volební komise ve složení uvedeném v tomtéž zápisu.
 6. AS pověřuje předsedy komor zorganizovat setkání s kandidáty do nového AS. Případné náklady akce budou financovány z prostředků fondu AS, který je součástí rozpočtové rezervy děkana.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 11. dubna 2011

 1.  schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty
 2. AS schvaluje opatření děkana - pravidla rozdělování fin. prostředků v roce 2011
 3. AS schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2011

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 14. března 2011

 1. AS schvaluje předložený dílčí rozpočet fakulty

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 29. listopadu 2010

 1. AS schvaluje doplnění vědecké rady PřF MU o prof. RNDr. Mojmíra Šoba, DrSc. a RNDr. Karla Kirchnera, CSc.
 2. AS schvaluje návrh děkana na rozdělení části FPP na ústavy.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 8. listopadu 2010

 1. AS podporuje akreditaci oborů Chemoinformatika a bioinformatika, Genomika a proteomika a Aplikovaná matematika pro víceoborové studium.
 2. AS vyhlašuje doplňující volby do SKASu dle předloženého harmonogramu a schvaluje pro jejich zajištění komisi ve složení Mgr. Anna Ogrocká (předsedkyně), Bc. Veronika Ostapčuk, Roman Gogela.
 3. AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2011/2012.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 11. května 2010

Akademické senáty Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty upozorňují na fakt, že zvyšování počtu studentů MU nad kvóty stanovené MŠMT v minulých několika letech nevedlo k adekvátnímu nárůstu příjmů univerzity, ale naopak ke snížení částky připadající na výuku jednoho studenta. Tímto došlo k poklesu příjmů těch fakult, které se v přijímání studentů chovaly racionálně. Vedle odstranění tohoto neekonomického chování univerzity, potažmo jednotlivých fakult (LF a PřF nevyjímaje), považují akademické senáty LF a PřF za nezbytné odstranit z mechanismů tvorby univerzitního rozpočtu rovněž prvky výrazně diskriminující hospodářskou a z projektů hrazenou činnost, v které spatřujeme potenciál růstu příjmů všech fakult a tedy i MU jako celku. Akademické senáty LF a PřF upozorňují na fakt, že současné principy tvorby univerzitního rozpočtu vedou ke ztrátě vědecké i pedagogické konkurenceschopnosti LF a PřF oproti analogickým fakultám ostatních „kamenných“ univerzit v České republice a dostatečně nemotivují získávat finance ze všech dostupných zdrojů.

Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům doložitelně jednat s vedením MU ohledně změny rozpočtových pravidel, které by vedly k racionalizaci tvorby jak přínosu jednotlivých fakult, tak jejich odvodů. Akademické senáty LF a PřF ukládají svým děkanům o tomto jednání podávat AS kvartálně písemnou zprávu. Dále ukládají svým děkanům připravit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje svých fakult s významným akcentem na hospodaření a tento předložit nejpozději k 30. 10. 2010 příslušnému akademickému senátu k projednání.

Akademické senáty LF a PřF podporují iniciativu rektora vytvořit komisi, která se bude zabývat principy tvorby rozpočtu s tím, že by tato komise měla být svolávána pravidelně. Akademické senáty LF a PřF věří, že činnost této komise napomůže nalézt pravidla vhodná pro budoucí rozvoj nejen LF a PřF, ale i ostatních fakult MU a vyzývají vedení svých fakult, aby činnosti této komise věnovali maximální pozornost a podporu.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 10. května 2010

 1. AS schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření a činnosti Fakulty.
 2. AS schvaluje předložené opatření děkana 2/2010
 3. AS schvaluje rozpočet Fakulty pro rok 2010
 4. AS podporuje akreditaci bakalářského oboru Modelování a výpočty

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 22. března 2010

 1. Přestože AS dlouhodobě nesouhlasí s principy tvorby univerzitního rozpočtu, které poškozují PřF jakožto výzkumně zaměřenou fakultu, jako podporu svému děkanovi pro další jednání AS schvaluje předložený dílčí rozpočet Fakulty.
 2. AS souhlasí s udělením předložené vyjímky (obor Matematická biologie) z opatření děkana 3/2008.

Usnesení Akademického senátu Fakulty z 22. února 2010

 1. AS schvaluje zřízení ústavu Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí a souhlasí se zrušením ústavu Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii k 1. 3. 2010
 2. AS schvaluje organizační řád Centra pro výzkum toxických látek v prostředí po zapracování již schválených dílčích změn
 3. AS schvaluje složení vědecké rady PřF MU
 4. AS schvaluje děkanem předložené opatření děkana 1/2010 Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011 po zapracování schválených úprav
 5. AS podporuje jmenování doc. RNDr. Z. Bochníčka, Dr. proděkanem pro studium
 6. AS podporuje jmenování prof. RNDr. V. Kanického, DrSc. proděkanem pro výzkum vývoj, zahraniční vztahy a doktorské studium
 7. AS podporuje jmenování prof. RNDr. Z. Došlé, DrSc. proděkankou pro vnější vztahy
 8. AS podporuje jmenování prof. RNDr. J. Janyšky, DrSc. proděkanem pro informační systémy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.