Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu za rok 2020/2021

with Žádné komentáře
Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu, součást tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů, si klade za cíl podpořit školitele a jejich studenty ve včasném dokončování doktorského studia a zároveň oceňuje vynikající vědecké výsledky. Vyznamenáno bylo celkem 40 absolventů napříč Masarykovou univerzitou, z OFIŽ byli oceněni tři studenti a jejich školitelé:
Lenka Radoňová

Mgr. Lenka Radoňová, Ph.D. byla oceněna za výsledky své disertační práce s názvem Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje, kterou zpracovala pod vedením doc. MVDr. Martina Angera, CSc.

Práce shrnuje molekulární mechanismy, které regulují dělení buněk na počátku vývoje organismu. Toto období je charakteristické častým výskytem chyb při dělení chromozomů, což vede ke vzniku buněk s nesprávným počtem chromozomů. Takové buňky ohrožují další vývoj embrya, a mohou zapříčinit buď předčasné ukončení vývoje plodu, nebo mohou vést k narození jedince postiženého těžkými vývojovými a mentálními poruchami. Předchozí výzkum ukázal, že výskyt buněk s nesprávným počtem chromozomů v embryu je nejčastější příčinou ukončení vývoje plodu u lidí. Výsledky práce Lenky Radoňové přispěly k objasnění molekulárních mechanismů odpovědných za nepřesné dělení chromozomů v samičích zárodečných buňkách a poukázaly  na fundamentální rozdíly v řízení buněčného cyklu mezi zárodečnými a somatickými buňkami.

V současné době Lenka působí jako postdoc na National Institute of Environmental Health Sciences, USA.

 

Mgr. Stanislav Drápela, Ph.D. svou práci Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty zpracoval pod vedením Mgr. Karla Součka, Ph.D.

Disertační práce shrnuje pokroky ve výzkumu pokročilých nádorů prostaty. S využitím vysoko propustné multispektrální průtokové cytometrie se týmovou prací podařilo definovat specifický expresní profil povrchových molekul u chemorezistentních nádorů prostaty, který by mohl být v budoucnosti využit pro vývoj léčiv cílících právě na nádorové buňky odolné vůči chemoterapii.

S pomocí preklinických modelů pokročilého karcinomu prostaty se také podařilo ukázat, že inhibice kinázy CHK1 novým inhibitorem MU380 výrazně posiluje efekt chemoterapie a vede k překonáni rezistence na cytostatikum docetaxel. Výsledky Stanislava Drápely mohou být podkladem pro zvýšení efektivity a snížení vedlejších účinků současné léčby pokročilého stadia rakoviny prostaty. 

Nyní Stanislav pokračuje ve své vědecké cestě na Moffitt Cancer Center, USA.

Stanislav Drápela
Petra Paclíková

Mgr. Petra Paclíková, Ph.D. byla oceněna za výsledky své disertační práce Funkční analýza proteinu Dishevelled pomocí CRISPR/ Cas9 editační technologie, jejímž vedoucím byl prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Disertační práce se věnuje jedné z klíčových signálních drah, kterou buňky využívají ke komunikaci a správnému fungování organismu. Wnt signalizace reguluje procesy buněčné diferenciace, proliferace i migrace a její deregulace je příčinou širokého spektra onemocnění včetně různých druhů rakovin. Klíčovou molekulou Wnt signalizace je protein Dishevelled, který funguje jako přepínač mezi jednotlivými kaskádami Wnt signalizace, integruje signál přijímaný buňkou z vnějšího prostředí a rozhoduje, jaké další efektory budou v buňce aktivovány. Pomocí speciálních CRISPR/Cas9 editovaných buněčných linií Petra Paclíková s týmem zmapovala a popsala důležité funkční části proteinu Dishevelled a jejich vliv na aktivaci jednotlivých větví Wnt signalizace.  

I po obhájení disertační práce se Petra rozhodla ve výzkumu proteinu Dishevelled pokračovat a nyní pracuje jako postdoc ve výzkumné skupině Bryjalab.