OFIŽ povýšilo o dva docentské akademické pracovníky

with Žádné komentáře
Na našem oddělení úspěšně obhájili svou habilitační práci a nově akademický titul docent získali:

doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.

Docentka Hyršlová Vaculová se habilitovala v oboru Fyziologie živočichů. Odborně se věnuje například problematice mechanismů buněčné smrti a mechanismů karcinogeneze. Ve své habilitační práci se zaměřila na výzkum různých aspektů působení apoptických stimulů v buněčných modelech nádorových buněk. Docentka Hyršlová Vaculová působí na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.

&

doc. MVDr. Martin Anger, CSc.

Docent Anger se habilitoval v oboru Fyziologie živočichů. Zaměřuje se především na výzkum regulace samičího meiotického dělení. Jeho habilitační práce zpracovává problematiku regulace zrání savčího oocytu s důrazem na mechanismy, jejichž narušení může vyvolat defekty základního procesu umožňujícího pohlavní rozmnožování, tedy meiotického dělení. Při svém výzkumu využíval nejmodernější metodologické přístupy molekulární a buněčné biologie. Docent Anger působí na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Dekrety obdrželi z rukou prorektorky pro výzkum a doktorské studium MUNI, prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D. v rajské zahradě Augustiniánského opatství si 11. září. Celkem jmenovací dekrety převzalo 23 nových docentů.

https://www.em.muni.cz/udalosti/13218-nove-habilitovani-docenti-na-masarykove-univerzite-prezvali-dekrety

Srdečně gratulujeme!