Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Formy studia

Jednooborové studium
Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky daných povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. 
Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů. 

Jednooborové studium se specializací 
Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci. Specializace by měla prohloubit znalosti v konkrétní části profilu absolventa. Studijní program může nabízet více specializací, student se zapisuje vždy do jedné z nich. 

Sdružené (dvouoborové) studium 
Sdružené studium tvoří kombinace hlavního oboru a vedlejšího oboru, který je součástí jiného studijního programu. Kombinovat hlavní a vedlejší obory nelze zatím zcela volně.  

S výjimkou učitelského studia je toto sdružené studium na Masarykově univerzitě asymetrické, tj. významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu. 

Prezenční forma studia 
Prezenční forma studia znamená, že studijní povinnosti jsou rozloženy v rámci jednotlivých pracovních dnů podle vytvořeného rozvrhu.  

Kombinovaná forma studia 
Kombinovanou formu studia častěji volí ti uchazeči, kteří mají ještě další povinnosti (např. zaměstnání či rodinu), jež jim neumožňují denní přítomnost na přednáškách. Výuka probíhá blokově zpravidla v pátek, většinou na základě pevně daného rozvrhu sestaveného příslušným fakultním pracovištěm. 

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Uchazeči obdrží elektronickou pozvánku před konáním přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě MU se liší podle programů.

Většina programů vyžaduje pouze Test studijních předpokladů (TSP), některé programy kombinují TSP s odborným testem (OT). U některých vybraných programů je možnost volby mezi TSP, OT nebo obojím. Při výběru obou testů se vyhodnotí každý test zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Podrobné informace o přijímací zkoušce najdete vždy u jednotlivých programů.

V případě podání přihlášek na více programů se absolvuje TSP pouze jednou. Hlásí-li se uchazeč na více programů nebo vybírá-li více specializací, u kterých je předepsán stejný odborný test, koná tento test pouze jednou. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů konaných v rámci fakulty.

Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný program realizuje. 

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů (TSP) jsou univerzální přijímací zkouškou pro uchazeče o bakalářské studium na většině fakult Masarykovy univerzity. Pokud uchazeč podává přihlášky na více programů, test skládá jen jednou.

Informace k TSP jsou zveřejněny na stránkách MUNI.

TERMÍNY TSP

Odborný test

Některé programy vyžadují kromě TSP ještě složení odborného testu (OT) písemnou formou. Jak takové testy vypadají si můžete prohlédnout zde.

 

TERMÍNY OT

Biologie se základy chemie

Forma a obsah přijímací zkoušky

Test je složen z 50 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny A, B, C, D. Délka trvání testu je 60 minut.

V každé otázce je správná pouze a právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje pouze označení této jediné správné varianty.

Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod.

Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty, označení více variant vč. správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.

Doporučená Literatura Biologie se základy chemie

 • Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Způsob vyhodnocení odborného testu

K vyhodnocení odborného testu slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je počet bodů dosažených na základě odpovědí.

 

Biologie se základy historie a společenských věd

Forma a obsah přijímací zkoušky

Test je složen z 60 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny a, b, c, d. Délka trvání testu je 30 minut.

V každé otázce je správná právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje pouze označení této jediné správné varianty.

Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod.

Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty, označení více variant vč. správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.

Doporučená literatura Biologie se základy historie a společenských věd

 • Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František (2009): Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství a.s. ISBN: 978-80-7235-430-6.
 • Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, Němec Jan, Spáč Peter, Vacková Barbora, Vejvodová Petra (2010): Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis s.r.o. ISBN 978-80-7358-152-7.
 • Popelka Miroslav, Válková Veronika (2008): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN: 978-80-7235-410-8.
 • Rosypal Stanislav a kolektiv (2003): Nový přehled biologie Praha: Scientia. ISBN: 80-86960-23-4.

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Způsob vyhodnocení odborného testu

K vyhodnocení odborného testu slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je počet bodů dosažených na základě odpovědí.

Fyzika

Forma a obsah přijímací zkoušky

Test je složen z celkového počtu 8 úloh pokrývajících všechny oblasti středoškolského učiva fyziky (Mechanika, Termika a molekulová fyzika, Elektřina a magnetismus, Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika, Relativita). Jejich řešením má uchazeč demonstrovat znalost a pochopení základních fyzikálních pojmů a zákonů na středoškolské úrovni, včetně potřebného matematického zázemí. K testu není povolena žádná literatura. Student smí použít kalkulačku (nikoliv však na mobilním telefonu, tabletu, nebo podobném zařízení).

Délka trvání testu je 80 minut. Test obsahuje některý z následujících typů úloh, nebo jejich kombinaci:

 1. otevřené úlohy (student prezentuje vlastní postup řešení problémů formulovaných v zadání),
 2. uzavřené úlohy s právě jednou správnou odpovědí s výběrem z pěti navržených možností, označených písmeny A, B, C, D, E,
 3. uzavřené úlohy s výběrem 0 až 8 správných odpovědí z osmi navržených možností, označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, H.

Bodové hodnocení řešení úloh:

 1. Řešení každé úlohy typu 1) se hodnotí 0 až 5 body.
 2. Řešení každé úlohy typu 2) se hodnotí 0, nebo jedním bodem, přičemž 1 bod se získává za úlohu, kde je označena právě jen správná odpověď.
 3. Řešení každé úlohy typu 3) se hodnotí tak, že za každou označenou správnou odpověď a za každou neoznačenou chybnou odpověď se získává 1 bod, za každou neoznačenou správnou odpověď a za každou označenou chybnou odpověď se odčítá 0,25 bodu.

Doporučená literatura Fyzika

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Způsob vyhodnocení odborného testu

K vyhodnocení odborného testu slouží pouze odpovědní formulář, který je zpracováván anonymně. Odpovědní formulář je označen přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je procentní podíl dosažených bodů na počtu dosažitelných bodů.

Geologie

Forma a obsah přijímací zkoušky

Test je složen z 50 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny a, b, c, d. Délka trvání testu je 45 minut.

V každé otázce je správná právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje pouze označení této jediné správné varianty. Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod.

Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty, označení více špatných variant, označení více variant včetně varianty správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.

Doporučená literatura Geologie

Chvátal, Marek: Geologie (pro gymnázia), 2014

Jakeš, Petr: Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií, 2010

Černík, Vladimír: Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol. Mineralogie a geologie, 2010

Černík, Vladimír a kolektiv: Přírodopis 9 pro základní školy - Geologie, ekologie, 2010

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Způsob vyhodnocení odborného testu

K vyhodnocení odborného testu slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je počet bodů dosažených na základě odpovědí.

Chemie

Forma a obsah přijímací zkoušky

Test je tvořen 40 otázkami, které mají podobu uzavřených i otevřených dotazů. Uzavřené dotazy nabízejí 4 alternativy odpovědí, z nichž pouze jediná odpověď je správná. Otevřené dotazy vyžadují například doplnění chemického vzorce, chemické rovnice nebo výsledku výpočtu (viz vzorové otázky).

Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod, za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají. Čas pro vypracování testu je 70 minut.

Doporučená literatura Chemie

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Způsob vyhodnocení odborného testu

Vyplněné odborné testy jsou zpracovávány a hodnoceny komisí odborníků. Určujícím kritériem úspěšnosti v odborném testu je počet bodů dosažených na základě správných odpovědí.

Prominutí přijímací zkoušky

O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři s názvem "Žádost o prominutí přijímací zkoušky", který si můžete stáhnout zde

Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity programu. Pokud bude uchazeči prominuta přijímací zkouška do programu, jehož součástí je více specializací, bude uchazeč zařazen do specializace jeho nejvyšší priority. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do určeného termínu. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do určeného termínu.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny níže.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
Program Možnosti prominutí přijímací zkoušky
Antropologie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
Aplikovaná a environmentální geologie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
Biochemie 1. prospěch a současně jedna z motivačních aktivit nebo
2. NSZ (OSP) a současně jedna z motivačních aktivit
Ekologická a evoluční biologie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
Experimentální a molekulární biologie 1. prospěch a současně NSZ (OSP) a současně jedna z motivačních aktivit nebo
2. prospěch a jedna z dvojice SOČ nebo olympiáda na úrovni celostátního kola
Fyzika prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit nebo maturita z Matematiky rozšiřující
Fyzika – nanotechnologie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit nebo maturita z Matematiky rozšiřující
Geografie a kartografie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
Geologie prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
Chemie 1. prospěch a současně jedna z motivačních aktivit nebo
2. NSZ (OSP) a současně jedna z motivačních aktivit
Chemie a  technologie materiálů pro konzervování – restaurování 1. prospěch a současně jedna z motivačních aktivit nebo
2. NSZ (OSP) a současně jedna z motivačních aktivit
Lékařská genetika a molekulární diagnostika 1. prospěch a současně NSZ (OSP) a současně jedna z motivačních aktivit nebo
2. prospěch a jedna z dvojice SOČ nebo olympiáda na úrovni celostátního kola
Matematická biologie a biomedicína prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit nebo maturita z Matematiky rozšiřující
Matematika prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit nebo maturita z Matematiky rozšiřující
Životní prostředí a zdraví prospěch nebo NSZ (OSP) nebo jedna z motivačních aktivit
SDRUŽENÉ (dvouoborové) STUDIUM
Program Možnosti prominutí přijímací zkoušky
Oba programy pouze na PřF a mezi­fakultní studium s FI a s ESF prospěch nebo NSZ (OSP) nebo motivační aktivity
Mezifakultní studium s FF, PdF a FSpS nelze prominout

Prominutí na základě prospěchu

Uchazeč vyznačí prospěch v e-přihlášce v sekci Studium, zkouška a dokumenty. Vyplněný formulář vytiskne v sekci Moje přihlášky - Rekapitulace - Studium, zkouška a dokumenty - Středoškolské vysvědčení: Vyplněno (tisk), nechá potvrdit střední školou a zašle na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Požádat může uchazeč, který dosáhl celkového průměrného prospěchu ze čtyř profilových předmětů nejvýše do 1,50. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika a anglický jazyk.

Povinně požadované předměty
Program Matematika Fyzika Chemie Biologie
Fyzika, Fyzika-nanotechnologie, Fyzika se změřením na vzdělávání x x    
Chemie, Chemie a technologie materiálů pro KaR, Chemie se zaměřením na vzdělávání     x  
Biochemie, Experimentální a molekulární biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Životní prostředí a zdraví     x x
Matematická biologie a biomedicína x     x
Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání       x

Ve čtveřici profilových předmětů musí být pro jednotlivé programy povinně zastoupeny předměty ve výše uvedené tabulce.

Pro programy neuvedené v tabulce uchazeč doloží prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

U sdruženého studia je možný výběr profilových předmětů podle libovolně zvoleného programu z dané sdružené kombinace.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

Prominutí na základě Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Zohledněny budou termíny konané 11. prosince 2021, 4. února a 5. března 2022.

Test lze absolvovat v rámci NSZ, které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty nejpozději do 28. 2. 2022. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.

Fakulta předá osobní údaje ve formátu "jméno, příjmení, rodné číslo, případně u cizinců datum narození" ke zpracování společnosti www.scio.s.r.o., se sídlem Pobřežní 34, 180 00 Praha 8, IČ: 27156125. Účelem předání je získání výsledků národních srovnávacích zkoušek žadatele. Uchazeč, který nesouhlasí s předáním svých osobních údajů, je  povinen doložit certifikát o výsledku národních srovnávacích zkoušek vydaný společností www.scio.cz., s.r.o. Bližší údaje ke zpracování osobních údajů společností SCIO naleznete na https://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Prominutí na základě motivačních aktivit

Zohledňují se motivační aktivity vykonané a doložené do 28. 2. 2022. Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády nebo SOČ. Řešitelé doloží ověřené kopie diplomů, může být i ověřené střední školou nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou. 

 • Olympiáda
  Jedná se o krajské nebo celostátní kolo středoškolské olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií vědní disciplíny související s programem.
 • SOČ
  Jedná se o Středoškolskou odbornou činnost na úrovni krajského nebo celostátního kola vědní disciplíny související s programem.

  Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády nebo SOČ. Řešitelé doloží ověřené kopie diplomů, může být i ověřené střední školou nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou.
  U sdruženého studia se posuzuje vědní disciplína libovolně zvoleného programu z dané sdružené kombinace.

 • Aktivity související s programem
  Uchazeč může uplatnit i jiné mimoškolní aktivity dokládající jeho zájem o zvolený program např. ViBuch, Biochemik Junior, Bohatství Země, Ekologická olympiáda, Brkos apod. Žádosti budou posuzovány individuálně.

 • Absolvování mezinárodní zkoušky Advanced Placement z daného předmětu na úrovni 4 nebo 5
  Uchazeč doloží ověřenou kopii dokladu o výsledku zkoušky. Lze doložit i vytištění z oficiálních stránek webu, kde bude vidět identifikace uchazeče a dosažený počet bodů.

                                                    

 

Prominutí na základě maturity z Matematiky rozšiřující

Od školního roku 2020/2021 byla do společné části maturitní zkouška zařazena nepovinná zkouška matematika rozšiřující, která svým obsahem a formou navazuje na zkoušku Matematika+.

Uchazeč o studium v matematických nebo fyzikálních programech a v programu Matematická biologie a biomedicína doloží registraci nebo pozvánku k této zkoušce, postačí mailem. Do 28. 2. 2022 (platí den odeslání) je nutné zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky, i když uvedené doklady nebude mít uchazeč k danému datu k dispozici. Doloží je ihned po jejich obdržení.

Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky rozšiřující prospěl. Potvrzení o výsledku zašle e-mailem na Studijní oddělení PřF MU do konce května.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich specializací. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů. Při vyhodnocení přijímací zkoušky může být brána v úvahu preference specializace.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

programy vyžadující pouze jeden test test = 1000 bodů
programy s TSP a povinným odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
TSP a povinný test na jiné fakultě TSP = 500 bodů,  povinný test = 500 bodů

 

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

 

Odvolání v případě nepřijetí

Uchazeč o studium na Přírodovědecké fakultě MU může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává děkanovi fakulty ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení a zašle se na adresu: Studijní oddělení PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno.

Stav uchazečů může být doplněn po zápisech do studia, pokud je zjištěno, že kapacitní limit programu nebyl naplněn. Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv.

Dodatečné přijetí bude uchazeči zaznamenáno do e-přihlášky v následujícím týdnu po zápisech do 1. ročníku. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce.

Více informací o odvolacím řízení

Termín poradní komise rektora: červenec 2022 (bude aktualizováno)

Možnosti získání stipendia

Stipendia

Stipendia jsou na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity přiznávána v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity, a to jak v rámci stipendijních programů fakulty, tak mimo ně. Všechny stipendijní programy fakulty jsou vyhlašovány každoročně.

Podmínky přiznávání stipendia upravují především tyto předpisy:

Všechna stipendia na MU Vyplacená stipendia za rok 2020

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.