Chemie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací (Analytický chemik - manažer chemické laboratoře nebo Biofyzikální chemie).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Baví vás chemické pokusy? Chcete si je v praxi vyzkoušet? Zajímá vás, z čeho jsou věci kolem nás a proč mají právě tyto vlastnosti a ne jiné? Program Chemie nenabízí jen učení s knihou v ruce. Studium chemie je především o propojení praktických zkušeností získaných v laboratoři s teoretickými znalostmi.

„Molekuly hýbou světem!“

Program Chemie vám nabízí možnost studovat podle tří studijních plánů, které vycházejí ze společného základu. Dle svých preferencí se můžete po prvním ročníku zvolit svoje zaměření. První možností je specializace Analytický chemik - manažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi. Druhou možností je orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie. Třetí variantou je dále rozvíjet širší chemické znalosti v souladu s jednooborovým studijním plánem.

Je studium programu pro vás?

Jste připraveni na to, že pochopení chemických principů a zákonitostí může být (alespoň zpočátku) náročné? Některá pokročilejší témata vyžadují i hlubší matematicko-fyzikální základ, který vás v prvním roce čeká.

Samostatná experimentální činnost vyžaduje i určitou dávku trpělivosti a přináší i neúspěchy, které však k experimentům patří. Vaše motivace a schopnost překonávat překážky jsou důležité. Pod vedením zkušených školitelů ale vše zvládnete!

„Chtěl jsem studovat obor, který mi umožní udělat něco prospěšného pro lidstvo, což chemie rozhodně dělá. Překvapila mě kamarádská nálada na oddělení analytické chemie. Dalším důležitým aspektem je vybavenost našich laboratoří a v neposlední řadě kvalita vyučujících. Na Erasmu jsem již byl a je to skvělá zkušenost do života. Než dostuduji, plánuji další stáž v Barceloně.“

Josef Kučera Josef Kučera
student chemie

Praxe

Domníváme se, že pro budoucího chemika je kromě teoretických znalostí důležitá také laboratorní praxe. Proto je ve studijních plánech zařazeno několik praktických kurzů, pokrývajících základní chemické disciplíny. Kromě toho máte možnost se v rámci tzv. samostatných projektů seznámit se skutečnou výzkumnou činností pod vedením zkušených učitelů a vědeckých pracovníků.

Chcete vědět víc?

http://ustavchemie.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Našim absolventům se nabízí celá řada pracovních pozic, kde mohou uplatnit získané vědomosti a dovednosti. Prakticky jakákoliv firma, která vyvíjí a vyrábí nové produkty, vyžaduje vysokoškolsky vzdělaného chemika. Nepostradatelný je expert v oblasti chemické syntézy, který připravuje nové sloučeniny, i analytický chemik, který se stará o kontrolu kvality výsledných produktů. Naši absolventi často nacházejí uplatnění v provozech zaměřených na vývoj a produkci léčiv, ve výzkumu pokročilých materiálů a technologií a rovněž ve státní správě.

„Studovala jsem obor Chemie se zaměřením na analytickou chemii a na katedře analytické chemie jsem pokračovala i v doktorském studijním programu. V současné době pracuji jako výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. v Laboratoři životního prostředí. Při své práci denně využívám poznatků a znalostí získaných při svém studiu a to nejen při běžné práci v laboratoři, ale i při vývoji nových metod analýzy, při vyhodnocování naměřených dat a při prezentaci získaných poznatků. Díky získaným znalostem a dovednostem ze studií jsem byla schopná vytvořit novou, plně fungující akreditovanou laboratoř a zároveň i flexibilně pracovat s různými typy metod a vzorků.“

Jitka Hegrová Jitka Hegrová
absolventka a vedoucí laboratoře životního prostředí

„Kromě samotného vzdělání bych jako největší přínos studia vyzdvihl schopnost komunikovat a prezentovat. Díky pravidelným seminářům, kde jsem musel prezentovat výsledky své práce, jsem se naučil hovořit i před největšími odborníky. V rámci programu Sokrates jsem si pak zvykl komunikovat i v cizích jazycích, což je jednoznačná deviza i při mé současné práci. Při studiích jsem navíc poznal úžasné lidi, z nichž s některými dodnes spolupracuji. Se spolubydlícími z kolejí si ještě pořád občas zajdeme na pivo.“

Robert Skeřil Robert Skeřil
expert na ochranu čistoty ovzduší ČHMÚ

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z chemie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat odborný test, volte termín TSP tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z chemie

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.